Správy

Správy z obce

Správy z obce

8. 12. 2015

Grafické znázornenie rozšírenia miestnych komunikácii v novej stavebnej lokalite Adamovka III

I. Grafické znázornenie rozšírenia miestnych komunikácii v novej stavebnej lokalite Adamovka III (pdf, 0,665 MB), II. Grafické znázornenie rozšírenia miestnych komunikácii v novej stavebnej lokalite Adamovka III (pdf, 0,668 MB), Popisná časť geometrického plánu s výkazom výmer rozšírenia miestnych komunikácii v novej stavebnej lokalite Adamovka III (pdf, 0,795 MB).

26. 11. 2015

Zvýšenie počtu stránkových dní na evidenci i vozidiel v Námestove

Zvýšenie počtu stránkových dní na evidenci i vozidiel v Námestove (pdf, 0,035 MB).

16. 11. 2015

VÝSTRAHA II. STUPŇA PRED NÁRAZOVÝM VETROM

Meteoroligický ústav vydal v dňoch 17. 11. – 18. 11. 2015 výstrahu II. stupňa pred nárazovým vetrom

8. 9. 2015

INFORMÁCIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – Asistent/Asistentka učiteľa

Informácie o voľnom pracovnom mieste – riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča

Pozícia: Asistent/Asistentka učiteľa

Úväzok: plný úväzok
Dátum nástupu: 16. 9. 2015
Požiadavky: Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.
Riaditeľka školy rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.
Uchádzač/ka bude vybraný/á na základe osobného pohovoru.

Výberové konanie bude prebiehať v dňoch 9. 9. 2015 a 11. 9. 2015 v čase od 800 do 1400 hod. v kancelárii riaditeľky školy.
Dňom 11. 9. 2015 sa výber uchádzačov na pozíciu asistent/ka učiteľa končí.

20. 8. 2015

Spievajúci seniori 2015

Jednota dôchodcov Rabča v spolupráci s okresnou organizáciou
Vás srdečne pozývajú na 2. ročník prehliadky speváckych súborov „Spievajúci seniori 2015.”
Prehliadka sa uskutoční v nedeľu 30. 8. 2015 v Kultúrnom dome v Rabči so začiatkom od 1400 hod.

20. 8. 2015

Týždeň plný prekvapení 24. 8. – 28. 8. 2015

Začína sa pondelkom 24. 8. 2015 a končí piatkom 28. 8. 2015. Je organizovaný pre deti od 7 – 15 rokov. Deti sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Rabči, alebo sa zapísať na prezenčné listiny, ktoré sú na bočnom oltári v kostole v Rabči.
Týždeň plný prekvapení – PLAGÁT: PRÍLOHA ... (pdf, 0,26 MB).

5. 8. 2015

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove ...
VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Námestovo dňom 5. augusta 2015 od 7 hod   do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa ... na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
zakazuje najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú ... povinní najmä:
• zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť • vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má • hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
• zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
• udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
• urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
• vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
• prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa • používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Námestove mjr. Ing. Peter Bakaľa v.r.

31. 7. 2015

Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že dňa
27. 8. 2015 (t.j. v pondelok)
v čase od 730 hod. do 1730 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s..
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedená v prílohe tohto listu: PRÍLOHA ... (pdf, 0,374 MB).

27. 7. 2015

Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že dňa
24. 8. 2015 (t.j. v pondelok)
v čase od 730 hod. do 1730 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s..
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedená v prílohe tohto listu: PRÍLOHA ... (pdf, 0,374 MB).

18. 5. 2015

Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že dňa
8. 6. 2015 (t.j. v pondelok)
v čase od 730 hod. do 1310 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s..
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu. PRÍLOHA ... (pdf, 0,36 MB).

