Na tejto stránke: POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE RABČA | Kontakty na poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rabča | Právne vymedzenie | Rokovací poriadok | Komisie Obecného zastupiteľstva obce Rabča | História, Pléna MNV Rabča, ... Obecného zastupiteľstva obce Rabča

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

Kontakty na poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rabča

Volebné obdobie 2014 – 2018 – 11 poslancov

Politické zloženie: SMER 4, NEKA 4, KDH 1, SNS 1, SIEŤ 1.

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Rabča

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Rabča

Obecné zastupiteľstvo v Rabči na základe § 12 ods. 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva tento rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rabči (ďalej skratka OZ).

§ 1
Úvodné ustanovenia
1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.
Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.
O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí obecného zastupiteľstva tak, že dáva o nich hlasovať.

§ 2
Základné úlohy obecného zastupiteľstva
Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Organizačného poriadku Obecného úradu Rabča. Obecné zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného príp. regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov obecnej samosprávy, alebo občanov obce Rabča.
Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené organizačným poriadkom, resp. inými vnútroorganizačnými normami obce Rabča.

 

Časť I.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

§ 3
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách zvoláva doterajší starosta podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pripraví program prvého zasadnutia a zabezpečí informovanosť občanov o čase a mieste jeho konania.

Návrh programu prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 • Otvorenie zasadnutia (doterajší starosta)
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce (spravidla predseda miestnej volebnej komisie)
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prebratie insígnií novým starostom
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rabča (ďalej len OZ)
 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce Rabča (ďalej len starosta)
 • Voľba návrhovej komisie
 • Voľba zástupcu starostu
 • Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, ak o tom rozhodné OZ,
 • Zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov, zástupcu sobášiaceho, prípadne ďalších členov komisií
 • Schválenie platu starostu
 • Schválenie odmien za výkon vo funkciách samosprávnych orgánov obce – najmä:
  zástupca starostu obce, poslanec obecného zastupiteľstva, člen rady, predseda komisie, člen komisie
 • Schválenie času a termínu zasadnutí OZ
 • Prejednanie rokovacieho poriadku OZ
 • Interpelácia –  diskusia
 • Záver

Doterajší starosta zabezpečí prípravu potrebných podkladov na konštituovanie orgánov samosprávy obce. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu nového starostu doterajší starosta.
Počas rokovania používa insígnie. Po otvorení rokovania predsedajúci oboznámi prítomných s návrhom programu a oznámi či je zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

Po otvorení predsedajúci:

 • určí zapisovateľa,
 • určí dvoch overovateľov zápisnice.
 • Následne – po schválení programu informuje predseda miestnej volebnej komisie alebo ním poverený člen volebnej komisie zasadnutie obecného zastupiteľstva o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Rabča.
 • Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí predsedajúci vyzve niektorého poslanca, spravidla vekovo najstaršieho, na prečítanie sľubu.
 • Sľub skladá ako prvý novozvolený starosta podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.

Po zložení sľubu predsedajúci odovzdá novozvolenému starostovi insígnie a vedenie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tým sa starosta ujíma vedenia prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne novozvolený starosta prečíta znenie sľubu poslanca, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci skladajú sľub podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste.
Po vykonaní sľubu poslancov novozvolený starosta spravidla prednesie príhovor. Po skončení príhovoru predloží návrh na voľbu svojho zástupcu, návrh na zriadenie obecnej rady a voľbu jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľbu ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií.
Voľby zástupcu, členov rady sa odporúča uskutočniť tajným hlasovaním. Zvolený je ten kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Členovia komisií môžu byť volení aklamačne, verejným hlasovaním.
Plat starostu obce, odmeny zástupcu starostu, poslancom obecného zastupiteľstva a obecnej rady, predsedom a členom komisií sa zahrnú do návrhu uznesenia.
Poslanci sa ku všetkým bodom programu môžu vyjadriť v diskusii. Slovo sa môže udeliť poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, poslancovi Európskeho parlamentu, zástupcovi vlády alebo iného štátneho orgánu. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

§ 4
Príprava rokovania obecného zastupiteľstva
Prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje obecná rada (ak je zriadená) v súčinnosti so starostom obce, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov. Ak obecná rada nie zriadená prípravu rokovania obecného zastupiteľstva organizuje starosta obce v súčinnosti s poslancami a ďalšími dotknutými orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.
Prípravu zasadnutia obecného zastupiteľstva začína obecná rada (ďalej skratka OR) resp. starosta ak , podľa plánu najmenej 10 dní pred vymedzeným termínom a určí:

 • miesto, čas a program rokovania;
 • spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu. Ak nie je zriadená obecná rada prípravu a zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva zabezpečuje starosta;
 • ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce 
 • materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie obecného zastupiteľstva resp. nariadenia obce
 • ak je na programe rokovania prejednanie nariadenia obce, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v obci.

Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom. Obecná rada stanoví resp. starosta, v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie.
Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva zabezpečuje obecná rada a predkladá ich rade na zaujatie stanoviska. Obecná rada na návrh úradu stanoví organizačné a technické podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah a pod.).
Spôsob zvolávania zasadnutí obecného zastupiteľstva sa riadi § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

§ 5
Program rokovania obecného zastupiteľstva
Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva, alebo ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.
Prvým bodom rokovania obecného zastupiteľstva je kontrola uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá starosta na základe vlastných návrhov, doporučení obecnej rady, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. Odporúča sa zaraďovať na prerokovanie najprv návrhy všeobecne záväzných nariadení, rozpočtu obce a iných najdôležitejších bodov programu.
Interpeláciu poslancov a diskusiu zaradiť do programu rokovania obecného zastupiteľstva vždy na koniec programu pred bod Záver.
V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní alebo len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne z návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.
Uznesením obecného zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starosta zasadnutie ukončí.

§ 6
Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční ako riadne. Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva starosta.
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, spravidla v súlade s plánom práce zastupiteľstva.

§ 7
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov obce, ktorí sú členmi komisií a prednostu obecného úradu sa na zasadania obecného zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby: vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb obce, zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR, poslanci Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu a iní. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie obecného zastupiteľstva určí obecná rada na návrh starostu (ak nie je obecná rada okruh pozvaných určí starosta). V prípade prerokovania veci, ktoré majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme, sa môže obecné zastupiteľstvo uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho časť je neverejná. O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie starosta, v jeho neprítomnosti vedie OZ zástupca starostu, resp. poverený poslanec.
Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje najneskôr 3 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva s výnimkou závažných okolností. Starosta rozhodne, či uzná ospravedlnenie. Starosta pred oznámením o ukončení mandátu poslanca ho vyzve, aby sa písomne vyjadril k zániku mandátu a v prípade odvolania sa poslanca proti zániku mandátu, rozhodne obecné zastupiteľstvo. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa vyznačí v prezenčnej listine.
V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov – nadpolovičná väčšina všetkých poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov pri schvaľovaní uznesenia pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého prípadne zostávajúceho programu.
V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej a mandátovej komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.
Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán napr. komisie, vypočuje vždy ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil. O odborné stanovisko vo veciach patriacich obecnému úradu, požiada prednostu obecného úradu alebo odborníka na danú problematiku.
Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla starosta, alebo iný poverený člen rady, resp. príslušný predseda komisie obecného zastupiteľstva, ak ide o jej správy, alebo návrhy, alebo príslušný zodpovedný vedúci pracovník organizácie, hlavný kontrolór atď..
Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky
– starosta udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania. O tom, komu slovo neudelí rozhodujú poslanci hlasovaním. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády, alebo predstaviteľ štátnej správy, predsedajúci mu slovo udelí.
Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím, alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát.
Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.
Ak predloží starosta obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže toto svoje uznesenie obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov opäť potvrdiť alebo zrušiť do dvoch mesiacov od jeho schválenia potom ako bolo napadnuté uznesenie zverejnené. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
Každý poslanec obecného zastupiteľstva má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou.
Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec obecného zastupiteľstva o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.
Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a pri štátoprávnych aktoch (napr. uzavieranie manželstva, na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod.) starosta môže používať insígnie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení starostu používať insígnie poslanec poverený obecnou radou, alebo starostom.

 

Časť II.
Všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

§ 8
Príprava uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov pred rokovaním.
Konečný návrh na uznesenie predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhová komisia a je upravený podľa priebehu rokovania.
Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, prednostovi obecného úradu, hlavnému kontrolórovi, vedúcim obecných podnikov, riaditeľke základnej školy s materskou školou ako aj vedúcim organizácii zradených obcou Rabča.
Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia obce sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že obecné zastupiteľstvo resp. starosta a obecná rada (ak je zriadená) môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

§ 9
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
Návrhy na uznesenie obecného zastupiteľstva predkladá návrhová komisia. Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí starosta resp. predsedajúci.
V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch, alebo viacerých alternatívach, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu, alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.
Keď obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív, starosta resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Hlasuje sa verejne – spravidla zdvihnutím ruky. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.  Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.
Zápisnicu s uznesením zo zasadnutia obecné zastupiteľstva podpisuje starosta a určení overovatelia do 10 kalendárnych dní od schválenia uznesenia.
Uznesenie obecného zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, na webovej stránke obce Rabča, v tlači a pod.).

§ 10
Všeobecne záväzné nariadenia obce
Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovil zákon, vydáva obec všeobecne záväzne nariadenie (najmä § 6 zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov). Nariadenie obce nemôže odporovať Ústave SR, zákonom a Štatútu obce Rabča.
K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.
Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.
Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

§ 11
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce
Obecná rada rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva v úzkej súčinnosti so starostom. Ak nie zriadená obecná rada kontrolu úloh vykonáva hlavný kontrolór obce.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

Časť III.
Dopyty poslancov

§ 12
Poslanci majú právo na zasadaní obecného zastupiteľstva klásť otázky starostovi, členom obecnej rady, prednostovi obecného úradu, hlavnému kontrolórovi vo veciach výkonu práce.
V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonávať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpovedať poskytnúť do 30 dní po rokovaní obecného zastupiteľstva.

