Na tejto stránke: PRIHLÁŠKA DO  CENTRA VOĽNÉHO ČASU RABČA (PDF/0.094 MB) | CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RABČA – 2015 – 2013 | Centrum voľného času – Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok, verejné obstaranie nad 1000 €, zverejňovanie zámerov na nájmy, predaj majetku obce ... | Seniori

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RABČA – 2015 – 2013

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RABČA (CVČ)

V tejto časti: 2015 – AKTIVITY CENTRA VOĽNÉHO ČASU RABČA (CVČ) | 2014 – ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V CVČ RABČA | 2013 – ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V CVČ RABČA

Centrum voľného času Rabča (skratka CVČ) schválilo 30. novembra 2012 Obecné zastupiteľstvo obce Rabča uznesením č. 7/2012, písm. B) ods. 11 a na základe tohto uznesenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave rozhodnutím č. 2013-291/644/1-923 zaradilo od 1. septembra 2013 CVČR do siete školských zariadení pod názvom: „Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča“. CVČ od tohto dátumu začalo fungovať.
VIAC sa dozviete z  Štatútu CVČ Rabča (PDF/0.147 MB)

Novým vedením Centra voľného času, Hlavná 426, 02944 Rabča je Uznesením č. 9/2014 bod D. od 11. 12. 2014 poverený starosta obce Rabča Ing. Július Piták bez nároku na odmenu.

V CVČ sú od 1. októbra 2013 dané do činnosti krúžky, ktoré deti už navštevujú. Do centra bolo v roku 2013 prihlásených 610 detí vo veku od 5 do 15 rokov.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo poplatok za návštevu týchto krúžkov, to znamená, že je bezplatné a plne hradené z rozpočtu obce Rabča.
Z obce Rabča sa na jedno dieťa prihlásené do CVČ v Rabči prispieva sumou 7,50 €/mesiac na školský rok na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Rabča č. 4/2013/VZN o určení výšky dotácie v znení zmien a doplnkov na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení. CVČ je financované z podielových daní v prepočte na počet detí od 5 do 15 rokov daného roku.
Centrum vykonávavalo tieto pravidelné aktivity:
florbal, futbal (2. – 3. ročník, 4. – 5. ročník, 6. – 7. ročník), stolný tenis, hasičský, mladí skauti, Guralecki, mažoretky (mladšie a staršie), divadelný, spevácky a hudobný, ktoré vedie 15 externých vedúcich a nepravidelné aktivity: návšteva plavárne, lyžiarsky výcvik, Deň plný prekvapení, Sv. Mikuláš, Deň detí, Vianočná akadémia, Deň matiek, Marec mesiac knihy, Rabčiansky okruh, Školská akadémia, Slávik, Deň tanca, Snehové bytosti, Dni boja proti drogám, rôzne športové súťaže – okresné, krajské. Obec je novým prínosným aktivitám v obci stále otvorené.
Deti, ktoré sú prihlásené do CVČ na jednorazové aktivity, budú mať tieto aktivity hradené z obce;
na tých, ktorí sa neprihlásili, budú musieť doplácať rodičia. V prípade akýchkoľvek zmien v konaní záujmového útvaru sú deti informované školským rozhlasom.

2015 – AKTIVITY CENTRA VOĽNÉHO ČASU RABČA (CVČ)

Centrum voľného času, Hlavná 426, 02944 Rabča

č. ú.: 4100301001/5600, Prima banka Slovensko, a. s., IČO: 42346886
CVČ v Rabči organizuje tieto záujmové útvary a činnosti, ktorých sa Vaše dieťa môže zúčastňovať počas školského roku 2015/2016 po vypísaní žiadosti.

