NAJNOVŠIE SPRÁVY Z OBCE: 90 ROKOV DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V RABČI | Najnovšie číslo Rabčianskeho chýrnika –  » VIAC | „POZOR ZMENA TELEFÓNNÝCH ČÍSIEL OBECNÉHO ÚRADU V RABČI!” –  » VIAC | Život v Rabči dnes | Obyvateľstvo

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

Život v Rabči dnes

Veľká, pekná, nová, stredisková goralská obec

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon 369/1990 v platnom znení, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Základné údaje o obci Rabča sú spracované vo farebnej propagačnej brožúre Rabča z roku 2007: Propagačná brožúra obce Rabča (PDF/3.380 MB, Acrobat Reader 5 a vyšší). História obce po rok 1995 je spracovaná vo vlastivednej monografií obce Rabča – elektronická verzia: monografia Rabča (PDF/10.945 MB, Acrobat Reader 5 a vyššia), textová verzia bez fotografií monografia Rabča (RTF/1.036 MB, WORD 97 a vyššia).

Obyvateľstvo

Mladé obyvateľstvo

Obec Rabča je veľká goralská obec Hornej Oravy s 4834 obyvateľmi. Rabča je treťou najväčšou obcou Oravy. Obec Rabča tvorí prirodzené spádové sídlo miestneho významu obcí: Rabčíc, Oravskej Polhory a Sihelného.

Rabča patrila s viacdetnými rodínami s počtom detí nad 8 medzi prvé obce Slovenska. Silnými stránkami obce je mladé obyvateľstvo, kvalitný nový bytový fond, pekná okolitá príroda. Obyvateľstvo Rabče, najmä starší, ešte rozprávajú goralským nárečím.

Hlavným zdrojom obživy väčšiny obyvateľstva obce je práca v stavebníctve ako živnostníci. Za prácou chodia nielen po Slovensku ale aj po krajinách Európskej únie.