RABČAN, obecné služby: RABČAN, obecné služby – základné údaje | Služby | Zriaďovacia listina | RABČAN, OBECNÉ SLUŽBY – Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok, verejné obstaranie nad 1000 €, zverejňovanie zámerov na nájmy, predaj majetku obce ...

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

RABČAN, obecné služby – základné údaje

RABČAN, obecné služby – základné údaje

Štefan Ratica – vedúci príspevkovej organizácie obce
Vedúci:
Mobil: 0903/409 255, telefón: 043/*55 942 23; e-mail: rabcanos@gmail.com
Ekonómka:
Mgr. Mária Jagnešáková – ekonómka Tel.: 043/55 942 23, e-mail: rabcanos@gmail.com
Pracovná doba:
pondelok – piatok: 6.00 – 11.30, 12.00 – 14.00 hod..
Adresa:
RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča

Služby

Cenník služieb z 19. 3. 2009 pre RABČAN obecné služby a RABČAN, s.r.o. – poskytované služby s cenami v eurách vrátane DPH:

traktor s vlečkou: 20.00 eur (602.50 Sk)/hodina; traktor s plošinou: 26.55 € (799.80 Sk)/hodina; traktor s radlicou: 26.55 € (799.80 Sk)/hodina; traktor s kontajnerom: 20.00 € (602.50 Sk)/hodina; autobus 51 miestny: 0.83 € (25 Sk)/km; čakanie: 5.92 € (178.30 Sk)/hodina; TATRA T-148: 23.70 € (714 Sk)/hodina; UNC-061: 20.00 € (602.50 Sk)/hodina; HMK: 33.58 € (1011.60 Sk)/hodina; kontajner nájom: 5.00 € (150.60 Sk)/deň; rezač špár + doprava: 23.70 € (714 Sk)/hodina, 2.77 € (83.40 Sk)/bm; 0.33 € (9.90 Sk)/m2; vibračná doska s obsluhou: 17.78 € (535.60 Sk)/hodina; nožnice na plech: 13.28 € (400 Sk)/hodina; podlážka: 0.04 € (1.20 Sk)/deň; lešenie: 0.10 eur (3 Sk)/m2.

Zriaďovacia listina

ZRIAĎOVACIA LISTINA

Obecné zastupiteľstvo v Rabči v zmysle § 21 ods. 4, písm. b) a § 21 ods. 8 zák. NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách a v súlade s úst. § 11 ods. 3 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zriaďuje

príspevkovú organizáciu obce Rabča

s názvom „RABČAN“, obecné služby (ďalej sa uvádza len príspevková organizácia)

1. IDENTIFIKÁCIA (OZNAČENIE) PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

a) Zriaďovateľ príspevkovej organizácie: Obec Rabča;
b) Sídlo príspevkovej organizácie: Rabča s. č. 307;
c) Identifikačné číslo organizácie: 35996129;
d) Forma hospodárenia: príspevková organizácia obce Rabča;
e) Príspevková organizácia sa zriaďuje dňom 1. január 1997;
f) Príspevková organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú;
g) Štatutárny orgán: vedúci p. Jozef Galis.

2. ZÁKLADNÉ VEREJNOPROSPEŠNÉ ČINNOSTI A PREDMET ČINNOSTI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

A. Predmetom neziskovej činnosti príspevkovej organizácie sú:
1. Služby miestneho hospodárstva
– nákup, výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody;
– správa a údržba obecného bytového fondu;
– správa, údržba, starostlivosť a prevádzkovanie verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu;
– správa, údržba, starostlivosť a prevádzkovanie miestnych komunikácií vrátane zimnej údržby;
– správa, údržba, starostlivosť a prevádzkovanie verejných priestranstiev, verejnej zelene;
– správa obecného majetku, vrátane prenájmu nebytových priestorov;
– údržba obecného majetku;
– vývoz tekutého a tuhého domového odpadu (TKO);
– separovaný zber komunálneho odpadu;
– likvidácia následkov živelných pohrôm, likvidácia divokých skládok TKO;
– výpomoc sociálnym občanom;
– správa, údržba športových a telovýchovných zariadení obce.
2. Služby v oblasti kultúry
– služby obecnej knižnice – najmä požičiavanie kníh, časopisov a iných publikácii;
– poriadanie vlastných divadelných, audiovizuálnych predstavení, koncertov, výstav, festivalov z oblasti kultúry a umenia;
– klubová činnosť – umelecká záujmová činnosť;
– pre starých občanov;
– starostlivosť o kultúrne pamiatky;
– starostlivosť o zachovanie historických tradícií obce.

B. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie sú:

Prevádzka Obecná knižnica s. č. 274
– obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich;
– kopírovacie služby;
– videopožičovňa;
– požičiavanie počítača bez obsluhy;
– činnosť knižnice;

Prevádzka Drobná prevádzka s. č. 307
– obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich;
 prevádzka lyžiarskeho vleku;
– nákup, výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody;

Prevádzka Kultúrny dom s. č. 319
– obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich;
– sprostredkovanie divadelných, filmových, audiovizuálnych predstavení;
Príspevková organizácia vykonáva so súhlasom zriaďovateľa – obce Rabča môže vykonávať aj ďalšiu podnikateľskú činnosť, a to v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej správy (tejto) príspevkovej organizácie „RABČAN“, obecné služby. Oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti (živnostenské oprávnenia, koncesné listiny a pod.) musia byť pripojené k tejto zriaďovateľskej listine. Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie musí byť realizovaná v súlade s osobitnou právnou úpravou

3. SPRAVOVANIE MAJETKU A OSTATNYCH PRÁV PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Príspevková organizácia spravuje nehnuteľný, hnuteľný majetok a majetkové práva vymedzené v „Zmluve o koordinácií pri nakladaní s majetkom obce Rabča“ (tzv. Zmluva o prevode správy majetku obce) a „Nájomnej zmluvy na hnuteľný a nehnuteľný majetok obce Rabča“. Prílohou týchto zmlúv je podrobný písomný zoznam hnuteľného, nehnuteľného majetku, prevádzaných majetkových práva prevod pracovnoprávnych vecí týkajúcich sa pracovníkov hospodárskeho strediska, miestneho kultúrneho strediská a obecnej knižnice.
Na príspevkovú organizáciu prechádzajú v plnom rozsahu doposiaľ uzavreté nájomné zmluvy na hnuteľný a nehnuteľný majetok obce Rabča vrátane práv a záväzkov z nich vyplývajúcich.
Na príspevkovú organizáciu „RABČAN“, obecné služby prechádzajú v plnom rozsahu pracovné práva a povinností z doposiaľ uzatvorených pracovných zmlúv pracovníkov začlenených v rámci organizačnej štruktúry Obecného úradu v Rabči do hospodárskeho strediska, miestneho kultúrneho strediská a obecnej knižnice.
Právo správy k zhora uvedenému majetku slúži výlučne na zabezpečovanie činností organizácie (predmetu činnosti) v súlade s touto zriaďovacou listinou.
Hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj majetkové práva zriaďovateľ – obec Rabča odovzdá príspevkovej organizácií do 15 dní odo dňa zriadenia organizácie osobitnou písomnou zmluvou o prevode správy (delimitačnými protokolmi).
Vedúci organizácie je povinný požiadať o vyznačenie práva správy k majetku v príslušnom katastri nehnuteľností najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania tohto majetku obcou.

4. ŠTATUJÁRNY ORGÁN PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je vedúci organizácie.
Štatutárny orgán príspevkovej organizácie vymenúva do funkcie Obecné zastupiteľstvo v Rabči, na návrh starostu obce Rabča.

5. CHARAKTER PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Príspevková organizácia obce Rabča je samostatnou právnickou osobou a musí byť napojená na rozpočet obce príspevkom alebo odvodom.
Finančný vzťah medzi obcou a príspevkovou organizáciou je určovaný záväznými úlohami a limitmi, príp. aj ďalšími úlohami určenými zriaďovateľom – obecným zastupiteľstvom (§ 21 a násl. zák. NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách a Výnos MF SR z 27. 2. 1996 uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č.  4/1996).