A. ŠPORT
1. Florbalový (1. – 3. ročník)
2. Florbalový (4. – 5. ročník)
3. Florbalový (6. – 7. ročník)
4. Florbalový (8. – 9. ročník)
5. Futbalový (2. – 3. ročník)
6. Futbalový (4. – 5. ročník)
7. Futbalový (6. – 7. ročník)
8. Futbalový (8. – 9. ročník)
9. Stolný tenis
10. Bojových umení a sebaobrany

B. POHYBOVO-TANEČNÝ
1. Guralecki
2. Mažoretky (mladšie)
3. Mažoretky (staršie)

C. SPEVÁCKO-HUDOBNÝ
1. Spevácky

D. VZDELÁVACO-SPOZNÁVACÍ
1. Dopravno-bezpečnostný
2. Informačný, komunikačný a novinársky

Jednorázové aktivity organizované CVČ v šk. roku 2015/2016: 1. Návšteva plavárne
2. Lyžiarsky výcvik
3. Deň plný prekvapení
4. Sv. Mikuláš
5. Deň detí
6. Vianočná akadémia
7. Deň matiek
8. Marec mesiac knihy
9. Rabčiansky okruh
10. Školská akadémia
11. Slávik
12. Deň tanca
13. Mesiac úcty k starším
14. Snehové bytosti
15. Dni boja proti drogám
16. Športové súťaže (okresné, krajské)
17. Týždeň plný prekvapení
18. Rôzne kultúrne podujatia (divadlo, kino, poznávacie zájazdy, návšteva ZOO, ...)
19. Rôzne súťaže (spevácke, tanečné, divadelné, prírodovedecké, ... .)

2014 – ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V CVČ RABČA
Florbalový, streda: 16.30 – 1800, športová hala, Školská 1166, Rabča, M. Vnenčák (ex), 12 deti a žiakov;
Florbalový, utorok: 15.00 – 1630, športová hala, Školská 1166, Rabča, M. Adamčík (ex), 23 deti a žiakov;
Florbalový, utorok: 16.30 – 1800, športová hala, Školská 1166, Rabča, M. Adamčík (ex), 15 deti a žiakov;
Florbalový, pondelok: 14.30 – 1630, športová hala, Školská 1166, Rabča, M. Kovalíček (ex), 17 deti a žiakov;
Florbalový, pondelok: 16.30 – 1800, športová hala, Školská 1166, Rabča, M. Adamčík (ex), 15 deti a žiakov;
Futbalový, streda: 14.30 – 1630, športová hala, Školská 1166, Rabča, J. Havlíček (ex), 13 deti a žiakov;
Futbalový, štvrtok: 14.30 – 1630, športová hala, Školská 1166, Rabča, Ing. Pavol Boldovjak (ex), 19 deti a žiakov;
Futbalový, štvrtok: 15.30 – 1630, športová hala, Školská 1166, Rabča, F. Poláček (ex), 15 deti a žiakov;
Stolný tenis, streda: 14.30 – 1600, športová hala, Školská 1166, Rabča, O. Pindjak (ex), 19 deti a žiakov;
Spevácky, štvrtok: 19.00 – 2030, ZŠ s MŠ, Kostolná 855, Rabča, učebňa č. 1, Vladimír Grižák (ex) 13 deti a žiakov;
Guralecki, utorok: 15.30 – 1730, ZŠ s MŠ, Kostolná 855, Rabča, učebňa č. 1, Ľudmila Ptačinová (ex), Mgr. Anna Vorčáková (ex), Mgr. Martin Skočík (ex) 18 deti a žiakov;
Mažoretky, štvrtok: 15.00 – 1700, Kultúrny dom, Hlavná 426, Rabča, Marianna Brišáková (ex), 23 deti a žiakov;
Mažoretky, piatok: 14.30 – 1630, Kultúrny dom, Hlavná 426, Rabča, Dominika Dobierková (ex), 22 deti a žiakov;
Celkový počet záujmových útvarov je 13 s 218 deťmi a žiakmi.
*ex = externý zamestanec
Základné údaje k rozvrhu platné k 30. 9. 2014

