Na tejto stránke: Informácie o samospráve obce | Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podania | Občianskoprávna vec – občan – občan | Uznesenia obecného zastupiteľstva | Stále zverejňované informácie obcou Rabča | Zbierka zákonov SR | Všeobecne záväzné nariadenia obce

INFORMÁCIE

Informácie o samospráve obce

(§ 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z.)

Informácie možno získať na sekretariáte Obecného úradu Rabča počas úradných hodin
v čase od 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.30 hod.

Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podania

Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade na sekretariáte, podatelni alebo e-mailom info@rabca.sk.

Postup pri vybavovaní riešia: Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rabča (rtf, 0.912 MB)

Občianskoprávna vec – občan – občan

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany u starostu obce. Umožňuje mu to § 5 Občianskeho zákonníka (OZ).
V ňom sa píše: „Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.“ Ochrana podľa § 5 OZ je výnimkou zo  všeobecne platnej zásady, podľa ktorej ochranu proti tomu, kto ohrozí alebo poruší právo, poskytuje zásadne súd.
Predpokladom poskytnutia predbežnej ochrany v zmysle § 5 OZ zo strany obce je, že zrejmý zásah do pokojného stavu trvá, alebo ak hrozí nebezpečenstvo jeho opakovania. Príslušnosť obce je daná miestom, kde došlo k zásahu do pokojného stavu.

Starosta obce nerieši a ani nemôže riešiť v súvislosti s uplatnením postupu podľa § 5 OZ právne otázky konkrétneho prípadu. Rieši iba skutkové otázky, pričom vychádza zo skutkového stavu, aký tu bol pred zásahom do pokojného stavu. Starosta obce sa má snažiť o obnovenie pôvodného pokojného stavu.

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadnuť v úradných hodinách 7.30 – 11.30, 12.00 – do 15.30 hod. na obecnom úrade v Rabči – sekretariát obecného úradu na poschodí alebo na tomto webe v časti Uznesenia.

Stále zverejňované informácie obcou Rabča

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zbierka zákonov SR

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade na sekretariáte Mgr. Eva Grancová.

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadnuť v úradných hodinách na sekretariáte obecného úradu Mgr. Eva Grancová alebo na tomto webe v časti Nariadenia.