Na tejto stránke: Územný plán obce Rabča | Plán rozvoja obce Rabča

Orientačný územný plán Rabče

Územný plán obce Rabča

Schválený nový územný plán obce RabčaObec Rabča – máj 2013
Obecné zastupiteľstvo obce Rabča schválilo 31. mája 2013 nový územný plán aj záväzné časti nového územného plánu obce Rabča

Identifikácia KN-C a KN-E parciel na schválenom územnom pláne ÚPN-O Rabča: ÚPD Rabča – dolná Rabča – 1. časť (pdf, 3.194 MB), ÚPD Rabča – okolie Magury – 2. časť (pdf, 2.34 MB), ÚPD Rabča –  Gaceľ – 3. časť (pdf, 2.765 MB), ÚPD Rabča –  horná časť Grúňa – 4. časť (pdf, 1.982 MB), ÚPD Rabča – horná Rabča – 5. časť (pdf, 2.246 MB), ÚPD Rabča –  horná Rabča – Grúň Šelcyk a  – 6. časť (pdf, 2.346 MB). Pdf súbor odporúčame najskôr stiahnuť do svojho počítača.

Schválená záväzná časť územného plánu ÚPN-O Rabča v zmysle NÁVRHU VZN obce Rabča č. 3/2013 (pdf, 0.590 MB) a prílohy k VZN Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb (pdf, 8.541 MB).

Textová časť:
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RABČA – TEXTOVÁ ČASŤ (pdf, 2.658 MB).
Výkresová časť:
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (pdf, 8.293 MB);
Výkres širších vzťahov (pdf, 26.397 MB);
C2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami (pdf, 71.361 MB);
C3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami (pdf, 8.961 MB);
C4 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (pdf, 4.634 MB);
C5 Výkres riešenia verejného technického vybavenia – návrh koncepcie riešenia vodného hospodárstva (pdf, 5.298 MB);
C6 Výkres riešenia verejného technického vybavenia – návrh koncepcie riešenia energetiky, telekomunikácii, informačných sietí a ich zariadení (pdf, 4.31 MB);
C7 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability (pdf, 69.143 MB);
Registračný list územného plánu obce Rabča (pdf, 0,041 MB).