6. ŠTATÚT PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Zriaďovateľ – obec Rabča schvaľuje Štatút príspevkovej organizácie „RABČAN“, obecné služby, v ktorom sa bližšie upraví postavenie a  právne pomery organizácie, ako aj finančné a majetkové postavenie organizácie a práva a povinnosti zriaďovateľa.

Zriaďovateľ môže schvaľovať' aj Organizačný poriadok príspevkovej organizácie a Pracovný poriadok príspevkovej organizácie, pokiaľ si to vyhradí v Štatúte.

V Rabči dňa 16. 12. 1996
okrúhla pečiatka obce
za zriaďovateľa: Dušan Piták, starosta obce Rabča

RABČAN, obecné služby – zverejnenie

Zmluvy RABČAN, obecné služby

V tejto časti: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

2016

Dátum zverejnenia; Č. zmluvy; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia.

12. 1. 2016; Zmluva o nájme bytu, Nájomcovia: Juraj Spuchľák s manželkou Katarínou, 02944 Rabča; podpísaná 31. 12. 2015; predmetom zmluvy je prenajom bytu v Rabči v celkovej výmere 35,55 m2 od 31. 12. 2015 na dobu neurčitú. Výška mesačnej splátky nájomného je 95,61 €/mesiac. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.111 MB).

12. 1. 2016; Zmluva č. 1.1/2016 o službách spojených s prenájmom nebytových priestorov, Nájomca: IČO 41966562, Emília Baláková, 02944 Rabča; podpísaná 31. 12. 2015; predmetom zmluvy sú služby spojené s prenájmom nebytových priestorov v celkovej výmere 9,456 m2 od 31. 12. 2015 na dobu neurčitú. Výška mesačnej splátky nájomného je 16,56 €/mesiac. Zmluva o službách spojených s prenájmom nebytových priestorov (pdf, 0.051 MB).

8. 1. 2016; Zmluva o 1.2/2016 o nájme nebytových priestorov, Nájomca: IČO 41966562, Emília Baláková, 02944 Rabča; podpísaná 31. 12. 2015; predmetom zmluvy je prenajom nebytových priestorov– časť budovy Dom služieb, ul. Rabčická 334, vo výmere 9,456 m2 od 1. 7. 2012 na dobu neurčitú od 31. 12. 2015. Výška mesačnej splátky nájomného je 24,65 €/mesiac. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.093 MB).

2015

Dátum zverejnenia; Č. zmluvy; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia.

28. 12. 2015; Zmluva o výkone správy majetku obce; vlastník: obec Rabča, IČO 00314838, správca: RABČAN, obecné služby, Rabča, IČO 35996129; Predmetom zmluvy je správa nehnuteľného majetku vlastníka obce Rabča – budovy Nadstavba 8 b.j. č.p. 336, ul. Bystrá, parc. č. 5106/15 ... na dobu neurčitú; podpísaná 11. 12. 2015; Zmluva o výkone správy majetku obce (pdf, 0.058 MB).

22. 12. 2015, Dohoda č. 48/2015/§ 54-VZ zo dňa 29. 4. 2015; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 02901 Námestovo, IČO 30794536; Zamestnávateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Evidencia obsadzovania/preobsadzovania zamestnancov prijatých na vytvorené pracovné miesta; Evidencia obsadzovania/preobsadzovania zamestnancov prijatých na vytvorené pracovné miesta (pdf, 0.085 MB);

24. 11. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu s Antonom Žitňákom, 02944 Rabča; zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2018 s možnosťou ďalšieho predĺženia, 20. 11. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytových priestorov (pdf, 0.055 MB).

22. 11. 2015; Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – Poistka 6817822233; účastníci zmluvy: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica, Horná 25 a Poistník: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Garant Plus poistené na neurčito od 30. 9. 2015; Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (pdf, 0.159 MB).

