Samosprávu obce
určuje Zákon o obecnom zriadení

Na tejto stránke: Občan | Obyvateľ obce | Zhromaždenie občanov | Miestne referendum

Občan

Občan je príslušník štátu alebo obce. Právnu a politickú podstatu občianstva určuje štát ústavou a zákonmi. Okrem občanov môžu v štáte žiť aj „neobčania“: príslušníci iného štátu, utečenci bez štátnej príslušnosti.
Občan sa zrodil po oslobodení jednotlivca od jeho podriadenosti celku a uznaní jeho základných ľudských práv a slôbod (18. stor.). Na základe tejto ľudskej emancipácie sa v priebehu 19. stor. završuje aj politická emancipácia človeka ako člena – občianskej spoločnosti. Človek sa stáva základom štátu, ktorý ho uznáva ako svoj predpoklad aj právne, a to garantovaním jeho základným práv a slôbod.
V širšom kontexte je to človek aktívne sa zúčastňujúci spoločenského života v rámci spoločnosti (či už je to obec alebo štát).
Zdroj: sk.wikipedia.org

Vzťahy medzi občanmi určuje Občiansky zákonník.

Obyvateľ obce – Rabčan

Obyvateľ obce je ten, kto má na území trvalý pobyt.

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Vyplýva to z; článku 64a Ústavy SR č.; 460/1992 v; znení ústavného zákona č.; 90/2001; Z.z..

V súlade s § 3 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov obyvatelia obce:
(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
(2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
(3) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.4)
(4) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
(5) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,4a)
c) má čestné občianstvo obce.
(6) Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).
(7) Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a) a b) upravuje osobitný predpis.

Zhromaždenie obyvateľov obce

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11b zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

Miestne referendum

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
– orgánmi obce,
– miestnym referendom,
– zhromaždením obyvateľov obce.

Miestne referendum môže Obecné zastupiteľstvo obce Rabča vyhlásiť len dôležitých otázkach života a rozvoja obce Rabča

V súlade s § 11a zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov,
d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto zákone.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 obce Rabča o organizácii miestneho referenda upravuje podrobnosti organizácie miestneho referenda v obci Rabča