7. 5. 2015

Výstavba kanalizácie

V priebehu budúceho týždňa začneme práce na stoke F-1 (Hlavná cesta smerom k Zberným surovinám) a dnešným dňom sme zahájili práce na stoke F-3 (ul. Goborová), ktorá bude zaťiaľ zrealizovaná po šachtu č. 1
Ing. Dávid Romaňák, Stavbyvedúci, david.romanak@ohl.sk, mobil: (+421) 911 087 803

5. 5. 2015

Deň matiek

Starosta obce Ing. Július Piták srdečne pozdravuje všetky matky na program v dome kultúry, ktorý sa uskutoční od 15.00 hodiny.

10. 4. 2015

Výberové konanie na funkciu
 „Hlavný kontrolór obce Rabča“
Obec Rabča vypisuje výberové konanie na funkciu „Hlavný kontrolór obce Rabča“ v súlade so zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 4/2015 zo dňa 9. apríla 2015 a uznesenia č. 5/2015 zo dňa 15. mája 2015
Voľby
Hlavného kontrolóra obce Rabča
sa uskutočnia na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča
dňa 12. júna 2015

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
– Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
– Bezúhonnosť;
– Aktívne ovládanie práce na počítači;
– Znalosť základných noriem samosprávy;
– Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;
– Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
– Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
– Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve a súhlas podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov, ktoré boli získané na účel tohto výberového konania
Všeobecné podmienky:
– Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov;
– Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 4/2015 rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Rabča je 0,25 úväzku (38 hodín/mesiac).
1. Písomnú prihlášku
2. Profesijným životopisom
3. Fotokópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
4. Výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace)  
5. Súhlasom so zverejnením osobných údajov
zašlite alebo osobne doručte na adresu:
Obecný úrad Rabča
Mgr. Eva Grancová
Hlavná 426
02944 Rabča

v uzatvorenej obálke označenej: „Kontrolór – neotvárať“ v termíne do 26. mája 2015 s adresou odosielateľa.
Bližšie informácie: Prednosta Obecného úradu v Rabči Ing. Vladimír Briš, č. t.: 043/2812117, 5594101, 043/5594219.
Zverejnené na úradnej tabuli obce: 15. mája 2015 Mgr. Eva Grancová
Zvesené z úradnej tabule obce: ...................................
Ing. Július Piták, starosta obce Rabča v.r.

17. 4. 2015

Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že dňa
14. 5. 2015 (t.j. v štvrtok)
v čase od 730 hod. do 1730 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s..
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu. PRÍLOHA ... (pdf, 0,05 MB).

9. 4. 2015

Začiatok realizácie prác – kanalizácia – stoky

Oznamujeme Vám začiatok realizácie prác od 9. 4. 2015 SO 03. Rabča, kanalizácia na vetve:
frézovanie – L (ul. Gaceľovská), L1 (ul. Gaceľovská – odbočka pri Gužíkovi), JC (ul. Bystrá), JD (ul. Mlynská), JD1 ul. Mlynská – odbočka pri Gužíkovi).
Začiatok realizácie prác M5 (na Adamovke krátka odbočka z Hlavnej), O3-2-1 (ul. Gluštíková),
od 10. 4. 2015 – O3-4-1 (ul. Adamovka zhora)

26. 3. 2015

Začiatok realizácie prác – kanalizácia – stoky

Oznamujeme Vám začiatok realizácie prác od 25. 3.2015 SO 03. Rabča, kanalizácia na – Vetve O3 – 2, O3 – 3, O3 – 4.

20. 3. 2015

UMIESTNENIE KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK

Obec Rabča upozorňuje občanov bývajúcich pri úzkych uliciach,
aby žiadali a trvali na tom,
aby im prípojkové kanalizačné šachty urobili
pri plote na ich pozemku

a nie v ceste ani dažďovom rigole!

17. 3. 2015

Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že dňa
15. 4. 2015 (t.j. v stredu)
v čase od 730 hod. do 1545 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s..
Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu. PRÍLOHA ... (pdf, 0,05 MB).

