Všetko o komunálnom odpade: ermíny vývozov komunálneho odpadu, ... v roku 2016 | Zberný dvor | Odpad | Triedenie | Bioodpad | Nebezpečný odpad | Minimalizujme

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

Obec Rabča

VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Rabča

VZN č. 3/2013

V tejto časti: VZN č. 3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ...  na území obce Rabča | I. ČASŤ | II. ČASŤ | PRÍLOHA

Obecné zastupiteľstvo obce Rabča na základe ust. § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností
na území obce Rabča
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce Rabča, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.
2. Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
3. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Rabča.

DRUHÁ ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi

§ 2
Komunálny odpad a jeho druhy

 • Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s ustanoveniami Vyhlášky Ministerstvá ŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

 • podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:
 • 20 01 40 plasty vrátane kompozitných plastových obalov Tetra Pak,
 • 20 01 02 sklo,
 • 20 01 40 kovy
 • 20 01 01 papier a lepenka.
 • podskupina komunálnych odpadov, ktoré sa minimálne dvakrát do roka zbierajú cez príspevkovú organizáciu obce Rabča RABČAN, obecné služby:
 • 20 03 07 objemný odpad,
 • 17 99 00 drobný stavebný odpad,
 • 20 02 01 odpad z parkov vrátane odpadu z cintorínov.
 • podskupina triedený zber pre iné komunálne odpady:
 • 20 01 40 viacvrstvové kombinované (kompozitné) materiály (15 01 05) – zaraďujeme ich pod plasty,
 • 20 01 11 textílie.
 • komunálny odpad pre ktorý je povinný triedený zber, ale nezabezpečuje ho obec:
 • 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33,
 • 20 01 33 batérie a akumulátory obsahujúce nebezpečné časti,
 • 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (20 01 35 N) a aj 20 01 23,
 • 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné,
 • 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
 • 20 01 26 odpadové oleje, ktoré sa odovzdávajú sa na zberný dvor a musí ísť výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti,
 • 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N a 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice – obyčajný odpad O iné ako uvedené v 20 01 27,
 • iný nebezpečný odpad (tlakové nádobky, ...),
 • humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami,
 • 20 02 01 odpad z dvorov a záhrad,
 • 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 • jedlé oleje a tuky (20 01 25),
 • iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenka (20 01 01),
 • textílie (20 01 11),
 • drevo (20 01 37, 20 01 38),
 • kal zo septikov (20 03 04).

2. Podrobný rozpis jednotlivých druhov a zložiek komunálneho odpadu je uvedený v Prílohe č. 1 tohto nariadenia.
3. Komunálny odpad a drobný stavebný odpad je možné na území obce Rabča ukladať výlučne len na tento účel vyhradených miestach.
4. Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Rabča považujú:

 • zberné nádoby,
 • kontajnery,
 • Zberný dvor obce Rabča.

§ 3

Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu
1. Na území obce Rabča sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať a umiestňovať komunálny odpad po vytriedení podľa jednotlivých zložiek odpadov v zmysle § 2 tohto nariadenia nasledovne:
a) zostatkový zmesový tuhý komunálny odpad do zbernej 110 dm3 (110 litrovej) oceľovej alebo plastovej (KUKA) nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce;
b) obyvatelia – fyzické osoby sú povinní odovzdávať podľa zverejneného každoročného harmonogramu obce Rabča do plastových priesvitných zberných vriec na zber separovaného odpadu plastov (20 01 40): stlačené plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváži, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, plastové koše a prepravky, plastový záhradný nábytok, kompozitné plastové obaly Tetra Pak, plechovky, kovové obaly z konzerv (plastové a kovové obaly musia byť prázdne a nesmú byť znečistené), ktoré vyložia v určený deň k smetnej nádobe pred príslušnou stavbou;
c) 5000 a 7000 dm3 litrový veľkoobjemový kontajner (VOK ) – ramenový systém na veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad;
d) špeciálne 1100 dm3 (1100 litrové) kontajnery – s označením PLASTY na vyseparované plasty;
e) špeciálne 1100 dm3 (1100 litrové) kontajnery – s označením SKLO na vyseparované biele a farebné sklo;
f) špeciálne 1100 dm3 (1100 litrové) kontajnery – s označením PAPIER na vyseparovaný papier. Papier je možné odniesť a j na Zberný dvor obce Rabča zviazaný v balíkoch s hmotnosťou maximálne do 10 kg.
2. Objemný odpad sú obyvatelia povinní umiestňovať na Zberný dvor obce Rabča alebo do veľkoobjemových kontajnerov na zber objemného odpadu, ktoré obec rozmiestňuje na území obce na určených zberných miestach v období od 15. 4. – 15. 5. a od 15. 9. – 15. 10. kalendárneho roku (frekvencia vývozov je závislá od naplnenia jednotlivých veľkoobjemových kontajnerov). Objemný odpad sa dodáva rozobraný na základné časti.
3. Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene si držitelia týchto odpadov zhodnocujú sami kompostovaním na svojich dvoroch a záhradách alebo zabezpečením ich uloženia na obcou určených obecných kompostoviskách pre zelený odpad.
4.1 Zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá má na tento účel uzatvorenú s obcou zmluvu (ďalej len „prepravná organizácia“).
4.2 Zmesový tuhý komunálny odpad, veľkoobjemové kontajnery, zber plastových vriec po obci zabezpečuje správca Zberného dvora príspevková organizácia obce Rabča RABČAN, obecné služby.
4.3 Zber elektroodpadov a nebezpečných odpadov zabezpečuje 2 krát ročne firma Peter Bolek
– EKORAY z Námestova.
4.4 Zber plastových vriec s vyseparovanými plastmi, zber ektroodpadu a nebezpečného odpadu, zber opotrebovaných pneumatík ako aj odvoz vyseparovaných zložiek: skla, plastov a papiera z 1100 litrových kontajnerov sa uskutočňuje v termínoch zverejnených obcou v Rabčianskom chýrniku, v obecnom kalendári a na web stránke obce Rabča www.rabca.sk v časti komunálny odpad.
4.5 Majitelia, nájomcovia, správcovia žúmp a septikov sú povinní na vlastné náklady si zabezpečiť zneškodňovanie kalov a to objednávkou na prepravu podľa potreby organizáciou Oravskou vodárenskou spoločnosťou (ďalej sa uvádza len skratka OVS, a.s.) a.s., pobočka Námestovo. Termín odvozu si musí dohodnúť telefonický každý sám.
4.6 Zber a prepravu osobitného komunálneho odpadu, ako je kal zo septikov, vykonáva OVS, a.s..
5. Zamestnanci prepravnej organizácie sú oprávnení odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú pri stavbe na území obce, ak zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu, než je v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia prípustný.