5. 11. 2015, Dohoda číslo: Dohoda č. 22/2015/§ 54-ŠnZ-ŠR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov...; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Námestie A. Bernoláka 381/4, 02901 Námestovo, IČO 30794536; Zamestnávateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti... Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť 2 pracovné miesta po dobu najmenej 9 mesiacov každé...; podpísaná 28. 10. 2015; Dohoda o o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov... (pdf, 0.614 MB);

27. 10. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu s Vladimírom Brandysom, Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu (pdf, 0.054 MB).

21. 10. 2015; Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu s Marcelou Ferancovou, Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2016. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu (pdf, 0.055 MB).

18. 10. 2015; Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 5720057759 zo dňa 12. 2. 2013 Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov – ProFi; účastníci zmluvy: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, IČO: 35709332, a IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Predmetom Dodatku č. 3 k poistnej zmluve 5720057759 zo dňa 12. 2. 2013 Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov – ProFi je spresnenie poistných podmienok podpísaná 7. 5. 2015; Havarijné poistenie – Zberný dvor obce Rabča (pdf, 1.155 MB).

18. 10. 2015; Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 5720057759 zo dňa 12. 2. 2013 Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov – ProFi; účastníci zmluvy: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, IČO: 35709332, a IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Predmetom Dodatku č. 2 k poistnej zmluve 5720057759 zo dňa 12. 2. 2013 Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov – ProFi je spresnenie poistných podmienok podpísaná 18. 4. 2015; Havarijné poistenie – Zberný dvor obce Rabča (pdf, 1.763 MB).

18. 10. 2015; Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 5720057759 zo dňa 12. 2. 2013 Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov – ProFi; účastníci zmluvy: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, IČO: 35709332, a IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Predmetom Dodatku č. 1 k poistnej zmluve 5720057759 zo dňa 12. 2. 2013 Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov – ProFi je spresnenie poistných podmienok od 4. 7. 2015 na dobu neurčitú; výška poistného je 3201 €/rok; podpísaná 9. 6. 2014; Havarijné poistenie – Zberný dvor obce Rabča (pdf, 0.716 MB).

27. 9. 2015; Zmluva č. 52103067; Odberateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Dodávateľ: IČO: 31338551, Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvániho 17/B, Bratislava, 82104; predmetom zmluvy je prenájom nového zariadenia za 71,99 € mesačne; Zmluva o prenájme (pdf, 232 kB); podpísaná 14. 9. 2015.

27. 9. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu s Miroslavom Raticom, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu (pdf, 0.024 MB).

20. 9. 2015; Zmluva č. 0100469 o nájme hrob. miesta č. 105-1 odd. 3, Pavol Šurin, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Pavol Šurin, Rabča, nar. 1. 8. 1927, zomr. 15. 9. 2015, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 16. 9. 2015 do 16. 9. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0,062 MB).

20. 9. 2015; Zmluva č. 0100455 o nájme hrob. miesta č. 489 odd. 2, Oľga Gluštíková, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Pavol Šurin, Rabča, nar. 25. 12. 1932, zomr. 9. 9. 2015, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 11. 9. 2015 do 10. 9. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0,064 MB).

20. 9. 2015; Zmluva č. 0100455 o nájme hrob. miesta č. 298 odd. 3, Ľudmila Iskierková, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Ján Iskierka, Rabča, nar. 26. 12. 1962, zomr. 7. 9. 2015, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 10. 9. 2015 do 9. 9. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0,064 MB).

20. 9. 2015; Zmluva o prepožičaní hrob. miesta č. 298 sekcia 3, Ľudmila Iskierková, Rabča, Predmetom zmluvy je prepožičanie hrob. miesta na cint. v Rabči, pre Ľudmila Iskierková, Rabča, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 16. 9. 2015 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o prepožičaní hrobového miesta (pdf, 0,115 MB).

20. 9. 2015; Zmluva o prepožičaní hrob. miesta, Miroslav Kolčák, Rabča, Predmetom zmluvy je prepožičanie hrob. miesta na cint. v Rabči, pre Miroslav Kolčák, Rabča, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 4. 8. 2015 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o prepožičaní hrobového miesta (pdf, 0,027 MB).