10. 3. 2015

Oznámenie
Poľovnícke združenie Oravské Veselé týmto oznamuje, že v zmysle uznesenia č. 4, pism. B, uznesenia z valného zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov konaného dňa 15. l0. 2014, bude dňa 11. 3. 2015 t. j. v stredu, v čase od 900 do 1500 hod. na Obecnom úrade v Oravskom Veselom vyplácať náhradu za užívanie poľovných pozemkov fyzickým osobám. Valné zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov na svojom zasadnutí schválilo za 1 ha užívaného poľovného pozemku jednotnú sumu 0,45 € za lesné, resp. poľnohospodárske pozemky. Je potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz.
Ing. Albín Maslaňák
Predseda PZ

4. 3. 2015

Zoznam nových telefónnych čísiel Obecného úradu v Rabči
Starosta obce Rabča – Ing. Július Piták – 043/28 121 20
Prednosta obecného úradu – Ing. Vladimír Briš 043/28 121 17
Sekretariát obecného úradu – Mgr. Eva Grancová 043/28 121 11
Mgr. Margita Kvasničáková – projekty, sociálne veci, verejné obstaranie: 043/28 121 13
Ing. Dana Kvasniaková – účtovník – ekonóm: 043/28 121 19
Pozemky – Mária Fusková: 043/28 121 22
Bc. Ľudmila Lubasová – dane a poplatky, evidencia stavieb a odpadov: 043/28 121 21
Matrika, evidencia obyvateľstva: Ľudmila Iskierková 043/28 121 15
Podateľňa, pokladňa, overovanie podpisov: Oľga Bolibruchová 043/28 121 15
Miestne kultúrne stredisko – vedúci Ján Adamčík 043/28 121 12
Hlavný kontrolór obce Rabča – JUDr. Dušan Kriško 043/28 121 12
Doručovateľka – Helena Chromčáková 043/28 121 12

16. 2. 2015

Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča, 02944 Rabča, Hlavná 426, IČO 42346886, č. ú.: 4100301001/5600, tel. 043/5594219, 043/5594101
organizuje „Týždeň prázdninových aktivít“ v dňoch od 16. 2. 2015 do 22. 2. 2015
16. 2. 2015 pondelok
Korčuľovanie na klzisku v Altise – pre všetky deti vo veku od 6 – 15 rokov, odchod autobusu o 930 hod. po zástavkách z Grúňa. Vstupné 2 €. Predpokladaný príchod 1300 hod.
17. 2. 2015 utorok
Lyžovačka – Spálená dolina – Zuberec – pre žiakov II. stupňa ZŠ, Odchod autobusu o 800 hod. po zástavkách z Grúňa. Poplatok za vlek 5 €. Je potrebné si zobrať stravu na celý deň.
18. 2. 2015 – streda
Športový deň v športovej hale Rabča pre všetky deti vo veku od 6 – 15 rokov so začiatkom o 1000 hod. – športové oblečenie.
19. 2. 2015 – štvrtok
Beseda s odborníkmi na protidrogové závislosti pre všetkých občanov aj rodiny s deťmi so začiatkom o 900 hod. v kinosále kultúrneho domu.
20. 2. 2015 piatok
Premietanie kina s názvom „Príbeh Márie“ – pre všetkých občanov, rodiny s deťmi so začiatkom o 1000 hod. v kinosále kultúrneho domu.
21. 2. 2015 sobota
Výstup na Babiu horu – pre všetkých občanov aj rodiny s deťmi – odchod autobusu o 800 hod. po zástavkách s dolného konca Rabče.
22. 2. 2015 nedeľa
Stavanie snehových bytostí – pre všetkých občanov aj rodiny s deťmi o 1300 hod. pri novej farskej budove v Rabči.
Na aktivitu I a aktivitu II je potrebné sa zapísať na prezenčnú listinu, ktorá je na bočnom oltári v kostole, alebo na obecnom úrade v Rabči, alebo na č. t. 0911 659 219.