§ 4
Nakladanie s drobným stavebným odpadom

1. Za drobný stavebný odpad na území obce Rabča sa považuje odpad z bežných udržiavacích stavebných prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného metra kubického ročne od jednej fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
2. Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp. na určených miestach pre objemný odpad alebo na zbernom dvore, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné v zbernej nádobe umiestniť.
3. Do zberných nádob na odkladanie komunálneho odpadu: 110 litrovej, 1100 litrovej a kontajnerov určených na objemný komunálny odpad je zakázané drobný stavebný odpad ukladať, pokiaľ k tomu nie sú určené.
4. Fyzické osoby, právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia na základe žiadosti podanej na Obecný úrad v Rabči môžu uskutočňovať vývoz drobného stavebného odpadu do lokalít učených obcou Rabča.
5. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby domu, nepovažuje sa množstvo nad 1 m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner, ktorý môže byť aj od obce resp. „vo vreciach“ odviezť tento odpad na zberný dvor za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku.
Poplatok za drobný stavebný odpad je už zahrnutý v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné, a teda obec ho nevyrubuje osobitne.
Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba
– podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o drobný stavebný odpad ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

§ 5
Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

1. Za elektroodpad z domácností sa považuje: je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
2. Ide o zložky komunálneho odpadu, ktoré sa povinne zbierajú oddelene, ale na náklady iného subjektu ako obce. Tieto zložky nepatria do zmesového komunálneho odpadu. NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY. Elektroodpad sa odovzdáva kompletný, bez chýbajúcich komponentov.
3.1 Odovzdávajú sa v rámci kalendárového mobilného zberu 2 krát ročne na jar a na jeseň subjektu s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu. Dátum zberu oznámi obec vopred miestnym rozhlasom, v Rabčianskom chýrniku, na web stránke obce Rabča a v obecnom kalendári. Elektroodpad sa vyloží v deň zberu ráno ku bránke pred rodinným domom takým spôsobom, že nie je k nemu možný voľný prístup tretích osôb, aby nedochádzalo k jeho odcudzeniu a následnému rozobratiu, pričom zvyšné časti ostávajú pohodené na verejnom priestranstve alebo v intraviláne či extraviláne obce a zabezpečí do odberu psa, aby nepohrýzol zberateľov.
3.2 Elektroodpad je možné odniesť aj na zberný dvor, kde sa dočasne uloží do termínu mobilného kalendárového zberu.
3.3 Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c ods. 1 zákona o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. 

§ 6
Nakladanie s biologický rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov,
vrátane odpadu z cintorínov a miestnych komunikácii

1. Obec Rabča nezaviedla triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov z dôvodov, že preukázateľné najmenej 50 % obyvateľov obce Rabča kompostuje vlastný odpad.
2. Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene si držitelia týchto odpadov zhodnocujú sami kompostovaním na svojich dvoroch a záhradách vo vlastnom zariadení alebo si ich uložia na obcou určených obecných kompostoviskách pre zelený odpad.
3. Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu
z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Predovšetkým sa zakazuje spaľovať tento odpad ako mokrú drevenú hmotu z ošetrovania drevín, trávu, burinu, listy a pod..
2. Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob a zberných vriec na komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
4. Zber, prepravu, zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia biologického rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) zabezpečuje príspevková organizácia obce Rabča, RABČAN, obecné služby, ktorá vykonáva ich údržbu.

§ 7
Zberný dvor obce Rabča

1. Zberný dvor obce Rabča sa nachádza pred poľnohospodárskym družstvom MAGURA Rabča pri Rabčiciach.
2. Zberný dvor v Rabči slúži občanom obce Rabča na bezplatné uloženie vyseparovaného komunálneho odpadu z domácností. Občania môžu voziť odoberané komodity tuhého komunálneho odpadu v určených otváracích hodinách.
 Otváracie hodiny Zberného dvora obce Rabča:
• marec – október: streda: 11.00 h – 18.00 h, sobota: 9.00 h – 14.00 h;
• november – február: streda: 11.00 h – 17.00 h, sobota: 9.00 h – 14.00 h.
3. Zoznam druhov komunálnych odpadov, ktoré prevádzkovateľ Zberného dvora obce Rabča odoberá:
sklo (20 01 02, O); plasty (20 01 39, O); papier a lepenka (20 01 01, O – ostatný); kovy (20 01 40, O); biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad; a parkov (20 02 01, O); kompozitné obaly – Tetrapak (15 01 05, O); objemný odpad (20 03 07, O); opotrebované pneumatiky (16 01 03, O); drobný stavebný odpad (17 99 00, O); batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 (20 01 34, O); vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné (20 01 36, O); batérie a akumulátory obsahujúce nebezpečné časti (20 01 33 N – nebezpečný); vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (20 01 35 N) a aj 20 01 23; žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (N, 20 01 21); odpadové oleje (20 01 26, N); vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (20 01 35, N).
4. Separované odpady sa preberajú bezplatne od Rabčanov za týchto podmienok: • papier zviazaný v balíkoch s hmotnosťou maximálne do 10 kg; • plasty PET fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach; • kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami; • sklo neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu; • kompozitné obaly vypláchnuté vodou, zošliapnuté, v balíkoch max 5 kg; • objemný odpad rozobraný na základné časti; • elektroodpad kompletný, bez chýbajúcich komponentov; • drobný stavebný odpad (vo vreciach) do 1 m3 / Rabčan za 1 rok. Deti a mladiství nemôžu odovzdávať nebezpečný odpad do zberného dvora.

TRETIA ČASŤ

§ 14
Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a týmto nariadením.
 • Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť svoju činnosť s týmto nariadením do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
 • Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.
 • Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča stanovuje obec v osobitnom Všeobecne záväznom nariadení obce Rabča o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča platné pre príslušný kalendárny rok.
 • Obecné zastupiteľstvo obce ruší dňom účinnosti tohto nariadenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabča z 15. 5. 2010.
 • Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Rabča dňa 26. 4. 2013.
 • Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. 5. 2013>

 

Dušan Ratica,
starosta obce Rabča

 

V Rabči dňa 26. 4. 2013


Príloha č. 1
Podrobný rozpis jednotlivých druhov a zložiek komunálneho odpadu

A. PODSKUPINA
Sem patrí triedený zber komunálnych odpadov (skupina 20 v Katalógu odpadov) pre: papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad (ďalej sa uvádza skratka BRKO), okrem kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
Patria sem separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:
– 20 01 40 plasty vrátane kompozitných plastových obalov Tetra Pak,
– 20 01 02 sklo,
– 20 01 40 kovy,
– 20 01 papier a lepenka,
– zostatkový zmesový komunálny odpad.

Bližšia špecifikácia
Odpady z plastu
Triedia sa do nádob na plast, resp. do určených priesvitných plastových vriec na triedený zber komunálnych odpadov. Každá domácnosť na požiadanie dostane na Obecnom úrade v Rabči v kancelárii prvého kontaktu plastové vrece.
Patria sem: plastové fľaše z nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, obaly šampónov a čistiacich prostriedkov, obaly z rastlinných masiel, obaly z tekutých mydiel, obalové fólie, plastové tašky a sáčky, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok. Na separáciu používame plastové priesvitné vrece alebo žltý 1100 l kontajner. Plastové fľaše od nápojov dávame do zberu stlačené! Nie je potrebné odstraňovať papier s plastových obalov.
Typické plasty v domácnostiach sú najmä: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Patria sem aj obaly z Tetra Pak, ktorý tvorí niekoľko vrstiev materiálov – pre čerstvé potraviny vrstva kartónu a polyetylénu, pre trvanlivé – kartón, hliník a polyetylén a medzitým ešte lepidlo a na vrchu farby. Tetra Paky (VKM) ktoré sú jednorazové viacvrstvové kombinované materiály – obaly: od mlieka, smotany, iných mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav, vína a pod., plechovky, obaly z konzerv. Patria sem nápojové obaly s označením troma šípkami v tvare trojuholníka s nápisom Tetra Pak, C/PAP, 81, 84. Tetra Paky pred vhodením do zberu opláchnite vodou, nechajte oschnúť a stlačte rukou, nohou! Na zberný dvor sa odovzdávajú zošliapnuté v balíkoch ma. 5 kg.
Nepatria sem: znečistené plasty (farbami, potravinami, zeminou, zamastené), polystyrén, podlahové krytiny, guma, linoleum, molitan, plastové obaly z motorových olejov, viacvrstvové obaly z mlieka a džúsov, kuchynský odpad, obaly z chemikálií.