2013 – ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V CVČ RABČA.
Florbalový, streda: 18.00 – 1900, športová hala, Školská 1166, Rabča, Peter Adamčík;
Florbalový, utorok: 15.00 – 1600, športová hala, Martin Adamčík;
Futbalový, pondelok: 15.00 – 1600, Miroslav Kovalíček;
Futbalový, utorok: 16.30 – 18.00, športová hala, Jozef Havlíček;
Futbalový, streda: 15.00 – 1600, športová hala, Ferdinad Polaček;
Futbalový, piatok: 19.00 – 20.00, športová hala, Ing. Pavol Boldovjak;
Stolný tenis, piatok: 15.00 – 1600, športová hala, Rabča, Ondrej Pindjak;
Mladí skauti, utorok: 13.00 – 1400, priestory Obecnej hasičskej stanice, Ing. Daniela Tekeľová;
Mladí skauti, streda: 13.00 – 1400, priestory Obecnej hasičskej stanice, Ing. Daniela Tekeľová;
Divadelný, pondelok: 13.00 – 1400, kultúrny dom, Jozef Oselský;
Hasičský, piatok: 14.30 – 16.00, priestory Obecnej hasičskej stanice, Katarína Kosmeľová;
Hudobný, piatok: 16.30 – 1800, priestory v MOP pri kostole, Vladimír Grižák;
Spevácky, štvrtok: 18.00 – 1900, priestory v MOP pri kostole, Vladimír Grižák;
Guralecki, streda: 15.00 – 1600, ZŠ s MŠ Kostolná 855, Rabča učebňa č. 1, Ľudmila Ptačinová;
Guralecki, streda: 15.00 – 1600, ZŠ s MŠ Kostolná 855, Rabča, učebňa č. 1, Mgr. Anna Vorčáková;
Mažoretky, utorok: 15.00 – 1600, kultúrny dom, Mária Somsedíková;
Mažoretky, piatok: 14.30 – 16.00, kultúrny dom, Mária Lubasová.
Celkový počet záujmových útvarov v roku 2013 bol 17.

Centrum voľného času – zverejnenie

Zmluvy Centra voľného času Rabča

V tejto časti: 2014 | 2013

2014

Objednávky Centra voľného času Rabča

Objednávky: 2014 | 2013

2014
Dátum zverejnenia, Číslo objednávky, IČO, Číslo, Obchodný názov, Adresa, Suma s DPH v €, Predmet;
19. 2. 2014, OBJ/0001/13, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334 02944 Rabča, 70 €, Autobus – plaváreň Rabča – D. Kubín;
19. 2. 2014, OBJ/0002/13, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334 02944 Rabča, 100 €, Autobus – Domov dôchodcov – Novoť – Orav;