 

Časť IV.
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

§ 13
O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, určení overovatelia a prednosta obecného úradu. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 10 dní od konania obecného zastupiteľstva.
Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva sa archivujú. Poslanci a ďalšie osoby určené starostom, majú k týmto materiálom prístup cez osobu určenú starostom.
Obecný úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie obecného zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.
Obecný úrad vedie evidenciu uznesení obecného zastupiteľstva obce a obecnej rady a dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie.

Časť V.
Spoločné a záverečné ustanovenie

§ 14
Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.
Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecného zastupiteľstvo obce Rabča dňa 11. decembra 2014.
Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 11. decembra 2014.
Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok zo dňa zo dňa 1. 9. 2010.

V Rabči dňa 11. decembra 2014
Ing. Július Piták, starosta obce Rabča

Komisie Obecného zastupiteľstva obce Rabča

Komisie Obecného zastupiteľstva obce Rabča

Komisia ŽP, verejného poriadku a výstavby:
predseda PhDr. Augustín Piták, Hlavná 564, 0911/539858; členovia: Ing. Patrik Cubinek, 0949/382460; Jozef Tvarožek, 0903/521491; Alojz Spuchľák, 0905/240551; Ing. Jaroslav Jagnešák, 0910/782567.

Komisia finančná:
predseda Ing. Pavol Jurčák, 0905/513333; členovia: Bc. Ľudmila Rešutíková, 0905/798070; Ing. Tomáš Bugeľ, 0902/260778; Jozef Balek, 0917/176620; Ing. Veronika Jagelková, 0918/739624.

Komisia sociálna a bytová:
predseda Mgr.  Gabriela Čulová, 0905/688618; členovia: Paulína Oselská, 0904/591522; Mgr. Janka Michaláková, 0948/298643; Marta Gužíková, 0903/117562; Monika Adamčíková, 0902/746328; Mgr. Margita Kvasničáková, 0911/659219.

Komisia kultúry:
predseda Bc. Jozef Oselský, 0910/407303, členovia: Mgr. Andrea Lubasová, 0902/734085, Margita Pindjaková, 0944/585792, PhDr. Adriana Škrková, 0918/588778, Mgr. Viera Bolibruchová, 0902/222146, Mgr. Róbert Brišák, 0910/583883, 043/2812112,kultura@rabca.sk, Katarína Budzelová, 0904/589933.

Komisia športu:
predseda Ing. Jozef Kovaliček, 0908/812372; členovia: Juraj Maxa, 0905/256132; Mgr. Ľubomír Jagnešák, 0902/329993; Martin Adamčík, 0949/637457; Vladimír Iskierka, 0904/383972; Miroslav Adamčík, 0910/128576.

Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda Ján Maťuga, 0905/969347; členovia: Ing. Jaroslav Jagnešák, 0910/782567; PhDr. Augustín Piták, 0911/539858; Pavol Kobyliak, 0948/038418; Mgr. Andrea Lubasová, 0902/734085.

Právne vymedzenie Obecného zastupiteľstva obce Rabča

Obecné zastupiteľstvo obce Rabča

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

Poslanec obecného zastupiteľstva skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Zasadnutie zvoláva a vedie starosta, ak zákon neustanovuje inak. Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov;
na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti   prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať avuznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené   výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie  majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

Ak na rokovaní požiada ovslovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

História Obecného zastupiteľstva obce Rabča, Pléna MNV Rabča, ... Obecného zastupiteľstva obce Rabča