16. 2. 2015

URBÁR, pozemkové spoločenstvo Rabča

oznamuje svojim podielnikom, že bude vypácať podiely v dňoch:
20. 2. 2015 (t.j. v piatok) od 1300 hod. do 1900 hod.
21. 2. 2015 (t.j. v sobotu) od 900 hod. do 1400 hod.

Vyplácanie podielov sa uskutoční v Kultrnom dome v Rabči.

12. 2. 2015

Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že dňa
17. 2. 2015 (t.j. v utorok)
v čase od 730 hod. do 1800 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
a to v časti od č. d. 146 po č. d. 326 vrátane nových čísiel domov a domov na ulici Mokrá a pod Magurou.

3. 2. 2015

Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že v dňoch
11. 2. 2015, 12. 2. 2015, 13. 2. 2015
(t.j. v stredu, štvrtok a piatok)
v čase od 730 hod. do 1800 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
a to v časti od č. d. 146 po č. d. 326 vrátane nových čísiel domov a domov na ulici Mokrá a pod Magurou.

Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že v dňoch
10. 2. 2015 t.j. v utorok
v čase od 730 hod. do 1800 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
a to v časti od č. d. 1 po č. d. 146 vrátane nových čísiel domov a domov na ulici Mokrá v časti tzv. Kormanovka.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Oznam rodičom

1. 2. 2015

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční v Gaceli 4. 2. 2015 od 12.00 do 1600 hod.
Žiadame rodičov, aby so sebou priniesli rodný list dieťaťa a protokol, ktorý obdržia v materskej škole.

VÝSTAVBA KANALIZÁCIE V RABČI POKRAČUJE
Oznam občanom dolného konca

24. 1. 2015

Oznam občanom dolného konca bývajúcich od ulice Pod krížom až po ulicu Západna, že od pondelka 26. 1. 2015 sa medzi riekou a domami začne po vytýčenom úseku kopať trasa kanalizácie C1 a C1-1.

STOP VANDALIZMU
Oznam občanom

23. 1. 2015

Vážení spoluobčania, v poslednej dobe v našej obci dochádza k čoraz väčšiemu vandalizmu zo strany mladých obyvateľov našej obce. Príkladom je aj nedávny vandalizmus na miestnom cintoríne, kde boli z detských hrobov zobraté kytice, vence, sviečky a svietniky, ktoré boli následne nahádzané na jedno miesto. Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste sa zaujímali, kde trávia voľný čas Vaše deti a mládež.
V prípade, že viete, kto sa v obci dopúšťa akéhokoľvek vandalizmu, môžete to nahlásiť osobne, telefonicky a aj anonymne na farský alebo obecný úrad.
Farský úrad Rabča – 043/5594109;
Obecný úrad Rabča – 043/55 942 19, 043/55 94 101, 0903/659 113 alebo priamo starostovi na č. t. 0903/538529.

Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny

22. 1. 2015

Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že v dňoch
3. 2. 2015, 4. 2. 2015, 5. 2. 2015 a 6. 2. 2015
(t.j. v utorok, v stredu, vo štvrtok a piatok)
v čase od 730 hod. do 1800 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
a to v časti od č. d. 1 po č. d. 146 vrátane nových čísiel domov a domov na ulici Mokrá v časti tzv. Kormanovka.

Oznam občanom Grúňa bývajúcich na ulici vedúcej medzi domami Jozefa Pilarčíka staršieho a Jozefa Gužiňáka

22. 1. 2015

Oznam občanom Grúňa bývajúcich na ulici vedúcej medzi domami Jozefa Pilarčíka staršieho a Jozefa Gužiňáka, že v pondelok 26. 1. 2015 sa na tejto krátkej ulici začne kopať kanalizácia.