Faktúry Centra voľného času Rabča

Dodávateľské faktúry: 2015 | 2014 | 2013

2015
Doklad, č. faktúry, fakt. čiastka, dodávateľ, IČO, predmet, zaplatené, dát. zaplatenia:
FD/0035/2015, Jozef Jagelka, Kostolná 891, Rabča, doprava florbalistov Rabča – Turany, 100,32 €, 29. 12. 2015;
FD/0034/2015, Jozef Jagelka, Kostolná 891, Rabča, doprava florbalistov Rabča – Žilina, 120 €, 29. 12. 2015;
FD/0033/2015, Róbert Valuch, Bajzová 2420/27, 01001 Žilina, faktúra za stôl na stolný tenis, 535 €, 11. 11. 2015;
FD/0032/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava žiakov na plaváreň do D. Kubína, 1007,83 €, 27. 10. 2015;
FD/0031/2015, Tlačiareň Kubík, Kliňanská cesta 567, Námestovo, faktúra za biele trička Basic, 45,60 €, 27. 10. 2015;
FD/0030/2015, Jozef Jagelka, Kostolná 891, Rabča, doprava atletika ml. žiaci do B. Bystrice, 259,20 €, 27. 10. 2015;
FD/0029/2015, Miroslav Jagelka, Krížna 911, Rabča, doprava florbalistov Rabča – Žilina, 196,56 €, 21. 10. 2015;
FD/0028/2015, Michal Bugan, Slnečná 161//1, Námestovo, 148 €, 14. 10. 2015;
FD/0027/2015, Ľudovít Leginus, Medvedzie 145/21-23334, Tvrdošín, nákup medail – podujatie bojové umenie, 131,70 €, 21. 10. 2015;
FD/0026/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava Rabča – Slaná voda – Dni boja proti drogám, 39,29 €, 12. 10. 2015;
FD/0025/2015, MTM TRANS s.r.o., Ul. Mieru 294/294, Námestovo, Integrácia Rabča – Slofnaft Bratislava, 1113,60 €, 1. 10. 2015;
FD/0024/2015, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, pranie a žehlenie kostýmov pre mažoretky, Rabča, 23,20 €, 14. 8. 2015;
FD/0023/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava Rabča – Vitanová – tábor deti, 346,72 €, 14. 8. 2015;
FD/0022/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, doprava Rabča – Skalica – majstrovstvá SR v atletike, 463,19 €, 24. 6. 2015;
FD/0021/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, doprava Rabča – Trstená kultúrnopoznávací výlet, 86,96 €, 24. 6. 2015;
FD/0020/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, doprava Rabča – Žilina 2-dňový výlet, 222,41 €, 24. 6. 2015;
FD/0019/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava na Slanú vodu – MDD, 35,92 €, 11. 6. 2015;
FD/0018/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava do Ružomberka – výlet do Prahy, 106,38 €, 11. 6. 2015;
FD/0017/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava do Banskej Bystrice – atletické preteky, 233,75 €, 11. 6. 2015;
FD/0016/2015, Tlačiareň Kubík, Námestovo, 300 €, potlač tričiek s logom ZŠ a CVČ Rabča, 18. 5. 2015;
FD/0015/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, BU1/005, 242,32 €, 6. 5. 2015;
FD/0014/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, BU1/005, 70,98 €, 6. 5. 2015;
FD/0013/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava do Kysuckého Nového Mesta – krajské kolo – hádzana, 164,02 €, 7. 5. 2015;
FD/0012/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava florbal starší žiaci Rabča – Detva, 147,82 €, 28. 4. 2015;
FD/0011/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava Rabča – D. Kubín – súťaž o erb mesta D. Kubín, 137,96 €, 31. 3. 2015;
FD/0010/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava florbal Rabča – Žilina a späť 1/2 cesty, 205,33 €, 31. 3. 2015;
FD/0009/2015, TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258 90031 Stupava, vzdialený prístup TeaM Viewer k programu PÚ, 12 €, 24. 3. 2015;
FD/0008/2015, Jozef Jagelka, Kostolná 891, Rabča, doprava lyžovanie Rabča – Hruštín ZŠ, 98,40 €, 13. 3. 2015;
FD/0007/2015, TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258 90031 Stupava, aktualizácia programov na rok 2015, 216 €, 24. 2. 2015;
FD/0006/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava Slaná voda – výstup Babia Hora – jarné prázdniny, 32,93 €, 9. 3. 2015;
FD/0005/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava športové podujatie – Altis, Zuberec – jarné prázdniny, 163,40 €, 5. 3. 2015;
FD/0004/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava Hruštín – lyžiarsky výcvik, 358,02 €, 2. 3. 2015;
FD/0003/2015, Tlačiareň Kubík, Námestovo, 48 €, informačné tabule – Elokované pracovisko CVČ, 10. 2. 2015;
FD/0002/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, doprava plaváreň D. Kubín 24. 1. 2015, Rabča, 102,38 €, 10. 2. 2015;
FD/0001/2015, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava do Domova dôchodcov v Or. Lesnej – Novoť – návšteva, 106,81 €, 2. 2. 2015;