20. 9. 2015; Zmluva o prepožičaní hrob. miesta, Vendelín Jagelka, Rabča, Predmetom zmluvy je prepožičanie hrob. miesta na cint. v Rabči, pre Vendelín Jagelka, Rabča, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 18. 6. 2015 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o prepožičaní hrobového miesta (pdf, 0,027 MB).

20. 9. 2015; Zmluva o prepožičaní hrob. miesta, Jana Kocurová, Rabča, Predmetom zmluvy je prepožičanie hrob. miesta na cint. v Rabči, pre Jana Kocurová, Rabča, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 23. 1. 2015 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o prepožičaní hrobového miesta (pdf, 0,028 MB).

20. 9. 2015; Zmluva č. 0200474 o prepožičaní hrob. miesta č. 165 sekcia 1, Anna Pilarčíková, Rabča, Predmetom zmluvy je prepožičanie hrob. miesta na cint. v Rabči, pre Pavel Rusnák, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o prepožičaní hrobového miesta (pdf, 0,064 MB).

20. 9. 2015; Zmluva č. 0100473 o prepožičaní hrob. miesta č. 159 odd. 1, Anna Pilarčíková, Rabča, Predmetom zmluvy je prepožičanie hrob. miesta na cint. v Rabči, pre Katarína Rusnáková, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o prepožičaní hrobového miesta (pdf, 0,069 MB).

20. 9. 2015; Zmluva č. 0200475 o prepožičaní hrob. miesta č. 137 odd. 1, Anna Pilarčíková, Rabča, Predmetom zmluvy je prepožičanie hrob. miesta na st. cint. v Rabči, pre Jozef Hopják, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o prepožičaní hrobového miesta (pdf, 0,073 MB).

20. 9. 2015; Zmluva č. 0200475 o prepožičaní hrob. miesta č. 176 odd. 2, Janka Fernezová, Rabča, Predmetom zmluvy je prepožičanie hrob. miesta na n. cint. v Rabči, pre Jozef Košút, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 4. 2. 2015 do 4. 2. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o prepožičaní hrobového miesta (pdf, 0,062 MB).

20. 9. 2015; Zmluva č. 0200475 o prepožičaní hrob. miesta č. 411 odd. 1, Monika Garajová, Rabča, Predmetom zmluvy je prepožičanie hrob. miesta na n. cint. v Rabči, pre Jozef Košút, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 24. 7. 2015 do 23. 7. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o prepožičaní hrobového miesta (pdf, 0,066 MB).

20. 9. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu s Michalom Šteťárom, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu (pdf, 0.024 MB).

20. 9. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu s Milan Sivka, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu (pdf, 0.024 MB).

20. 9. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu s Petrom Ogurekom, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu (pdf, 0.024 MB).

20. 9. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu s Ivetou Gluštíkovou, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu (pdf, 0.025 MB).

20. 9. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu s Eduardom Kosmeľom, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2018. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu (pdf, 0.085 MB).

20. 9. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu s Alojzom Letošťákom a manželkou Annou, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2018. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu (pdf, 0.022 MB).

20. 9. 2015; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu s Máriou Polačokovou a manželom Branislavom, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2015. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu (pdf, 0.085 MB).

1. 8. 2015; Účastník: GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s., IČO 35709332, Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava; RABČAN, obecné služby, IČO 35996129; Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 5720057759; účastníci uzavreli dodatok o poistení majetku a zodpovednosti podnikateľov – ProFi; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 24. 7. 2015. Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 5720057759 (pdf, 1.27 MB).

1. 8. 2015; Zmluva č. 0100136 o nájme hrob. miesta č. 599 odd. 1, Viera Ferenčíková, Or. Polhora, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Janka Kvaková, nar. 21. 1. 1928, zomr. 3. 12. 1982 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2025 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0,073 MB).