Odpady zo skla
Triedia sa do nádob na sklo.
Sklo sa dáva do 1100 l kontajnera s označením SKLO. Do kontajnerov je zatiaľ dovolené vhadzovať biele aj farebné sklené fľaše a rozbité tabuľové sklo z okien, z dverí rodinného domu. Nesmie sa tu vhodiť porcelán keramika ako napr. dlaždičky či obkladačky – tie patria do stavebného odpadu.
Patria sem: sklené fľaše, sklenené nádoby a sklené poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov, ďalšie predmety zo skla, tabuľové sklo z okien a dverí. Patria sem papierové obaly s označením troma šípkami v tvare trojuholníka s nápisom GL, 70, 71, 72.
Nepatrí sem: silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami), žiarovky a žiarivky, televízne a počítačové obrazovky, porcelán, keramika (taniere, šálky, vázičky a pod.), zrkadlá, sklo z áut, sklo s drôteným výpletom, sklobetóny, teplomery, uzávery z fľaši, korky, gumy, varné a kryštálové sklo (obsahujú olovo a iné prímesí)a pod..

Odpady z kovu vrátane kovových obalov
Kovy môžeme odovzdať v obci do zberného dvora alebo do výkupne zberných surovín. Kovy sa dávajú aj do 1100 l kontajnera s označením KOVY. Väčšie kusy kovového odpadu je vhodné odovzdať na zbernom dvore resp. počkať na zber objemného odpadu. Kovové obaly z konzerv musia byť zbavené zvyškov z potravín.
Patria sem: kovový šrot, oceľ, farebné kovy, plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, hliníkové obaly: z jogurtov, paštét, termixov a šalátov; alobal, kelímky z aromatických sviečok, alobal z čokolád, hliníkové misky z potravín, kovové uzávery na zavareniny, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, kovové ventily a pod.. Sem patria čisté kovové obaly od potravín, plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, uzávery od zaváranín, hliníkové fólie, vrchnáky z fliaš, kovový šrot a pod..
Nepatria sem: kovové obaly kombinované z iným materiálom napr. Tetra Paky, veľmi znečistené kovové obaly zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami napr. kelímky z aromatických sviečok znečistené voskom alebo znečistené od potravín, zubné pasty a pod..

papierový odpad
Na separáciu používame 1100 l kontajner s označením PAPIER alebo odpad z papiera odnesieme na zberný dvor. Patria sem najmä papierové obaly s označením troma šípkami v tvare trojuholníka s nápisom PAP, 20, 21, 22.
Patria sem: papierové obaly, kancelársky papier, dopisný papier, pozvánky, papierové vizitky, pokladničné bločky, poštové poukážky, papierové krabice, reklamné letáky, zošity, noviny, časopisy, pohľadnice, znehodnotené knihy bez tvrdých obalov, knihy s mäkkým obalom (tzv. paperbacky), brožúry, kancelársky papier, prezentačné obaly (booklety) z CD a DVD bez plastových časti, len vonkajšie obaly od čokolád, papierové krabičky zo zubných pást, kartón.
Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier od farieb a lepidiel, papier potiahnutý fóliou, papier na ktorom je plastová lepiaca páska, použitý toaletný papier, papierové vreckovky, použité mokré alebo vlhké papierové utierky, jednorazové plienky a hygienické potreby, kopírovací papier
–indigo, pauzovací papier, tapety zašpinené od lepidlá, papier s povrchovou úpravou (kriedový, lakovaný), obaly od sladkostí a slaností, kartóny od vajíčok, ktoré nemajú recyklačný trojuholník, lepenka, nápojové kartóny – Tetra Paky.


ZOSTATKOVÝ ODPAD
Je to zostatkový komunálny odpad, ktorý zostane po vytriedení jednotlivých zložiek a ten sa dáva do 110 l KUKA nádob.
Patria sem: popol z pecí, psie exrementy, obuv, textil (poznámka: po vyčistení, ak je nepoškodená(ý) a zbiera sa, odovzdať v rámci zberu obnoseného šatstva), a to čo nie je nebezpečný odpad a čo už nie je možné ďalej vytriediť.
Nepatrí sem: nebezpečný odpad.

B. PODSKUPINA
Sem patrí podľa potreby, minimálne dvakrát do roka zber pre: objemné odpady na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, drobné stavebné odpady a odpady s obsahom škodlivín (použité batérie a akumulátory, odvoz pneumatík, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady z domácností). Odpady s obsahom škodlivín NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY.
Patrí sem:
– 20 03 07 objemný odpad,
– 17 99 00 drobný stavebný odpad,

Bližšia špecifikácia
objemný odpad
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Objemný odpad možno v určených termínoch vysýpať do určených veľkoobjemových kontajnerov (ďalej sa uvádza len skratka VOK) alebo doviezť na zberný dvor pri poľnohospodárskom družstve v Gaceli. Objemný odpad sa odovzdáva rozobraný na základné časti. Objemný odpad a Drobný stavebný odpad NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA BEŽNÝ ODPAD.
Sú to komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky, (ak sú súčasťou KO) a podobne. môže ísť o odpad pod katalógovým číslom 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, atď..
Patrí sem: nábytok, kuchynské linky, police, stoly, stoličky, kreslá, gauče, lavice, okná, umývadlá, toalety, radiátory, koberce, linoleá, bojlery, drobné stavebné odpady
Nepatrí sem: znečistený veľkoobjemový odpad ani odpad s obsahom škodlivín: elektroodpad z domácnosti ako napríklad práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče, počítače, tlačiarne, rozhlasové a televízne prijímače, svietidlá, žiarivky, výbojky, kyseliny, rozpúšťadlá, farby, batérie, akumulátory, oleje a tuky, pneumatiky.

Drobný stavebný odpad
NEPATRÍ KU KONTAJNEROM NA BEŽNÝ ODPAD.
Drobné stavebné odpady ďalej sa uvádza len skratka DSO) sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby (pri 4 členoch domácnosti sú to 4 m3).
Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný doviezť na Zberný dvor obce Rabča alebo umiestniť do veľkoobjemových kontajnerov pre objemný odpad (viď § 4 tohto nariadenia).
Je možné ho použiť ako recyklát pri stavbe ciest, chodníkov, pri terénnych úpravách, do zásypov.
Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby domu, nepovažuje sa množstvo nad 1 m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si objedná veľkokapacitný kontajner, ktorý môže byť aj od obce resp. „vo vreciach“ odviezť tento odpad na zberný dvor za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku.
Poplatok za drobný stavebný odpad je už zahrnutý v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné, a teda obec ho nevyrubuje osobitne.
Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba
– podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak nejde o DSO ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.
K drobnému stavebnému odpadu patriav malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod..
Patria sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu, vápennej omietky.
Penový polystyrén, azbestová krytina sa do VOK ani na zberný dvor nedávajú. Stavebník si musí likvidáciu riešiť s príslušnou firmou sám a na vlastné náklady.
Nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok napr. eternitová kritina, azbestové obloženia (azbest, ortuť, – sú to napr. stavebné látky s polychlorovanými bifenylmi tzv. PCB nátermi, ...).
Malé množstva DSO bez obsahu nebezpečných látok je možné odovzdať na zbernom dvore.

C. PODSKUPINA
Patrí tu triedený zber komunálnych odpadov aj pre iné zložky komunálnych odpadov ako napr. textil, viacvrstvové kombinované (kompozitné) materiály.

TEXTIL
Ak sa ešte dá použiť, najlepšie je odovzdať časti oblečenia buď priamo charitných organizáciám, alebo do špeciálneho kontajnera DOBRÉHO ANJELA – ktorý je umiestnený pri pošte – bočnej stene od prvej bytovky pri Rabčickej ceste.
Patrí sem: obnosené suché a čisté šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod. ), bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze a pod.
Nepatrí sem: hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, farbou), koberce, koža, obuv a pod..

Opotrebované pneumatiky
Patria do objemného odpadu ktorý je súčasťou komunálnych odpadov. Obec zabezpečuje kalendárový zber 2-krát ročne prostredníctvom zmluvného odberateľa ich zber.