21. 1. 2015

V súčasnosti sa spresňuje harmonogram prác. Keď bude dohodnutý zverejníme ho na tejto stránke.
Najskôr sa má kopať v poliach tzv. „zelených pásoch“, aby ľudia mohli na jar využívať pozemky na poľnohospodárske účely.

Oznam občanom bývajúcich na uliciach VYSOKÁ, ŠVIDERKOVÁ a nad RIEKOU

17. 1. 2015

Oznamujeme občanom, bývajúcich na uliciach Vysoká, Švideková a nad Riekou, že od pondelka 19. 1. 2015 sa začne na týchto uliciach kopať kanalizácia.
Zodpovednosť za práce má Lukáš Harcek – mobil 0907/147004.

Oznam občanom, žiakom základnej a materskej školy

11. 1. 2015

Oznamujeme občanom, žiakom základnej a materskej školy v Rabči, že napriek požiaru ústrednej obecnej kotolne, ktorú sa podarilo sprevádzkovať, deti ZŠ a MŠ zajtra t.j. 12. 1. 2015 (pondelok) riadne nastupujú do školy na povinné vyučovanie.

Zasadnutie Krízového štábu obce Rabča a mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča k odstráňovaniu následkov požiaru polyfunkčného objektu obce v obvodnom zdravotnom stredisku

11. 1. 2015 od 1400

Najskôr sa zišiel Krízový štáb obce Rabča.
Starosta obce Ing. Július Piták uviedol, že najdôležitejší cieľ obnoviť dodávku tepla do bytov sa podarilo splniť. Prevádzka menšej pece sa obnovila a dodáva teplo všetkým odberateľom.
Je potrebné po zohnatí potrebných dielov opraviť a sprevádzkovať dopravný pás. Teraz kuriči ručne dávajú uhlie do zásobníka.
Musí sa urobiť nová strecha v mieste požiarnej stanice, aby nedošlo k ďalším škodám na ústrednom kúrení.
Príčina požiaru je ešte stále neznáma aj keď sa vie, že požiar vznikol po otvorení vchodových dverí v zásobníku odstavenej pece a z neho na dopravný pás a potom sa rozšíril na strechu, keď išiel zavčas ráno kúriť kurič.

Následne zasadalo mimoriadne Obecné zastupiteľstvo obce Rabča.
Rozhodlo o uvoľnení 50 tisíc eur na nákup potrebných materiálov pre obnovu strechy a obnovu celej prevádzky ústrednej kotolne.
Z opatrení: musia sa urobiť aj nové murované protipožiarne priečky; kuriči budú mať dozor v kotolni stále; konateľ RABČAN, s.r.o. Pavol Kobyliak prípraví rozpočet s vyčíslením ceny.
Poslanci rozhodli, že obnovu strechy z dôvodu okamžitého bezprostredného odstránenia následkov požiaru zrealizuje obecná RABČAN, s.r.o., ktorá má k tomu potrebné oprávnenia v spolupráci s príspevkovou organizáciou obce Rabča RABČAN, obecné služby.

Požiar polyfunkčného objektu od ústrednej kotolne obvodného zdravotného strediska

10. 1. 2015

Požiar vypukol po tretej hodine ráno v kotolni obvodného zdravotného strediska. Od neho začala horieť drevená povala so strešnou izoláciou v susedných garážach a požiarnej zbrojnice. Posledné zvyšky požiaru uhasili o pol desiatej doobeda. Zasahovalo 30 hasičov, 9 cisterien. Profesionálom z Námestova pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Rabče a okolitých obcí.
Požiar zničil strechu s izoláciou a drevenou povalou hasičskej zbrojnice, garáží, skladov a čiastočne aj miestnosti.
Príčina požiaru sa vyšetruje. Vzhľadom na nahlásený rozsah škôd 350 tis. eur poobede požiar poobede prišla vyšetrovať okrem polície aj expertízna skupina z Bratislavy.
Po požiari kotolňa prestala vykurovať 4 bytovky, základnú školu s materskou školou, dom kultúry s obecným úradom a obvodné zdravotné stredisko.
Preto starosta obce Rabča Ing. Július Piták na zasadnutí krízového štábu obce Rabča od druhej poobede v kancelárii starostu uviedol: "Prvoradou úlohou je obnoviť dodávku tepla do bytov."
V nedeľu je ďalšie zasadnutie krízového štábu obce a na tom sa rozhodne, či budú mať žiaci prázdniny a na ako dlho.