DOSTUPNÝ ZOZNAM POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE RABČA, PLÉNA MNV RABČA, ...
1770 – 1777 – prísažní:
Tomáš Svetlošák, Michal Zelaška, Ján Dudašak, Juraj Korman, Ján Kerečák.
1800 – 1816 – prísažní:
Ján Stas (v 1813 sa uvádza príručný prepis preloženej zachovalej zakladacej listiny dediny Rabča prísažný Ján Staščák), Pavol Galgaňák.
1817 – prísažní:
prísažný Ján Stas.
1818 – 1823 – prísažní:
Ján Staščák, Martin Oršuliak.;
1824 – 1826 – prísažný:
Ján Staščák.
1827 – 1829 – prísažní:
Ján Staščák, Martin Oršuliak.
1831 – 1833 – prísažný:
Martin Klenčák.
1833 – 1836 – prísažný:
Juraj Heretík.
1838 – prísažní:
Martin Klenčák, Martin Jadvidžák.
1851 – prísažní:
Ignác Janeček, Martin Klenčák.
1862 – 1865 – prísažní:
Ignác Matušák, Jozef Kudjak.
1866 – 1871 – prísažní:
Ján Tarčák, Matej Iskerka.
1895 – 1896 – prísažní:
Jozef Jagnešák, Pavol Kudjak, Ján Miklušák, Jozef Tarčák, Štefan Oškvarek, Ondrej Oškvarek.
1897 – 1902 – prísažní:
Jozef Šurin, Jozef Ratica, Ján Svetlošák.
1903 – 1908 – prísažní:
Ján Oselský, Jozef Jagnešák, Ján Tarčák, Pavol Labudjak (od 1907 zástupca richtára), Anton Jagelka.
1932 – 1934 – poslanci obecného zastupiteľstva:
Ján Jagnešák, Ignác Kozák, Anton Kumor, Jozef Piták Mokoš, Ján Svetlošák, Pavel Kudjak, Ján Bartkovják, Jozef Piták Pajtas, Anton Adamčík, Anton Prišenžňák, Anton Kobyliak, Anna Kumorová, Jozef Kozák, Jozef Durčák.
1942 – 1945:
V čase Slovenského národného výboru sa na dedinách utvárali Revolučné miestne národné výbory (R MNV). Po potlačení povstania a ústupe partizánov do hôr, R MNV pracovali v ilegalite.
V Rabči založili R MNV dňa 29. augusta 1944. Na oslobodenom území v roku 1945 vznikali Miestne národné výbory na čele   predsedom.
Rabča bola oslobodená dňa 2. apríla 1945 a MNV v Rabči založili dňa 11. apríla 1945. MNV existovali do 31. 12. 1990.
1948 – 1989 – poslanci:
MNV Ferdinand Adamčík, Ján Kudjak, Ján Labudjak, Pavol Koňarčík, Ján Korman, Mária Skurcoňáková, Ján Kvasniak, Anton Kozák, Ondrej Doranský;
28. 2. 1990
sa uskutočnilo mimoriadne verejné Plénum MNV v Rabči, na ktorom došlo k výmene 15 poslancov. Novými poslancami sa stali: Ing. Vladimír Briš, Jozef Kudjak, Terézia Porvichová, Jozef Randiak, Ondrej Pindjak, Mária Zboroňová, Štefan Ďubek, Štefan Bartkoviak, Pavlína Gužíková, Ján Kozák, Jozef Sahuľ, Milan Štefaniak, Anton Ferletiak, JUDr. Miroslav Jagnešák, Jozef Brišák. V tajných voľbách poslanci zvolili 5-člennú radu MNV a za podpredsedu MNV Ing. Vladimír Briša (28. 2. 1990). Predsedom MNV zostal naďalej Dušan Piták a tajomníkom MNV Dušan Ratica.
ZROD SAMOSPRÁVY OBCE. PRVÉ KOMUNÁLNE VOĽBY 23. – 24. 11. 1990
Prvé demokratické komunálne voľby v ktorých občania priamo volili starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Občania už nevolili poslancov do Pléna MNV, ale do Obecného zastupiteľstva v Rabči, podľa pomerného volebného systému. Vytvorené boli 2 volebné obvody   celkovým počtom 24 poslancov.
Komunálnych volieb sa zúčastnilo 1345 z 2153 voličov (62 %) z toho volilo v I. obvode 68 % a v II. obvode 57 %, priemer za obec 62 %.
Dňa 7. 12. 1990 na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča za prvých poslancov novej priamo volenej samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub poslanca: I. volebný obvod – Ing. Ľubomíra Svetlošáková, František Prisenžňák, Mária Zboroňová, Ing. Vladimír Briš, Jozef Galis, Mária Gužíková, Jozef Iskierka, Anton Hrubjak, Jozef Kudiak, Stanislav Randiak, Augustín Tvarožek, Štefan Bartkoviak; Druhý volebný obvod – Anna Skočíková, Jozef Barnáš, Anton Brandys, Milan Štefaniak, Ing. Ignác Mordel, Ondrej Pindjak, Elena Hrubjaková, Jozef Sivka, Paulína Oselská, František Somsedík, Jozef Kozák, Ján Kozák. Všetci členovia boli za KDH. Obecné zastupiteľstvo zvolilo aj 5-člennú radu.
Prvým starostom obce Rabča sa stal dovtedajší predseda MNV Dušan Piták. Od 7. 12. 1990 za zástupcu starostu zvolili poslanci obce Ing. Vladimíra Briša, ktorý túto funkciu vykonával do 1. 4. 1991; od 1. 4. 1991 prvou zástupkyňou starostu obce sa stala Anna Skočíková. Od 28. 2. 1992 sa po písomnom sa vzdaní poslanectva anny Skočíkovej sa novým zástupcom starostu stal poslanec Jozef Iskierka.
Prvými komunálnymi voľbami sa v obci začala písať história neľahkého hľadania novej cesty demokratického samosprávneho riadenia vecí verejných. Celá spoločnosť sa najskôr musela vysporiadať   krivdami z predchádzajúceho obdobia. Súčasne sa musela uskutočniť transformácia hospodárstva a zmeniť celý právny systém. Samospráva obce bola od svojho vzniku vystavená búrlivým premenám. Na základe zákona obec získala vlastný majetok.
Druhé komunálne voľby sa uskutočnili 18. – 19. 11. 1994