2014
Doklad, č. faktúry, fakt. čiastka, dodávateľ, IČO, predmet, zaplatené, dát. zaplatenia:
FD/0021/2014, TOPSET Solutions s.r.o, Hollého 2366/25B, Stupava, aktuál. programov, 12,60 €; 19. 12. 2014;
FD/0020/2014, Obec Or. Polhora, doprava autobus florbal Rabča – Turany späť 1/2 cesty, 70,20 €, 19. 12. 2014;
FD/0019/2014, Milan Metes, Rabčická 334, Rabča, Mikulášské balíčky pre združ. CHARITAS, 241,92 €, 18. 12. 2014;
FD/0018/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava plávareň D. Kubín, 4770,95 €, 18. 12. 2014;
FD/0017/2014, Belor s.r.o., Ľ. Štúra 56, Veľký Krtíš, doprava florbal Turany, 244,65 €, 11. 11. 2014;
FD/0016/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava florbal Turany, 82,39 €, 21. 11. 2014;
FD/0015/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava plávareň D. Kubín, 461,34 €, 23. 10. 2014;
FD/0014/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava autobusom „SLOV. INTEGRÁCIA“, 403,63 €, 23. 10. 2014;
FD/0013/2014, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, Rabča, pranie..., 22,40 €, 19. 9. 2014;
FD/0012/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava autobusom „Týždeň prekvapení“, 102,74 €, 9. 9. 2014;
FD/0011/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, doprava autobusom, 154,39 €, 28. 8. 2014;
FD/00010/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 178,40 €, 27. 5. 2014; FD/0009/2014, Jana Harbutová, Pod mostom 1165/11, Rabča, 416 €; 19. 5. 2014;
FD/0008/2014, Jozef Jagelka, Kostolná 891, Rabča, 96,24 €, 18. 5. 2014;
FD/0007/2014, Základná škola s materskou školou, Rabčická 410, Rabča, 52,52 €; 15. 4. 2014;
FD/0006/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 237,06 €, 16. 4. 2014;
FD/0005/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 93,18 €, 11. 4. 2014;
FD/0004/2014, TOPSET Solutions s.r.o, Hollého 2366/25BStupava, 54 €; 27. 3. 2014;
FD/0003/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 177,37 €, 24. 2. 2014;
FD/0002/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 443,11 €, 17. 2. 2014;
FD/0001/2014, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 101,34 €, 10. 2. 2014;

2013
5. 9. 2013, FD/0013/13, 131184, 46919805, TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258 90031 Stupava, 354 €, Program TOPSET;
15. 9. 2013, FD/0004/13, 2013VF0905, 41965019, František Hrkeľ – Autobusová doprava, Slnečná 163/12 02901 Námestovo, 124 €, Preprava osôb Námestovo – Rabča – Trstená;
11. 9. 2013, FD/0003/13, 9201309052, 34421220, Kubík Ondrej – Tlačiareň Kubik, Rabčice 02945 Rabčice 355, 80,60 €, Pečiatky na centrum voľného času;
7. 10. 2013, FD/0005/13, 130351, 46128026, Albín Franek, 02962 Or. Veselé 604, 24,20 €, Kancelárske potreby; 17. 10. 2013, FD/0006/13, 2013147319, 26904241, SportObchod cz s r.o, Čechyňská 16 60200 Brno, 239,90 €, Futbalová lopla – futbalisti, veľkosť č. 5, 10 ks;
17. 10. 2013, FD/0007/13, 2013/56, 40606368, Mgr. Marián Klimčik – MK ŠPORT, Nová Doba 504/27 02143 Nižná, 232 €, Florbal – loptička trénerská tabuľa. kolenačky, vesta;
26. 11. 2013, FD/0008/13, 13000251, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334 02944 Rabča, 97,20 €, Autobus plaváreň Rabča – D. Kubín;
27. 11. 2013, FD/0010/13, 20133004354, 87449731, Roman Menšik, Na Oráte 425 78361 Hlubočky, 125,55 €, Oblek Mikuláš – vianočná akadémia;
28. 11. 2013, FD/0009/13, 13000252, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334 02944 Rabča, 850 €, Plavecký výcvik deti – plaváreň Nižná;
5. 12. 2013, FD/0012/13, 9130335, 46919805, TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258 90031 Stupava, 18 €, Školenie k balíku ekonóm. programov WinCITY;
10. 12. 2013, FD/0011/13, 13000274, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334 02944 Rabča, 101,34 €, Autobus Domov dôchodcov Rabča – Novoť – Orav;
16. 12. 2013, FD/0014/13, 2013321, 36798983, Belor s.r.o., Ľ. Štúra 56 99001 Veľký Krtíš, 142 €, Tovar pre stolný tenis (sieťka rakety loptičky).

Zákazky Centra voľného času Rabča

Majetok Centra voľného času Rabča