D. PODSKUPINA
Ide o tie zložky KO, pre ktorý je povinný triedený zber, ale nezabezpečuje ho obec. NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY.
Patria sem:
– 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33,
– 20 01 33 batérie a akumulátory obsahujúce nebezpečné časti
– 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (20 01 35 N) a aj 20 01 23,
– 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné,
– 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
– 20 01 26 odpadové oleje, ktoré sa odovzdávajú sa na zberný dvor a musí ísť výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti,
– 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N a 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice – obyčajný odpad O iné ako uvedené v 20 01 27,
– iný nebezpečný odpad (tlakové nádobky, ...)
– humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami,
– 20 02 01 odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb (20 01 08) a jedlé oleje a tuky (20 01 25), iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenka (20 01 01), textílie (20 01 11), drevo (20 01 37, 20 01 38), odpad z trhovísk (20 03 02), kal zo septikov (20 03 04).

Bližšia špecifikácia
ELEKTROODPAD
Ide o zložky komunálneho odpadu, ktoré sa povinne zbierajú oddelene, ale na náklady iného subjektu ako obce. Tieto zložky nepatria do zmesového komunálneho odpadu. NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY.
Odovzdávajú sa v rámci kalendárového mobilného zberu 2 krát ročne na jar a na jeseň subjektu s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu. Dátum zberu oznámi obec vopred miestnym rozhlasom, v Rabčianskom chýrniku, web stránke obce Rabča a obecnom kalendári. Elektroodpad sa vyloží v deň zberu ráno ku bránke pred rodinným domom takým spôsobom, že nie je k nemu možný voľný prístup tretích osôb, aby nedochádzalo k jeho odcudzeniu a následnému rozobratiu, pričom zvyšné časti ostávajú pohodené na verejnom priestranstve alebo v intraviláne či extraviláne obce a zabezpečí do odberu psa, aby nepohrýzol zberateľov.
Elektroodpad je možné odniesť aj na zberný dvor, kde sa dočasne uloží do termínu mobilného kalendárového zberu.
Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c ods. 1 zákona o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.
Patria sem: veľké a malé domáce elektrospotrebiče (televízory, rádia, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, diskové prehrávače, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, elektrické roboty, pračky, mrazničky, elektromotory...), informačné technológie (najmä počítače, notebooky) a telekomunikačné zariadenia (mobily, modemy, ...), spotrebná elektronika (baterky, el. holiace strojčeky, ...), svetelné zdroje (žiarovky, žiarivky, svetlá), elektrické a elektronické nástroje (napr. meracie prístroje), elektrohračky, elektrozariadenia určené na športové a rekreačné účely, zdravotnícke prístroje napr. digitálne tlakomery (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov), prístroje na monitorovanie a kontrolu napr. digitálne teplomery, elektrické náradie.
Nepatria sem: napr. motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod..


Použité batérie a akumulátory
Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdávať iba na zberný dvor alebo v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec alebo osoba, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu, v prípade prenosných použitých batérií a akumulátorov aj distribútorovi batérií a akumulátorov, iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod., sa odovzdávať nesmú.
Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdávať iba na zberný dvor alebo v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec alebo osoba, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu, v prípade prenosných použitých batérií a akumulátorov aj distribútorovi batérií a akumulátorov. Iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod., sa odovzdávať nesmú.

Žiarivky a svietidlá
Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z domácností. Žiarivky nikdy nerozbíjajte ani nerozoberajte! Chráňte ich pred deťmi! Patri celá nerozbitá do zberného dvora alebo do zberného koša špeciálne určeného pre tento druh svietidiel v rámci mobilného zberu elektroodpadu. V lineárnych žiarivkách, úsporných kompaktných žiarivkách a výbojkách sa nachádza ortuť.
Patria sem: lineárna žiarivka – klasická žiarivka v tvare dlhej trubice. Zvykne sa tiež nazývať žiarivková trubica, hovorovo aj neónová trubica alebo tzv. neónka; kompaktná žiarivka – žiarivka s menšími (kompaktnejšími) rozmermi než má klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky určené pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek tzv. „úsporné žiarovky“. majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky; svietidlá – ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo stropov budov, za účelom poskytnutia osvetlenia, svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.
Nepatria sem:voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.

odpadové oleje
Ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti.
Odovzdávajú sa na zberný dvor. Na zberný dvor sa odovzdávajú len odpadové oleje a mazacie oleje pod katalógovým číslom 20 01 26.
Ak zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie ďalších odpadových olejov nezabezpečuje obec sama, uvedenú činnosť môže vykonávať len ten, kto má zmluvu s obcou v zmysle § 39 ods. 10 zákona o odpadoch a zároveň je osobou oprávnenou na nakladanie s odpadom a má potrebné súhlasy.

farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady
Ide o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami. Výnimočne môže ísť aj o odpad ostatný, t. j. ak ide o odpad pod katalógovým číslom 20 01 28 a 20 01 30. Odpady s obsahom škodlivín NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY.
Nebezpečné odpady pod katalógovým číslom napr. 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29 sa odovzdávajú v rámci kalendárového zberu 2-krát ročne prostredníctvom zmluvného odberateľa. Ak zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nezabezpečuje obec sama, uvedenú činnosť môže vykonávať len ten, kto má zmluvu s obcou v zmysle § 39 ods. 10 zákona o odpadoch a zároveň je osobou oprávnenou na nakladanie s odpadom (napr. má potrebné súhlasy).
Patria sem:rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, tlakové nádobky a pod.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami
Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a je potrebné ich odovzdávať do verejných lekárni, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
Patria sem lieky nespotrebované fyzickými osobami pod katalógovým číslom 20 01 31 a 20 01 32.
Sú časťou komunálnych odpadov, ale ich zber je upravený v zákone č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. verejná lekáreň je povinná zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL).
ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa zákona o odpadoch.
Verejná lekáreň je taktiež povinná zhromažďovať veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich ŠÚKL. ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa zákona o odpadoch.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. Pojem biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa chápe v tom užšom ponímaní, a teda že ide o tzv. zelený odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb a jedlé oleje a tuky a nie aj iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady. Rovnako ako pre ostatné triedené zložky skupiny A, platí aj pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad (s výnimkou kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchyne), že ak zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nezabezpečuje obec sama, uvedenú činnosť môže vykonávať len ten, kto má zmluvu s obcou v zmysle § 39 ods. 10 zákona o odpadoch a zároveň je osobou oprávnenou na nakladanie s takýmto odpadom (má potrebné súhlasy, prípadne registráciu). NEPATRÍ DO KONTAJNEROV NA ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY.
Skupiny:
a) odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (20 02 01), (ďalej sa uvádza len „zelený odpad“);
b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb (20 01 08);
c) jedlé oleje a tuky (20 01 25);
d) iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady – papier a lepenka (20 01 01), textílie (20 01 11), drevo (20 01 37, 20 01 38), odpad z trhovísk (20 03 02), kal zo septikov a žúmp (20 03 04),


zelený odpad, iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady
Každá domácnosť likviduje odpad z domácností (kuchyne) v domácich kompostéroch a získanú zložku použije späť do záhrad. Zakazuje sa sypať biologicky rozložiteľný odpad do okolia miestneho potoka a iných vodných zdrojov!

Patrí tu: tráva, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie (aj domáce) i do bioplynovej stanice s výnimkou drevného odpadu, popolu či lístia a nevyžaduje sa použitie hygienizačnej jednotky.
Nepatrí:kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod..