Za starostu obce Rabča bol opätovne zvolený Dušan Piták   počtom hlasov 800.
Percentuálna volebná učasť voličov v I. obvode: 66%, v II. obvode: 57%, celkom 61%. Za poslancov boli zvolení: 1. Dušan Ratica, NEKA, 227 hlasov; 2. Jozef Galis, KDH, 221 hlasov; 3. Ing. Jozef Prisenžňák, HZDS, 207 hlasov; 4. JUDr. Miroslav Jagnešák, SNS, 195 hlasov; 5. Margita Pindjaková, KDH, 193 hlasov; 6. Mária Zboroňová, KDH, 191 hlasov; 7. Jozef Sahuľ, SNS, 179 hlasov; 8. Milan Bolibruch, KDH, 176 hlasov; 9. Valéria Brenkusová, NEKA, 175 hlasov; 10. Štefan Ďubek, 171 hlasov; obvod číslo II.: 1. Ján Adamčík, HZDS, 282 hlasov; 2. Ján Chromek, SNS, 252 hlasov; 3. Paulína Oselská, KDH, 208 hlasov; 4. Jozef Barnáš, KDH, 189 hlasov; 5. Ing. Juraj Ratica, HZDS, 170 hlasov; 6. Miroslav Jagnešák, HZDS, 168 hlasov; 7. Mgr. Mária Krišková, KDH, 156 hlasov; 8. Ján Hurák, HZDS, 144 hlasov; 9. Jozef Pienčák, SNS, 140 hlasov; 10. Ing. Ignác Mordel, KDH, 138.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku: 1. Ing. Vladimír Briš, NEKA, v obv. I. 120 h., v obv. II. 65 h., celkom 185; 2. Jozef Iskierka, KDH, v obv. I. 22 h., v obv. II. 10 h., celkom 32; 3. Ján Kudjak, SDĽ, v obv. I. 39 h., v obv. II. 18 h., celkom 57; 4. Ján Maťuga, HZDS, v obv. I. 125 h., v obv. 66 h., celkom 191; 5. Dušan Piták, NEKA, v obv. I. 377 h., v obv. 423 h., celkom 800; 6. Dušan Ratica, NEKA, v obv. I. 84 h., v obv. 45 h., celkom 129.
Prvé zasadanie novo-zvoleného Obecného zastupiteľstva v Rabči sa uskutočnilo 2. 12. 1994. Obecná Rada ustanovilo 5-člennú: J. Galis, Ing. Mordel, Ján Adamčík, Ing. Prisenžňák Jozef, JUDr. Jagnešák Miroslav.
Zvolený starosta Dušan Piták a poslanci zvolili predpísaný sľub. Ďalej zastupiteľstvo zvolilo komisie: sociálna, finančná, poľnohospodárska, životného prostredia a komisie pre obchod, telovýchovu šport a mládež a tiež zástupcov do Rady ZŠ.
Obecné zastupiteľstvo 25. 8. 1995 zvolilo za nového zastupcu starostu poslanca Jána Chromeka.
Tretie komunálné voľby sa konali 18. – 19. 12. 1998
Účasť voličov bola 66 % . V prvom volebnom obvode (VO) boli za poslancov do obecného zastupiteľstva zvolení: 1. Dušan Ratica, HZDS, 320 hlasov; 2. Jozef Havlíček, DÚ, 249 hlasov; 3. Ing. Milan Motýľ, SOP, 243 hlasov; 4. Monika Adamčíková, HZDS, 225 hlasov; 5. Milan Čučka, DÚ, 221 hlasov; 6. Ján Iskierka, HZDS, 220 hlasov; Ing. Vladimír Briš 7. Jozef Gužík, SNS, 199 hlasov; 8. Ing. Karol Sahuľ, SDĽ, 193 hlasov; 9. Ing. Jozef Prisenžňák, HZDS, 192 hlasov; 10. Ivan Slovík, HZDS, 186 hlasov.
V II. VO boli za poslancov do obecného zastupiteľstva zvolení: 1. Ján Chromek, SNS, 280 hlasov; 2. Ján Adamčík,HZDS, 204 hlasov; 3. Ján Maťuga, HZDS, 199 hlasov; 4. Ing. Juraj Ratica, SOP, 159 hlasov; 5. Miroslav Jagnešák, HZDS, 157 hlasov; 6. Katarína Budzeľová, KDH, 128 hlasov; 7. Ignác Mordel, KDH, 125 hlasov; 8. František Hurák, HZDS, 124 hlasov; 9. Štefan Ďubek, HZDS, 118 hlasov; 10. Jolana Kozáková, DÚ, 110 hlasov.
Starostom obce sa stal opäť doterajší starosta Dušan Piták. Dňa 15. 1. 1999 na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva zložil sľub starostu doterajší starosta obce Dušan Piták a na jeho návrho poslanci zvolili za nového zástupcu starostu Ing. Juraja Raticu.
Štvrté komunálne voľby sa konali 6. – 7. 12. 2002:
Volebná účasť: v prvom volebnom obvode 59,2 %, v II. obvode 44%; priemer:52%. Komunálne voľby boli dramatické a priniesli prekvapujúci výsledok.
Po vyše 16-tich rokoch doterajšieho starostu Dušana Pitáka od 3. januára nahradil novozvolený starosta Dušan Ratica. Aj voľby na poslancov ukázali, že nie je jednoduché byť zvolený za poslanca do obecného zastupiteľstva. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Volebný obvod č. 1: 1. Dušan Ratica, Hnutie za demokraciu, 330 hlasov 2. Ing. Karol Sahuľ, Strana demokratickej ľavice, 251 hlasov 3. Jozef Kovalíček, Slovenská národná strana, 249 hlasov 4. Ján Maťuga, Strana demokratickej ľavice, 201 hlasov 5. Jozef Galis, Kresťanskodemokratické hnutie, 185 hlasov 6. Jozef Havlíček, Smer, 182 hlasov.
Volebný obvod č. 2: 1. Ján Chromek, Slovenská národná strana, 199 hlasov; 2. Ing. Juraj Ratica, Hnutie za demokraciu, 187 hlasov; 3. Ján Adamčík, Hnutie za demokratické Slovensko, 182 hlasov; 4. Miroslav Jagnešák, Hnutie za demokratické Slovensko, 171 hlasov; 5. Ján Maťuga, Hnutie za demokratické Slovensko, 166 hlasov.
Novým zástupcom starostu Dušana Raticu sa stal od 3. 1. 2003 poslanec Ing. Karol Sahuľ.
Piate komunálne voľby sa konali 2. 12. 2006
