Na tejto stránke: Štatút obce Rabča | Všeobecne záväzné nariadenia obce Rabča | Vnútorné zásady a smernice

Štatút obce Rabča

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rabča

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rabča
Návrh VZN č. 3/2015 – Povodňový plán záchranných prác obce Rabča

VZN č. 3/2015 – Povodňový plán záchranných prác obce Rabča (rtf, 0.45 MB).

Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností, podnetov a  petícii v  podmienkach obce Rabča

Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností, podnetov a  petícii v  podmienkach obce Rabča (rtf, 0.71 MB).

Návrh Doplnku č. 2/2015 k VZN č. 60/2009 Štatút obce Rabča

Doplnok č. 2/2015 k VZN č. 60/2009 Štatút obce Rabča (rtf, 0.068 MB).

Doplnok č. 1/2015 k VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení (pdf, 0.089 MB).

VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rabča (rtf, 0.074 MB).

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf, 0.265 MB).

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča (pdf, 0.205 MB).

Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení (pdf, 0.05 MB).

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča (pdf, 0.205 MB).

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 4/2013/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení (pdf, 0.111 MB).

VZN obce Rabča č. 3/2013 (pdf, 0.324 MB) a príloha k VZN Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb (pdf, 8.541 MB).

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Rabča (pdf, 0.302 MB).

Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 1/2013 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa (pdf, 0.049 MB).

Doplnok č. 3 k VZN obce Rabča č. 58/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Rabča (pdf, 0.25 MB).

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča (pdf, 0.127 MB).

Doplnok č. 3 k VZN obce Rabča č. 58/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Rabča (pdf, 0.25 MB).

Doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rabča č. 51/2007 o dotáciách a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce (pdf, 0.033 MB).

Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča na rok 2011 (pdf, 0.498 MB).

Doplnok k VZN obce Rabča č. 54/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabče Doplnok č. 2/2010 (rtf, 0.598 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej sa uvádza len VZN) č. 7/2010 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu (rtf, 0.046 MB)

VZN č. 6/2010 o podmienkach držania psov na území obce. (rtf, 0.112 MB).

VZN č. 5/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča na rok 2011 (rtf, 0.199 MB).

VZN č. 4/2010 o organizácii miestneho referenda (rtf, 0.107 MB)

VZN č. 3/2010 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabča (rtf, 0.294 MB)

VZN č. 2/2010 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k. ú. obce Rabča v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná (pdf,  0.043 MB)

VZN č. 61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu a dieťa materskej školy so sídlom na území obce Rabča(rtf,  0.973 MB); Doplnok č. 1 k VZN č. 61/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu zariadenie školského stravovania a dieťa materskej školy so sídlom na území obce Rabča (rtf, 0.359 MB).

VZN č. 59/2009 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb (pdf,  0.044 MB)

VZN obce Rabča. č. 58/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Rabča (rtf, 0.143 MB). Doplnok č. 2 (pdf, 0.36 MB).

VZN č. 55/2008 o určení školského obvodu základnej školy, miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy (rtf, 0.015 MB)

VZN č. 54/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsovnosti obce Rabča (rtf, 0.042 MB); Doplnok č. 1/2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rabča č. 54/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabče (rtf, 0.054 MB); Doplnok č. 1 k Nariadenie č. 54/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsovnosti obce Rabča (rtf, 0.049 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 53/2007 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu (rtf, 0.029 MB)

VZN o dotáciach a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce Rabča č. 51/2007 (rtf, 0.285 MB)

VZN č. 4/1992 o požiarnej ochrane (rtf, 0.058 MB)

VZN č. 8/1992 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia (rtf, 0.027 MB)

VZN č. 26/1998 o vylepovaní volebných plagátov (rtf, 0.080 MB)

VZN č. 27/1998 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach (rtf, 0.058 MB)

+ doplnok č. 1 (rtf, 0.018 MB)

VZN č. 36/2002 o podmienkach držania psov na území obce Rabča (rtf, 0.053 MB)

VZN č. 45/2005 o opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu  (rtf, 0.055 MB)

VZN č. 46/2005 o jednorazovej dávke a sociálnej pôžičke, podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky a sociálnej pôžičke, spôsobe a výške pomoci spôsobe a výške pomoci (rtf, 0.055 MB)

VZN č. 47/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí, podmienkach a postupe pri poskytovaní príspevkov na dopravu do detského domova, na podporu úpravy rodinných pomerov, na tvorbu úspor službu (rtf, 0.055 MB)