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod. .
Je potrebné ho uskladňovať do oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby dezinfikovateľné resp. používajú výmenné nádoby. Konkrétne požiadavky na nádoby sú upravené v nariadení č. 1069/2009 a v nariadení EP a Rady č. 852/2004. Vychádzajúc z charakteru odpadu frekvencia zberu by mala byť minimálne jedenkrát týždenne (závisí od teploty prostredia). Ide o odpad, ktorý podlieha triedenému zberu, ale zodpovednosť za triedený zber je na prevádzkovateľovi kuchyne a nie na obci.
Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). Ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom .
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach, atď..
Pri spracovaní biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu sa vyžaduje, aby zariadenie malo hygienizačnú jednotku/hygienizačný stupeň (kompostáreň, bioplynová stanica) a bolo schválené na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (VŽP), malo pridelené úradné číslo a bolo zapísané v zozname Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR). Ide o zariadenia na profesionálnej báze, nie o domáce kompostoviská fyzických osôb – nepodnikateľov.

JEDLÉ OLEJE A TUKY (20 01 25);
Zber použitých jedlých olejov a tukov v uzatvárateľných plastových nádobách (fľašiach z použitých jedlých stolových olejov – použitý olej do nich nalievať cez lievik len po ochladení!) odniesť na Zberný dvor obce Rabča.
Patria sem: použité jedlé oleje a tuky vznikajúce z prevádzkovania zariadení určených na prípravu jedál.
Nepatria sem:nevhodné sú olejové zvyšky znehodnotené vodou, vínom, jedlom, kečupom a pod..
Ak odpad zaradený pod katalógové číslo: 20 01 25 (ostatný odpad) obsahuje látku s nebezpečnou vlastnosťou podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 284/2001 Z. z., zaraďuje sa pod katalógové číslo: 20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 (nebezpečný odpad).

Kal zo septikov a žúmp
Majitelia, nájomcovia, správcovia žúmp a septikov sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť zneškodňovanie kalov.

INÉ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ KOMUNÁLNE ODPADY – papier a lepenka (20 01 01), textílie (20 01 11), drevo (20 01 37, 20 01 38), odpad z trhovísk (20 03 02), kal zo septikov (20 03 04).

Informácie čo obec Rabča požaduje od občanov

DORUČIŤ do podateľne Obecného úradu v Rabči vyplnené tlačivo
Čestné vyhlásenie o kompostovaní bioodpadu doma (pdf, 0.51 MB)
Ja dolu vlastnoručne podpísaný obyvateľ Rabče – podpisuje len fyzická osoba nepodnikateľ – platca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, týmto vyhlasujem, že kompostujem vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad vo vlastnom domácom kompostovisku...

Obec Rabča – zverejnenie

Zberný dvor obce Rabča

V tejto časti: Dovoz – vývoz | Popis

Image

Otváracie hodiny Zberného dvora obce Rabča:
Pondelok 10.00 – 14.00
Streda      10.00 – 17.00
Sobota     10.00 – 14.00

Plán vývozu komunálneho odpadu v Rabči na rok 2014:
– plastov: január: 23. 1., február: 20. 2., marec: 20. 3., apríl: 23. 4., máj: 23. 5., jún: 23. 6., júl: 18. 7., august: 26. 8., september: 25. 9., október: 23. 10., november: 25. 11., december: 18. 12.;
– vývoz skla: január: 15. 1., február: 12. 2., marec: 12. 3., apríl: 9. a 28. 4., máj: 13. 5., jún: 5. a 26. 6., júl: 23. 7., august: 19. 8., september: 12. 9., október: 15. 10., november: 14. 11., december: 11. 12.;
– odber elektroodpadu a nebezpečného odpadu: apríl: 11. 4., september: 11. 9.;
– odvoz pneumatik: máj: 5. 5., október: 10. 10..

Termíny vývozov komunálneho odpadu, ... v roku 2016 sa dozviete aj z: Kalendára obce Rabča 2016 (pdf, 1.8 MB).

Zoznam druhov odpadov a podmienky ich odberu, ktoré prevádzkovateľ Zberného dvora obce rabča odoberá, je podrobne uvedený vo farebnom letáku (pdf, 1.2 MB).

Zberný dvor – Rabča – popis

Zberný dvor obce Rabča sa nachádza pri areáli poľnohospodárskeho družstva MAGURA Rabča pri Rabčiciach: Umiestnenie Zberného dvora obce Rabča (pdf, 0.423 MB), umiestnenie zberného dvora na mapke obce Rabča Mapka obce Rabča so zberným dvorom (pdf, 3.444 MB), podmienky prevádzky zberného dvora sú uvedené v prevádzkovom poriadku Prevádzkový poriadok Zberného dvora obce Rabča (rtf, 0.080 MB).

Zberný dvor obce Rabča prevádzkuje príspevková organizácia obce Rabča RABČAN, obecné služby.

Občania môžu voziť odoberané komodity tuhého komunálneho odpadu v určených otváracích hodinách.

Zberný dvor podľa zmluvy musí byť nepretržite v prevádzke minimálne 5 rokov od ukončenia. Musia sa dosiahnuť množstvá vyseparovaného odpadu, ktoré sa ročne budú písomne predkladať na Ministerstvo ŽP.

Pôjde o zvýšenie separovaného odpadu: plast, papier, sklo, kovy, opotrebované pneumatiky, nebezpečný odpad (opotrebované batérie, žiarivky s obsahom ortuti…) drobný stavebný odpad; – pri niektorých komoditách sa musí zvýšiť aj o 100%.

Vybavenie zberného dvora: 7 ks veľkoobjemových kontajnerov, 1 ks kontajnera na použité autobatérie, 1 ks kontajnera na žiarivky, 1 ks kontajnera na použité oleje, 1 ks univerzálného nákladného automobila s nosičom výmenných nadstavieb, výbavou pre pohon výmenných nadstavieb a výmennými pracovnými nadstavbami, ktorý pozostáva z: podvozka univerzálneho nákladného automobilu, nosiča výmenných pracovných nadstavieb so základným príslušenstvom vozidla, výmennej nadstavby – hákového nosiča kontajnerov, výmennej nadstavby na zber TKO s lineárnym lisom a univerzálnym vyklápačom, výmennej nadstavby – trojstranným sklápačom, radlicou; 1 ks traktora s vlečkou; 1 ks teleskopického manipulátora; 1 ks svahového mulčovača; 1 ks prívesu pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ide o rezací a sekací voz), 1 ks paketovacieho lisu; 1 ks šiepkovača; 1 ks zametacej kefy; 1 ks snežnej frézy. Dodávateľom týchto zariadení je podľa podpísanej zmluvy firma KOBIT-SK, s.r.o. z Dolného Kubína.

Zberný dvor rieši dočasné uskladnenie separovaných zložiek komunálneho odpadu produkovaného v obci Rabča. Navrhnutá stavba – dvor slúži ako priestor pre uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadu, a to pre papier, sklo, kovy a farebné kovy, plasty a elektroodpad, stavebný odpad, ojazdené pneumatiky, staré oleje a batérie. Výstavbou zberného dvora obec očakáva zlepšenie podmienok separácie a zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu, zároveň zníženie množstva komunálneho zmesného odpadu, jeho ceny a zlepšenie kvality životného prostredia v obci.

  Projekt bol spolufinancovaný:
 • 85% Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
 • 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky;
 • 5% spoluúčasť obce Rabča.

Projekt nespočíval len v čerpaní prostriedkov. Dôležité pre správny a úspešný chod projektu je aj udržateľnosť projektu minimálne 5 rokov od ukončenia.

Musia sa dosiahnuť množstvá vyseparovaného odpadu, ktoré sa ročne predkladajú na Ministerstvo ŽP. Ide o navýšenie separovaného odpadu: plast, papier, sklo, kovy, opotrebované pneumatiky, nebezpečný odpad (opotrebované batérie, žiarivky s obsahom ortuti…) drobný stavebný odpad a pri niektorých komoditách sa musí zvýšiť aj o 100%.