Volebná účasť za celú obec bola 59,2%. Prvýkrát sa volilo za celú obec len v jednom volebnom obvode   tromi volebnými okrskami. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 1. Jozef Djubek, Ing., SNS 735, 2. Ing. Jozef Kovaliček, SNS 628, 3. Dušan Ratica HZD 493 4. Ing. Juraj Ratica, HZD 355, 5. Ján Chromek SNS 341, 6. Ján Maťuga ĽS-HZDS 327, 7. Ing. Karol Sahuľ SMER 322, 8. Pavol Kobyliak HZD 317, 9. Mgr. Eva Raticová, SNS 313, 10. Jozef Havlíček, SDKÚ-DS 277, 11. Ing. Jaroslav Jagnešák, ĽS-HZDS 251.
Novým zástupcom starostu Dušana Raticu sa stal poslanec Ing. Karol Sahuľ.
Šieste komunálne voľby boli 27. 11. 2010
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce (1,081 MB). Volieb sa 27. novembra v čase od 7.00 – 20.00 hod. z 3178 voličov zúčastnilo 1878 (59,1%) čo je oproti celoštátnemu priemeru cca 50% viac ako 9% účasť a oproti voľbám z roku 2006 nezmenená 59,2% a v 2002 bola 54,8% účasť.
Poradie podľa počtu platných hlasov kandidátov na starostu obce:
1. Dušan Ratica, 58 r., starosta obce, Hnutie za demokraciu, SMER – sociálna demokracia – 877 hlasov a bol znovuzvolený za starostu obce Rabča; 2. Ing. Jozef Kovaliček, 47 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidá;t – 546 hlasov; 3. Ing. Jaroslav Jagnešák, 45 r., lesný inžinier, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, MOST – HÍD – 281 hlasov; 4. Pavol Kobyliak, 48 r., technik, Slovenská národná strana – 154 hlasov.
Poradie podľa počtu platných hlasov kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva:
1.  Ing. Jozef Kovaliček, 47 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát – 729 hlasov; 2.  Dušan Ratica, 58 r., starosta obce, HZD – 512 hlasov; 3.  Pavol Kobyliak, 48 r., technik, SNS – 500 hlasov; 4.  Mgr. Augustín Piták ml., 33 r., štátny zamestnanec, KDH – 461 hlasov; 5.  Ing. Jaroslav Jagnešák, 45 r., lesný inžinier, SDKÚ-DS, MOST-HÍD – 447 hlasov; 6.  Ján Maťuga, 59 r., živnostník, ĽS-HZDS – 409 hlasov; 7.  Ján Domin, 48 r., živnostník, SMER – 365 hlasov; 8.   Katarína Budzelová, 43 r., učiteľka, KDH – 362 hlasov; 9.   Bc. Ľubomír Jagnešák, 23 r., podnikateľ, SMER – 360 hlasov; 10. Ing. Juraj Ratica, 48 r., podnikateľ, SMER – 340 hlasov; 11. Mgr. Pavol Revaj, 36 r., právnik, SMER – 335 hlasov; I. náhradník  Ing. Karol Sahuľ, 49 r., učiteľ, SMER – 334 hlasov.
Dňa 16. decembra 2011 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
. Dušan Ratica, novozvolený starosta obce – predložil písomné oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu v zmysle zák. 369/1990 Zb. § 11 ods. 2 písm. a) v znení neskorších zmien a doplnkov a to z dôvodu, že bol zvolený aj za starostu obce Rabča vo voľbách do orgánov samosprávy obci z 27. novembra 2010, preto sľub poslanca nepodpísal. Zároveň podpísal aj sľub poslanca Ing. Karol Sahuľ, ktorý nastúpil ako 1. náhradník vo voľbách do orgánov samosprávy obcí z 27. novembra 2010, nakoľko sa starosta vzdal svojho poslaneckého mandátu. Starosta – navrhol na základe výsledkov volieb za zástupcu starostu p. Ing. Jozefa Kovalička ktorého poslanci verejne jednohlasne schválili.
Dňa 28. januára 2011 sa uskutočnilo 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča. Poslanci si uctili povstaním a minútou ticha pamiatku neb. poslanca p. Jána Maťugu, ktorý náhle zomrel 18. 1. 2011.
Dňa 25. februára 2011 sa uskutočnilo 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča. Ing. Anna Kornhauserová nastúpila ako 2. náhradník vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 27. 11. 2010, nakoľko 18. 1. 2011 náhle zomrel doterajší poslanec p. Ján Maťuga.
Dňa 31. 8. 2012 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča ako 3. náhradník zložil sľub poslanca Bc. Patrik Cubinek po písomnej rezignácii Ing. Anny Kornhauserovej z dôvodu vymenovania za riaditeľku ZŠ   MŠ Rabča.
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča 31. 8. 2012 ako 3. náhradník zložil sľub poslanca Bc. Patrik Cubinek po písomnej rezignácii Ing. Anny Kornhauserovej z dôvodu vymenovania za riaditeľku ZŠ   MŠ Rabča.
Dňa 25. 2. 2011 na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča ako 2. náhradník podpísala sľub poslanca Ing. Anna Kornhauserová.
Náhle 18. januára 2011 vo veku nedožitých 60 rokov zomrel dlhoročný aktívny poslanec Obecného zastupiteľstva obce Rabča Ján Maťuga.
Následne ako 1. náhradník podpísal sľub poslanca Ing. Karol Sahuľ.
Znovuzvolený za starostu Dušan Ratica na ustanovujúcom zasadnutí 16. 12. 2010 Obecného zastupiteľstva obce Rabča predložil písomné oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu v zmysle zák. 369/1990 Zb. § 11 ods. 2 písm. a) v platnom znení a to z dôvodu, že bol zvolený aj za starostu obce Rabča vo voľbách do orgánov samosprávy obci z 27. novembra 2010, preto sľub poslanca nepodpísal.
VII. KOMUNÁLNE VOĽBY –  15. 11. 2014
Výsledky komunálnych volieb – 15. 11. 2014