16. 7. 2015; Zmluva č. 0100136 o nájme hrob. miesta č. 176 odd. 2, Katarína Jurčáková, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Mária Tvarožková, Rabča, nar. 7. 6. 1947, zomr. 9. 7. 2015, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 11. 7. 2015 do 10. 7. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0,058 MB).

9. 7. 2015; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2.1/2015; Prenajímateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Nájomca: BELLIDENTI, s.r.o. – MDDr. Kristína Gašparová, Na Vinohrady 93611, 91105 Trenčín, IČO: 46088024; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 25. 6. 2015; výška nájmu za 69.76 m2 nebytových priestorov – súkromná zubná ambulancia v ObZS nad lekárňou– ročný nájom v sume 983.31 € v splátkach splatných po 69,76 € mesačne. Zmluva o službách spojených z nájmom nebytových priestorov (pdf, 0,73 MB), 25. 6. 2015.

9. 7. 2015; Zmluva o službách spojených z nájmom nebytových priestorov č. 2.2/2015; Prenajímateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Nájomca: BELLIDENTI, s.r.o. – MDDr. Kristína Gašparová, Na Vinohrady 93611, 91105 Trenčín, IČO: 46088024; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 25. 6. 2015; výška nájmu za 69.76 m2 nebytových priestorov – súkromná zubná ambulancia v ObZS nad lekárňou– ročný nájom v sume 983.31 € v splátkach splatných po 69,76 € mesačne. Zmluva o službách spojených z nájmom nebytových priestorov (pdf, 0,73 MB), 25. 6. 2015.

9. 7. 2015; Zmluva o nájme bytu s Marcelou Majerčíkovou, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 7. 2015. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2 obytných a za vedľajších 18,10 m2 ročné nájomné v sume 813,60 € v mesačných splátkach splatných po 67,80 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.07 MB).

9. 7. 2015; Zmluva o nájme bytu s Antonom Harbutom a manželkou Máriou Harbutovou, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2018. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 55,342 m2 obytných a za vedľajších 18,64 m2 ročné nájomné v sume  € v mesačných splátkach splatných po  € mesačne pozadu vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.073 MB).

24. 6. 2015; Zmluva č. 0100136 o nájme hrob. miesta č. 176 odd. 2, Janka Fernezová, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Jozef Košút, Rabča, nar. 19. 12. 1930, zomr. 6. 1. 2015, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 4. 2. 2015 do 4. 2. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 62 kB).

24. 6. 2015; Zmluva o nájme hrob. miesta na cintoríne v Rabči, Vendelín Jagelka, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na cint. v Rabči, pre hrob Vendelín Jagelka, Rabča, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 18. 6. 2015 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 28 kB).

4. 6. 2015; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1.1/2015; Prenajímateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Nájomca: MUDr. Magdaléna Šelianová, Hviezdoslavová 49, 02901 Námestovo, IČO: 31939864; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 6. 2015; výška nájmu za 67.69 m2 nebytových priestorov – súkromná zubná ambulancia v ObZS nad lekárňou– ročný nájom v sume 1520.42 € v splátkach splatných po 126.70 € mesačne. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0,14 MB), 25. 5. 2015.

4. 6. 2015; Zmluva č. 0100145 o nájme hrob. miesta č. 597 odd. 1, Mária Huráková, Or. Polhora, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Mária Huráková, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 4. 2015 do 1. 4. 2025 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 58 kB).

12. 5. 2015; Zmluva č. 0100135 o nájme hrob. miesta č. 324 odd. 2, Jozef Skurcoňák, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Jozef Piták, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 27. 8. 2014 do 27. 8. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 58 kB).

3. 5. 2015; Zmluva č. 0100133 o nájme hrob. miesta č. 84-1 odd. 3, Mária Jagnešáková, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Johana Jagnešáková rod. Kudjáková, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 12. 1. 2015 do 12. 1. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 60 kB).

26. 4. 2015; Zmluva č. 0100143 o nájme hrob. miesta č. 555 odd. 1, Oľga Bolibruchová, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Anton Šurin, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 13. 4. 2015 do 12. 4. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 60 kB).