Odpad | Zmesový komunálny odpad | Prečo triediť odpad | Ako triediť odpad

ODPAD

Odpad je každá hnuteľná vec, ktorej sa chce jej držiteľ zbaviť.
Katalóg odpadov určuje presné zatriedenie všetkých druhov odpadov. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy. Zhromažďovanie odpadov dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi. Zneškodňovanie odpadov také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Recyklácia odpadu opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z odpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely. Upcyklácia je, že sa z existujúcich vytriedených zložiek komunálneho odpadu vytvárajú produkty vyššej hodnoty a downcyclácia zase produky nižšej hodnoty.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Komunálny odpad je ten čo vyprodukujeme počas nášho života v našej domácnosti. Zmesový komunálny odpad je ten, ktorý zostáva po vytriedení separovateľných zložiek obyčajného komunálneho odpadu do bežných 110 l KUKA nádob a už ho nie je možné inak vytriediť.

Do 110 l bežnej KUKA nádoby nepatrí: nebezpečný odpad, sklo, plasty, papier, bioodpad.
Triedenie odpadu je to najmenej čo môžeme urobiť. Triedenie má zmysel, ak nám záleží na našich deťoch, na okolitej prírode.

PREČO TRIEDIŤ KOMUNÁLNY ODPAD?

Triedením odpadu zvlášť na plasty, papier, sklo, kovy, textil možno uľahčiť následné spracovanie. Recyklovaním skla šetríme primárne suroviny a množstvo energie. Ak sa sklo dostane do spaľovne, nespáli sa a skončí na skládke nevyužité. Nič lepšieho pre zlepšenie životného prostredia dnešní ľudia zatiaľ nevymysleli.

obal je možné recyklovaťTáto značka tri šípky v tvare trojuholníka nás informuje, že obal je možné recyklovať, značka nehovorí nič o šetrnosti výrobku k prostrediu. Číselné označenie alebo skratka nás informuje o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Prehľad používaných čísiel a skratiek je uvedený na web stránke http://www.ekoporadna.sk/poradca-ekospotrebitela/environmentalne-nakupovanie/52-ktore-znacky-nie-su-ekoznackami.html.

b.120.120.16777215.0.stories.panacik.jpgZnačka osoba dávajúca odpad do koša Značka nás upozorňuje na to, aby sme obal výrobku nehádzali na zem či do lesa, ale aby sme ho odhodili do smetného koša. Ostatné značky ako „ekologický obal“ , alebo nápisy „Tento výrobok šetrí životné prostredie“, „biovýrobok“ a podobne nie sú eko-značkami a ich dôveryhodnosť je diskutabilná.

AKO TRIEDIŤ KOMUNÁLNY ODPAD?

Podľa prieskumov je 80% z celkového množstva produkovaného komunálneho odpadu možné znovu používať alebo recyklovať. Hmotnostné zloženie priemernej odpadovej nádoby podľa jednotlivých zložiek komunálneho odpadu tvorí: 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad (je využiteľný kompostovaním), 20% papier (je dobre recyklovateľný), 12% sklo (je znovu použiteľné a dobre recyklovateľné), 7% plasty (recyklovateľné sú v obmedzenej miere), 4% textil (z časti znovu použiteľný, recyklovateľný je v obmedzenej miere), 4% kovy (sú dobre recyklovateľné), 4% stavebný anorganický odpad (dobre recyklovateľný), 3% drevo, guma, koža (recyklovateľné v obmedzenej miere), 1% nebezpečný odpad (recyklovateľný v obmedzenej miere).

Triedenie odpadov je, že sa k prírode správame ohľaduplne, tak aby sa aj po nás tu dalo žiť.

Podrobne sa separácií komunálneho odpadu venujú tieto webové sídla: http://www.separujodpad.sk/, http://www.priateliazeme.sk, http://trideniodpadu.cz, http://www.kosit.sk/preco-triedit-odpad/, http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/, http://www.ekoporadna.sk.

Podrobne popísané chemické zloženie, výroba a označenie jednotlivých druhov odpadov sú na webovej stránkach: http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=9 zloženie, výroba a označenie jednotlivých druhov odpadov, obdobne popisuje jednotlivé zložky komunálneho odpadu http://sk.wikipedia.org/wiki/Odpad a tiež aj portál venujúci sa problematike http://www.odpady-portal.sk/. K zaujímavým projektov bude patriť v ďalšom roku aj web sídlo, ktoré ukazuje priamo na mape jednotlivých spracovateľov odpadov tak v rámci Slovenska ako aj podľa krajov.

Sklo | Plasty | Papier | Kovy | Textil | Veľkoobjemový odpad | Drobný stavebný odpad | Zostatkový odpad | Odstránenie čiernej skládky

SKLO

Sklo sa v prírode rozkladá tisícky rokov a rovnako dlho nás jeho črepy môžu vážne poraniť!

Vzniká roztavením sklárskeho piesku, vápenca a sódy so sklenými črepmi v sklárskej peci. Roztavením vznikne skloviny, ktorá, keď sa vyleje a vyfúkne do fľaškovitej formy, tak po ochladení vznikne sklená fľaša. Sklo sa dá recyklovať prakticky donekonečna.

Sklo sa dáva do 1100 l ZELENÉHO KONTAJNERU alebo do 1100 l kontajnerov s označením SKLO.

Sklo sa síce oplatí recyklovať, ale najlepšie je vracať sklenené fľaše a používať ich toľkokrát, koľkokrát je to len možné. Sklo by sa malo triediť podľa farby, pretože zo zmesi farebných skiel možno vyrobiť len zelené sklo. V našej obci sa do zelených kontajnerov zatiaľ vhadzujú biele aj farebné sklené fľaše aj rozbité tabuľové sklo z okien a dverí rodinného domu. Nesmie sa tu vhodiť porcelán keramika ako napr. dlaždičky či obkladačky – tie patria do stavebného odpadu. Z vyzbieraného skla sa oddelia nečistoty a prímesi. Potom sa odváža na spracovanie konečným odberateľom.

Patria sem: sklené nevratné fľaše z nápojov, jedlých olejov a zaváranín, sklenené nádoby a sklené poháre, tabuľové sklo z okien a dverí. Patria sem papierové obaly s označením troma šípkami v tvare trojuholníka s nápisom GL, 70, 71, 72:

sklo

Nepatrí sem: znečistené sklo, žiarovky a žiarivky, televízne a počítačové obrazovky, porcelán, keramika (taniere, šálky, vázičky...), zrkadlá, sklo z áut, sklo s drôteným výpletom, sklobetóny, teplomery, uzávery z fliaš, varné a kryštálové sklo (obsahujú olovo a iné prímesí).

PLASTY

Do prírody nepatria. V prírode sa rozkladajú stovky rokov. Patria sem: plastové fľaše: z nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, obaly šampónov a čistiacich prostriedkov, obaly z rastlinných masiel, obaly z tekutých mydiel, obalové fólie, plastové tašky a sáčky, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok. Na separáciu používame plastové priesvitné (aby bolo vidno čo ste doňho dali!) vrece alebo žltý 1100 l kontajner. Plastové fľaše od nápojov dávame do zberu stlačené! Nie je potrebné odstraňovať papier s plastových obalov.

plasty

PET (polyetyléntereftalátovú) fľašu, ktorá je uzatvárateľná, stačí, keď jej obsah vylejeme, uzavrieme a vyhodíme do zbernej nádoby na odpad.

Obal z jogurtu a iný plastovú nádobu, ktorá sa nedá zavrieť, najskôr treba opláchnuť vodou. Tým nezašpiníme ostatné plasty a vyhneme sa zápachu.

Najcennejšie pri spätnom výkupe bezfarebné fľaše bez iných plastových prímesi. Menej cenné sú bledomodré a zelené fľaše. Iné farby sú recyklovateľné iba obmedzene alebo vôbec. 
Patria sem plasty s označením troma šípkami v tvare trojuholníka s nápisom PET, PP, PS, HDPE, LDPE, 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Patria sem aj: Tetra Pak tvorí niekoľko vrstiev materiálov – pre čerstvé potraviny vrstva kartónu a polyetylénu, pre trvanlivé – kartón, hliník a polyetylén. a medzitým ešte lepidlo a navrchu farby. Tetra Paky (VKM) ktoré sú jednorazové viacvrstvové kombinované obaly: od mlieka, smotany, iných mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav, vína a pod., plechovky, obaly z konzerv.