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 3457 (VO1: 1277, VO2: 1120, VO3: 1060);
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 1896 (VO1: 701, VO2: 597, VO3: 598);
Počet odovzdaných obálok: 1896 (VO1: 701, VO2: 597, VO3: 598);
Počet platných HL odovzdaných pre OZ: 1827 (VO1: 684, VO2: 556, VO3: 587);
Počet platných HL odovzdaných pre voľby starostu: 1867 (VO1: 697, VO2: 580, VO3: 590);
Volebná účasť v percentách: 54,845% (VO1: 54,845%, VO2: 53,304%, VO3: 56,415%.)

Miestna volebná komisia v obci Rabča
VÝSLEDKY VOLIEB NA STAROSTU OBCE RABČA
15. novembra 2014

Starostom obce Rabča sa stáva Ing. Július Piták, nezávislý kandidát

1. Július Piták, Ing., 45 r., riaditeľ odboru kontroly DÚ, nezávislý kandidát, 848 (297, 310, 241) hlasov;
2. Dušan Ratica, 62 r., starosta, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 359 (171, 94, 94) hlasov;
3. Pavol Kobyliak, 52 r., konateľ  a.s., Slovenská národná strana, 227 (84, 63, 80) hlasov
4. Ľudmila Rešutíková, Bc., 46 r., riaditeľka poisťovne, SMER – sociálna demokracia, 161 (20, 39, 102) hlasov;
5. – 6. Ján Kozák, 49 r., podnikateľ, Národ a Spravodlivosť – naša strana, 98 (21, 31, 46) hlasov;
5. – 6. Jozef Tvarožek, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát, 98 (70, 21, 7) hlasov;
7. Katarína Budzelová, 47 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie, 40 (25, 9, 6) hlasov;
8. Anton Harbut, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát, 36 (9, 13, 14) hlasov.
Miestna volebná komisia v obci Rabča
VÝSLEDKY VOLIEB NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVÁ V RABČI
15. novembra 2014

  1.  Jozef Kovaliček, Ing., 51 r., podnikateľ, SMER-SD, 755 (335, 230, 190) hlasov ;
  2.  Monika Adamčíková, 55 r., podnikateľka, SMER-SD, 701 (264, 265, 172) hlasov;
  3.  Július Piták, Ing., 45 r., riaditeľ odboru kontroly DÚ, nezávislý kandidát, 693 (283, 203, 207) hlasov;
  4.  Ján Maťuga, 37 r., podnikateľ, SMER-SD, 660 (266, 231, 163) hlasov;
  5.  Pavol Kobyliak, 52 r., konateľ  a.s., SNS, 607 (213, 173, 221) hlasov;
  6.  Augustín Piták, PhDr., 37 r., štátny zamestnanec, KDH, 603 (210, 211, 182) hlasov;
  7.  Jozef Oselský, Bc., 34 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát, 556 (165, 161, 230) hlasov;
  8.  Ľudmila Rešutíková, Bc., 46 r., riaditeľka poisťovne, SMER-SD, 502 (146, 128, 228) hlasov;
  9.  Pavol Jurčák, Ing., 46 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát, 449 (176, 147, 126) hlasov;
10. Gabriela Čulová, Mgr., 39 r., učiteľka, nezávislá kandidátka, 404 (126, 155, 123) hlasov;
11. Andrea Lubasová, Mgr., 39 r., vychovávateľka, nezávislá kandidátka, 389 (180, 149, 60) hlasov;