MLÁDEŽNÍCKY KONCERT

MLÁDEŽNÍCKY KONCERT – SOBOTA 3. 1. 2015 – KINOSÁLA KD v RABČI o 1800hod.

SÚŤAŽ v STREĽBE zo VZDUCHOVKY – TROJKRÁĽOVÁ MUŠKA

SÚŤAŽ v STREĽBE zo VZDUCHOVKY – TROJKRÁĽOVÁ MUŠKA – NEDEĽA 4. 1. 2015 – TANEČNÁ SÁLA KD v RABČI o 1000hod.

Kanalizácia v Rabči

Zodpovedné firmy a osoby za zimnú údržbu na jednotlivých úsekoch (dosypanie ryhy):
Stavebný objekt SO 03, 06, 18 Rabča: Dopravné a obchodné služby s.r.o., Rabča:
Ing. Tomáš Martiš, tel.: 0914 323 520.

Oznámenie o prerušeni distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v súlade s ustanovením § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike ... Vám oznamuje
že v termine od: 14. 1. 2015 730 hod. do: 14. 1. 2015 1730 hod.
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa ...
VIAC: Oznámenie ... (pdf, 0,066 MB).

Oznamenie o čase a mieste prerokovania programu starostlivosti o lesy s obhospodarovateľmi lesov ...
Oznamujeme Vám, že firma Lesotaxácia, s.r.o. vypracovala návrh programu starostlivosti o lesy pre lesné pozemky nachádzajúce sa v Lesnom celku Or. Polhora v k.ú. Rabča.
Vyhotoviteľ programu starostlivosti je povinný prerokovať návrh programu starostlivosti s obhospodarovateľmi lesov pred jeho predloženfm na okresný úrad.
Na základe žiadosti vyhotoviteľa Vám oznamujeme,
že
prerokovať návrh programu starostlivosti o lesy s jeho vyhotoviteľom bude možné dňa
24. novembra 2014
vo Zvolene na adrese: Pod Dráhami 1, v priestoroch firmy EuroForest, s.r.o.
v čase od 1000 do 1300 hod.
Bližšie informácie je možné získať na adrese: Ing. Miroslav Nosál, Pod Dráhami 1, Zvolen, t.č. 0908276778
Ing. Miroslav Nosal, Vyhotoviteľ programu starostlivosti o lesy.
VIAC: Oznámenie (pdf, 0,047 MB).

OZNAM
20. 10. 2014 Univerzita Komenského otvorila v tomto školskom roku v Námestove Univerzitu tretieho veku.
Pre prvý všeobecný ročník zaradila univerzita 14 prednášok z rôznych oblastí.
Prosíme záujemcov o tento druh celoživotného vzdelávania, aby sa do 30. 10. 2014 prihlásili osobne na Základnej škole na Komenského ulici v Námestove (číslo dverí 21.) alebo telefonicky na telefónom čísle 043/5522209.

24. 5. 2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo vyzýva rodičov, ktorí si uplatňujú nárok na poskytnutie prídavkov na deti staršie ako 16 rokov veku, aby najneskôr do 25. septembra 2014 predložili potvrdenie o návšteve školy detí, ktoré navštevujú strednú alebo vysokú školu
Potvrdenia o návšteve školy môžete poslať poštou, alebo doručiť osobne na oddelenie štátnych sociálnych dávok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove.

Dňa 11. 9. 2014 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu.