Tetrapaky pred vhodením do zberu opláchnite vodou, nechajte oschnúť a stlačte rukou, nohou!

Plasty sa zvážajú do dotrieďovacieho závodu, kde sa oddelia nečistoty a prímesi. Ďalej sa triedia na jednotlivé komodity – druhy. Takto vytriedené sa lisujú do balíkov a dodávajú odberateľovi na ďalšie spracovanie. Používajú sa aj na energetické použitie s oddelením hliníka. Na Slovensku sa Tetra Paky spracujú len tak, že, za rozsekajú a zlisujú na tepelnoizolačné dosky.

Patria sem nápojové obaly s označením troma šípkami v tvare trojuholníka s nápisom Tetra Pak, C/PAP, 81, 84. Označuje sa aj podiel kovových časti:

Nepatria sem: znečistené plasty (farbami, potravinami, zeminou, zamastené), polystyrén, podlahové krytiny, guma, linoleum, molitan, plastové obaly z motorových olejov, viacvrstvové obaly z mlieka a džúsov, kuchynský odpad, obaly z chemikálií! 

PAPIER

Patria sem: papierové obaly, kancelársky papier, dopisný papier, pozvánky, papierové vizitky, pokladničné bločky, poštové poukážky, papierové krabice, reklamné letáky, zošity, noviny, časopisy, pohľadnice, znehodnotené knihy bez tvrdých obalov, knihy s mäkkým obalom tzv. paperbacky, brožúry, kancelársky papier, prezentačné booklety z CD a DVD bez plastových časti, len vonkajšie obaly od čokolád, papierové krabičky zo zubných pást, kartón. Na separáciu používame MODRÚ ZBERNÚ NÁDOBU.

Vyzbieraný papier sa odváža do dotrieďovacieho závodu, kde sa z neho vytriedia jednotlivé komodity (lepenka, časopisy, noviny). Tieto sa lisujú do balíkov a odvážajú do papierní na ďalšie spracovanie. Kartónové obaly sa zlisované ako brikety používajú aj ako vysoko výhrevné palivo. Patria sem papierové obaly s označením troma šípkami v tvare trojuholníka s nápisom PAP, 20, 21, 22:

papierNepatrí sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier od farieb a lepidiel, papier potiahnutý fóliou, papier na ktorom je plastová lepiaca páska, použitý toaletný papier, papierové vreckovky, použité mokré alebo vlhké papierové utierky, jednorazové plienky a hygienické potreby, kopírovací papier – indigo, pauzovací papier, tapety zašpinené od lepidlá, papier s povrchovou úpravou (kriedový, lakovaný), obaly od sladkostí a slaností, kartóny od vajíčok, ktoré nemajú recyklačný trojuholník, lepenka, nápojové kartóny – Tetra Paky.

Spálením farebných časopisov, letákov a obalov uvoľníme do ovzdušia nebezpečné (karcinogénne) chemikálie z farieb a chemických prísad, ktoré sú v týchto papieroch. Nedokonalým spaľovaním vznikajú aj jedovaté splodiny s dioxínmi a furánmi. 

KOVY

Nepatria do prírody. Hrdzavý ostrý kovový plech môže nás vážne zraniť aj po sto rokoch.

kovy

Recyklácia kovov je v porovnaní s plastmi ekonomicky oveľa výhodnejšia. Čím je kov drahší, ako napríklad zlato a striebro, tým viac sa ho oplatí recyklovať. To platí aj o hliníku, pretože pri jeho výrobe z bauxitu sa vynakladá obrovské množstvo energie.

V mestách sa zbierajú do červených zberných kontajnerov alebo kontajnerov s označením KOVOVÉ OBALY.

Kovy môžeme odovzdať v obci do výkupne zberných surovín v stredu od 12.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. telefónne číslo prevádzky je 043/5393690.

Patria sem: hliníkové obaly: z jogurtov, paštét, termixov a šalátov; alobal, kelímky z aromatických sviečok, alobal z čokolád, hliníkové misky z potravín, kovové plechovky od piva a nealko nápojov kovové uzávery na zatláčanie zo zaváranín, drobné kovové predmety, drôty, kovový šrot, oceľ, farebné kovy.

Nepatria sem: kovové obaly kombinované z iným materiálom napr. Tetra Paky, znečistené kovové obaly po použití na daný účel napr. kelímky z aromatických sviečok znečistené voskom alebo znečistené od potravín a pod..

TEXTIL

Ak sa ešte dá použiť najlepšie je odovzdať časti oblečenia charitných organizáciám, alebo do špeciálneho kontajnera DOBRÉHO ANJELA – ktorý je umiestnený pri pošte – bočnej stene od prvej bytovky pri Rabčickej ceste. Pokyny pre zber obnoseného šatstva sú umiestnené v tomto letáku ZBER OBNOSENÉHO ŠATSTVA (pdf, 0.053 MB).

Ešte z detstva si pamätám ako mama každý kúsok starého oblečenia rozstrihala na dlhé pásy, tie odniesla do Babína, kde z nich vyrobili krásne koberce, ktoré desiatky rokov dobre slúžili v dome. Alebo klasické textilné bavlnené vreckovky, tým že sa môžu mnohokrát vyprať sú ďaleko vľúdnejšie k prírode ako hory papierových vreckoviek. Čo tak vrátiť sa k tomu?!

Patrí sem: obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze a pod.

Nepatrí sem: hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, farbou), koberce, koža, obuv a pod..

Triedenie textilu

Zberový textil sa využíva pri výrobe niektorých textilných produktov. Zberový textil sa využíva aj na výrobu netkaných textílií, ktorých využitie je možné v stavebníctve, poľnohospodárstve aj v priemysle. Okrem toho sa textilné vlákna pridávajú ako náhrada buničiny do drevotrieskových lepenkových dosiek. Zberový textil roztrhaný na malé kúsky možno tiež lisovať s pridaním tmelu na zvukoizolačné a zvukoabsorbčné výrobky. Textil tvorí 4% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

Patrí sem: nábytok, kuchynské linky, police, stoly, stoličky, kreslá, gauče, lavice, okná, umývadlá, toalety, radiátory, koberce, linoleá, bojlery, drobné stavebné odpady

Nepatrí sem: znečistený veľkoobjemový odpad .

Veľkoobjemový odpad možno v určených termínoch vysýpať do určených veľkoobjemových kontajnerov (VOK) alebo doviezť na zberný dvor pri poľnohospodárskom družstve v Gaceli.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Patria sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu, ...

Ak obecné služby zabezpečia odberateľa, tak bude možné odoberať cestou nášho zberného dvora aj zvyšky stavebného polystyrénu. Zatiaľ to možné nie je a tak penový polystyrén si jeho odovzdanie zabezpečuje rovnako ako s nebezpečnou azbestovou krytinou sám a na vlastné náklady.

Nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť,– sú to napr. stavebné látky s polychlorovanými bifenylmi tzv. PCB nátermi, ...).

Malé množstva bez obsahu nebezpečných látok bude možné odovzdať na zbernom dvore. Je možné ho použiť ako recyklát pri stavbe ciest, chodníkov, pri terénnych úpravách, do zásypov.

ZOSTATKOVÝ ODPAD

Patria sem: obuv – po vyčistení, ak je nepoškodená odovzdať v rámci zberu obnoseného šatstva, psie exrementy a to čo nie je nebezpečný odpad a čo už nie je možné ďalej vytriediť.