Náhradníci:
12. Jaroslav Jagnešák, Ing., 49 r., lesný inžinier, SIEŤ, 349 (125, 117, 107) hlasov;
13. Patrik Cubinek, Ing., 27 r., nezamestnaný, KDH, 348 (95, 81, 172) hlasov;
14.  Dávid Boldovják, 26 r., SZČO, SOĽ, 336 (54, 48, 234) hlasov;
15.  Katarína Budzelová, 47 r., učiteľka, KDH, 335 (163, 100, 72) hlasov;
16. Jozef Tvarožek, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát, 327 (187, 84, 56) hlasov;
17. Karol Sahuľ, Ing., 53 r., podnikateľ, SOĽ, 326 (132, 102, 92) hlasov;
18. Jozef Balek, 42 r., vedúci investičného oddelenia, SMER-SD, 313 (92, 73, 148) hlasov;
19. Ján Domin, 52 r., podnikateľ, SMER-SD, 292 (159, 78, 55) hlasov;
20. Peter Pilarčík, Ing., 39 r., projekt manažér, SMER-SD, 289 (51, 52, 186) hlasov;
21. Marta Gužíková, 48 r., zdravotná sestra, KDH, 287 (140, 86, 61) hlasov;
22. Ľubomír Jagnešák, Mgr., 27 r., právnik, SMER-SD, 284 (90, 134, 60) hlasov;
23. Vladimír Iskierka, 47 r., živnostník, KDH, 278 (124, 87, 67) hlasov;
24. Pavol Revaj, Mgr., 40 r., právnik, SIEŤ, 275 (101, 129, 45) hlasov;
25. Juraj Ratica, Ing., 52 r., podnikateľ, SMER-SD, 265 (107, 63, 95) hlasov;
26. Ján Kozák, 49 r., podnikateľ, NaS-ns, 264 (70, 80, 114) hlasov;
27. Dušan Ratica, 42 r., SZČO, SOĽ, 258 (110, 76, 72) hlasov;
28. Eva Raticová, Mgr., 48 r., učiteľka, SNS, 239 (153, 51, 35) hlasov;
29. Jozef Bartkovjak, 34 r., živnostník, KDH, 234 (57, 81, 96) hlasov;
30. Alojz Spuchľák, 50 r., živnostník, KDH, 229 (113, 62, 54) hlasov;
31. Štefan Lubas, 50 r., vodoinštalatér, SOĽ, 212 (137, 41, 34) hlasov;
32. Miroslav Skočík, 51 r., elektromechanik, SOĽ, 199 (65, 89, 45) hlasov;
33. Janka Prisenžňáková, Mgr., 33 r., podnikateľka, SMER-SD, 192 (69, 80, 43) hlasov;
34. Dušan Piták, 63 r., technik, SDS, 184 (70, 68, 46) hlasov;
35. Veronika Jagelková, Ing., 51 r., riaditeľka stavebnej sporiteľne, SMER-SD, 175 (70, 55, 50) hlasov;
36. Jozef Kornhauser, 52 r., živnostník, KDH, 167 (48, 21, 98) hlasov;
37. Rastislav Slovík, 33 r., manažér, NaS-ns, 163 (82, 56, 25) hlasov;
38. Miroslav Pikoš, 43 r., strojný mechanik, SOĽ, 155 (93, 45, 17) hlasov;
39. Ján Vnenčák, 22 r., fotograf, nezávislý kandidát, 153 (36, 40, 77) hlasov;
40. Mária Glombíková, 52 r., robotníčka, KDH, 144 (89, 30, 25) hlasov;
41. Juraj Kornhauser, Mgr., 26 r., právny asistent, nezávislý kandidát, 142 (36, 58, 48) hlasov;
42. Rastislav Bajza, 43 r., SZČO, SOĽ, 137 (16, 10, 111) hlasov;
43. Jozef Kozák, 56 r., robotník, KDH, 135 (42, 36, 57) hlasov;
44. Adriána Škrková, PaedDr., 37 r., pedagogička, nezávislá kandidátka, 107 (31, 54, 22) hlasov.
V Rabči 15. 11. 2014, Mgr., Bc. Lukáš Ratica
UZNESENIE č. 9/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 11. decembra 2014

C) Konštatuje, že

1. Novozvolený starosta obce, Ing. Július Piták zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
 1. Monika Adamčíková,
 2. Mgr. Gabriela Čulová,
 3. Ing. Jurčák Pavol,
 4. Pavol Kobyliak,
 5. Ing. Jozef Kovaliček,
 6. Mgr. Andrea Lubasová,
 7. Ján Maťuga,
 8. Bc. Jozef Oselský,
 9. PhDr. Piták Augustín,
10. Bc. Ľudmila Rešutíková.
3. Ing. Július Piták nepodpísal zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu, že podpísal sľub starostu a funkcia starostu nie je zlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
UZNESENIE č. 2/A/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 29. 1. 2015
C. Konštatuje, že
1. Poslanec – prvý náhradník Ing. Jaroslav Jagnešák zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce Rabča sa tak doplnilo o posledného jedenásteho poslanca.