Výstrahy

Výstraha 3. stupňa

12. – 15. 8. 2015

Jav: Vysoké teploty, trvanie javu od 12. 8. 2015 do 15. 8. 2015 v čase od 1200 do 1800.

Výstraha 1. stupňa

5. 1. 2015

Jav: vietor, trvanie javu od 5. 1. 2015 od 800 do 6. 1. 2014 do 1200.

Výstraha 1. stupňa

Jav: sneh a snehové záveje, trvanie javu od 5. 1. 2015 od 900 do 6. 1. 2014 do 1200.

Výstraha 1. stupňa

Jav: sneženie 10 – 20 cm, trvanie javu od 5. 1. 2015 od 900 do 5. 1. 2014 do 2200.

Výstraha 2. stupňa

4. 1. 2015

Jav: vietor, trvanie javu od 4. 1. 2015 od 600 do 5. 1. 2014 do 2400.

Výstraha 1. stupňa

Jav: sneh a snehové záveje, trvanie javu od 5. 1. 2015 od 500 do 5. 1. 2014 do 1700.

Výstraha 1. stupňa

Jav: sneženie 20 – 40 cm, trvanie javu od 4. 1. 2015 od 2400 do 5. 1. 2014 do 1200.

Výstraha 2. stupňa

Jav: vietor, trvanie javu od 22. 12. 2012 1100 do 24. 12. 2014 2300.

Výstraha 2. stupňa

Jav: vietor, trvanie javu od 20. 12. 2012 1000 do 22. 12. 2014 2300.

Výstraha 2. stupňa

Jav: vietor, trvanie javu od 20. 12. 2012 1000 do 22. 12. 2014 2300.

Kanalizácia

Výstavba kanalizácie

Zodpovedné firmy a osoby za zimnú údržbu na jednotlivých úsekoch (dosypanie ryhy):
Stavebný objekt SO 03, 06, 18 Rabča: Dopravné a obchodné služby s.r.o., Rabča:
Ing. Tomáš Martiš, tel.: 0914 323 520.

Plány novej kanalizácie v obci Rabča
Klad listov trasy novej kanalizácie v Rabči (jpeg, 4 kB)

Trasy novej kanalizácie v Rabči: Trasa kanalizácie 1 (pdf, 1.515 MB), Trasa kanalizácie 2 (pdf, 3.091 MB), Trasa kanalizácie 3 (pdf, 2.108 MB), Trasa kanalizácie 4 (pdf, 1.552 MB), Trasa kanalizácie 5 (pdf, 1.118 MB), Trasa čerpaciej stanice (pdf, 0.193 MB), Trasa celej kanalizácie (pdf, 2.229 MB).

Klad listov výkopov novej kanalizácie v Rabči (jpeg, 7 kB)

Trasy podrobných výkopov novej kanalizácie v Rabči: Trasa podrobných výkopov kanalizácie 1 (pdf, 1.515 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 2 (pdf, 0.986 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 3 (pdf, 0.390 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 4 (pdf, 1.142 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 5 (pdf, 1.127 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 6 (pdf, 0.438 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 7 (pdf, 0.492 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 8 (pdf, 1.059 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 9 (pdf, 0.605 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 10 (pdf, 1.099 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 11 (pdf, 1.202 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 12 (pdf, 0.480 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 13 (pdf, 0.740 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 14 (pdf, 0.941 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 15 (pdf, 0.808 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 16 (pdf, 0.877 MB), Trasa podrobných výkopov kanalizácie 17 (pdf, 0.841 MB).

Kalendár obce Rabča 2014, 2015

Kalendár obce Rabča 2014, 2015

O akciách v Rabči, ... počas roku 2014 a 2015 sa dozviete z: Kalendára obce Rabča 2014 (pdf, 1.775 MB), Kalendár obce Rabča 2015 (pdf, 1.643 MB) a na www.cokdeje.sk.