Nepatrí sem: nebezpečný odpad

ODSTRÁNENIE ODPADU – ČIERNEJ SKLÁDKY

Neriadené skládky odpadov sú zakázané tzv. čierne skládky, ktoré vznikajú tým, že sa stále v našej obci nezodpovední ľudia, ktorý odpad namiesto toho, aby ho odovzdali do zberu, radšej ho vyhodia do vrbín k rieke alebo vyvezú k hore či vysypú pri potoku. Obec musí tieto skládky odstraňovať a náklady s tým spojené platíme všetci.

Od roku 2001 zákon o odpadoch umožňuje týchto občanov trestať a neoprávnené nakladanie s odpadmi už patrí medzi trestné činy, ktoré vyšetrujú trestné orgány.

Nahlasujte takýchto občanov a podnikateľov priamo na obecný úrad na telefónne číslo 0903/659 113. Títo ľudia si nezaslúžia našu zhovievavosť.

BIOLOGICKÝ ODPAD – BIOODPAD

Tvorí až 40 – 45% komunálneho odpadu! Jeho kompostovaním doma šetríme finančné prostriedky na jeho odvoz a tiež aj výdavky obce za jeho uloženie na skládku.

Patria sem: zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, bezmäsité zvyšky jedla, malé množstva potravín, starý chlieb, čajové a kávové zvyšky, vaječné škrupiny, papier znečistený od potravín, mladá burina, piliny a hobliny, malé konáriky, kvety, tráva, lístie.

Nepatrí sem: šupky z južného ovocia, biologický odpad znečistený chemickými prostriedkami, mäsité zvyšky jedlá, šunka, saláma, hydina, paštéta, kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky. Podrobne sa venuje web stránka priateľov zeme v časti http://www.priateliazeme.sk/spz/informacie1?type[]=content_informacny_material&filter0=&views_exposed_form_focused_field=edit-ty, kde je návod Postavme si kompostovisko aj príručka Ako nakladať s biologickými odpadmi, podrobne problematike bioodpadu sa priatelia zeme venujú aj v časopise EKOLISTY, ktorých pdf verzia je tam tiež pre záujemcov k dispozícii.

O tom čo môžeme kompostovať a akým spôsobom popisuje priložený náučny leták KOMPOSTOVANIE (pdf, 1.179 MB).

 

V tejto časti: Nebezpečný odpad | Elektroodpad

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Patria sem: azbestové výrobky, autobatérie, akumulátory, žiarivky (neónky, ...), motorové oleje, farby, zvyšky pesticídov, chemikálie, kyseliny, žieraviny, horľaviny, riedidlá, staré lieky – odovzdajte ich v lekárni.

Ako a kam: nahlásiť na obecnom úrade, kde dostanete informácie o jeho odbere. Všetky uvedené látky sa musia nachádzať v originálnych obaloch so zreteľným označením ich názvu.

AZBESTOVÉ VÝROBKY nebudú na zbernom dvore odoberané, pretože ide o nebezpečný stavebný odpad a jeho zber, zneškodňovanie zabezpečujú špecializované spoločnosti (vid zoznam spoločnosti zabezpečujúce zneškodnenie azbestu).

ELEKTROODPAD

Elektronické prístroje sú zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy (olovo, ortuť, kadmium a berýlium) a tiež nebezpečné chemikálie (brómové ohňovzdorné látky – polybrómové bifenyly, polybrómové difenylétery a tetrabrómobisfenol-A). Často sú tiež používané PVC plasty (napr. mobilný telefón obsahuje 500 až 1000 komponentov). Tieto prístroje sa pri spracovaní rozoberajú na jednotlivé súčasti a tie sa následne recyklujú alebo znovu používajú. 

Elektroodpad je odpad vo forme elektrozariadení a ich častí, elektrických a elektronických súčiastok.

Elektroodpad je elektrozariadenie vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré patria do kategórií elektrozariadení uvedených, ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1000 V pre striedavý prúd a do 1500 V pre jednosmerný prúd.

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

Je dôležité, aby ľudia staré elektrozariadenia nerozoberali a neponechávali si tie časti z výrobku, ktoré sa im hodia. Takýmto neodborným zásahom môžu spôsobiť únik nebezpečných látok do okolia a zmysel ekologického spracovania elektroodpadu sa stráca.

Elektroodpad patrí do zberu a musí sa recyklovať, ale recyklácia je časovo aj energetický veľmi náročná.

Recyklácia elektroodpadu opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely.

Zber elektroodpadu

V našej obci môžu občania elektroodpad bezplatne odovzdať 2-krát do roka v rámci mobilného zberu po obci. Od nového roka bude možné elektroodpad doviezť na zberný dvor, ktorý ho bezplatne odoberie.

Spätný odber

Občan sa môže zbaviť elektroodpadu pri kúpe nového spotrebiča (elektrozariadenia) tak, že distribútor odoberie elektroodpad (staré elektrozariadenie) rovnakého druhu od zákazníka v počte kus za kus.

Občania môžu v predajniach s elektrospotrebičmi odovzdať aj prenosné batérie a akumulátory. Predajne majú vo svojich priestoroch umiestnené zberné nádoby, do ktorých môžu zákazníci bezplatne vhadzovať použité batérie a akumulátory.

Služba spätného odberu elektroodpadu je určená výlučne pre občanov – fyzické osoby a je bezplatná.

Patria sem: veľké a malé domáce elektrospotrebiče (televízory, elektrické roboty, pračky, mrazničky, elektromotory...), informačné technológie (najmä počítače, notebooky) a telekomunikačné zariadenia (mobily, modemy, ...), spotrebná elektronika (baterky, el. holiace strojčeky, ...), svetelné zdroje (žiarovky, žiarivky, svetlá), elektrické a elektronické nástroje (napr. meracie prístroje), elektrohračky, elektrozariadenia určené na športové a rekreačné účely, zdravotnícke prístroje napr. digitálne tlakomery (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov), prístroje na monitorovanie a kontrolu napr. digitálne teplomery, elektrické náradie.

Žiarivky, akumulátory a batérie, mrazničky, chladničky, klimatizačné jednotky

Žiarivky nikdy nerozbíjajte ani nerozoberajte! Chráňte ich pred deťmi! Úsporná žiarivka na rozdiel od bežnej wolfrámovej je rovnako ako trubicová žiarivka nebezpečný odpad. Patri celá nerozbitá do zberného dvora alebo do zberného koše špeciálne určeného pre tento druh svietidiel v rámci mobilného zberu elektroodpadu. V lineárnych žiarivkách, úsporných kompaktných žiarivkách a výbojkách sa nachádza ortuť. V nerozbitom stave žiarivky a ani výbojky nie sú škodlivé.

Ak sa rozbijú – na skládke odpadu, úmyselne pri manipulácii – ortuť spolu s ďalšími toxickými látkami, ktoré sa v nich nachádzajú, sa odparuje a dostáva do ovzdušia. Takto sa znečisťuje životné prostredie a dlhodobo poškodzuje ľudské zdravie. Sú ťažko recyklovateľné.

LED svietidla neobsahujú jedovatú ortuť, sú jednoducho recyklovateľné a sú najúspornejšie. Sú zatiaľ síce drahé ale v priemere vydržia 5 rokov a znesú časté vypínanie a zapínanie. Na náhradu 60 W bežnej volfrámovej žiarovky treba aspoň 7 – 9 W žiarovku najlepšie s teplým zafarbením. U jedovatých úsporných žiariviek sa píše, že vydržia až 10 tisíc hodín – to platí, len ak svietia nepretržite.

Jednočlánkové batérie: Na zneškodnenie jednočlánkových batérií je potrebný špeciálny spôsob, ktorý zaručí, že sa nebezpečné zlúčeniny, ktoré tieto batérie obsahujú, nedostanú do životného prostredia.

Minimalizujme odpad

Už pri nákupe tovaru rozmýšľajme ako minimalizovať množstvo odpadov v domácnosti