26. 4. 2015; Zmluva č. 20042510 o nájme hrob. miesta č. 555 odd. 1, Oľga Bolibruchová, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Paulína Šurinová, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 25. 10. 2004 do 24. 10. 2034 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 59 kB).

26. 4. 2015; Zmluva č. 0100140 o nájme hrob. miesta č. 224 odd. 2, Anna Schroder, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob František Revaj, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2025 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 60 kB).

26. 4. 2015; Zmluva č. 0100132 o nájme hrob. miesta č. 221 odd. 2, Oľga Štefaňáková, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na novom cint. v Rabči, pre hrob Štefan Somsedík, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 19. 2. 2015 do 19. 2. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 60 kB).

27. 3. 2015; Zmluva č. 2014/0200139 o nájme hrob. miesta č. 297 odd. 1, Serafín Gavroň, Žilina, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na st. cint. v Rabči, pre hrob Ján Borovka, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2025 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 58 kB).

27. 3. 2015; Zmluva č. 2014/0200138 o nájme hrob. miesta č. 45 odd. 1, Serafín Gavroň, Žilina, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na st. cint. v Rabči, pre hrob Terézia Borovková dieťa, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2025 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 59 kB).

27. 3. 2015; Zmluva č. 2014/0200137 o nájme hrob. miesta č. 44 odd. 1, Serafín Gavroň, Žilina, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na st. cint. v Rabči, pre hrob Terézia Borovková r. Genzorová, n. 11. 11. 1898, z. 11. 11. 1971, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2025 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 61 kB).

27. 3. 2015; Zmluva č. 2014/0200134 o nájme hrob. miesta č. 687 odd. 1, Marián Gužík, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na st. cint. v Rabči, pre hrob Terézia Kormanová r. Iskierková, n. 7. 7. 1926, z. 3. 2. 2015, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 5. 2. 2015 do 5. 2. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 61 kB).

23. 3. 2015; Zmluva o nájme bytu s Katarínou Špankovou a Mariánom Špankom, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 16. 3. 2015 do 31. 3. 2017. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2 obytných a za vedľajších 17,98 m2 ročné nájomné v sume 813 € v mesačných splátkach splatných po 67,75 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.23 MB).

23. 3. 2015; Dodatok č. NUS2_42692821_01 k Zmluve č. 42692821; Odberateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Dodávateľ: Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava – Petržalka; predmetom dodatku sú zmeny nastavenia služieb; Dodatok k zmluve (pdf, 31 kB); podpísaný 1. 3. 2015.

9. 3. 2015; Zmluva o dodávke zariadení pre odpočet tepla č. 15/075; Objednávateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Zhotoviteľ: TECHEM spol. s r.o., IČO 31355625; Hattalova 12, 83103 Bratislava 3; predmetom zmluvy je dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov v bytových a nebytových priestoroch v objektoch Rabča č. 330 – Obecné služby a Rabča č. 330 – Lekáreň v Rabči; Zmluva o dodávke zariadení pre odpočet tepla (pdf, 91 kB); cena 1550,40 € s DPH; podpísaná 5. 2. 2015.

9. 3. 2015; Zmluva o odpočte a rozpočítaní tepla č. 15/076; Objednávateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Zhotoviteľ: TECHEM spol. s r.o., IČO 31355625; Hattalova 12, 83103 Bratislava 3; predmetom zmluvy je odpočet a rozpočítanie tepla v bytových a nebytových priestoroch v objektoch Rabča č. 330 – Obecné služby a Rabča č. 330 – Lekáreň v Rabči; Zmluva o odpočte a rozpočítaní tepla (pdf, 113 kB); podľa cenníka; podpísaná 5. 2. 2015.

9. 3. 2015; Zmluva č. 2014/0100131 o nájme hrob. miesta č. 263 odd. 1, Marián Gužík, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na n. cint. v Rabči, pre hrob ... Johana Gužíková r. Gužíková, n. 24. 1. 1925, z. 10. 1. 2015, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 19. 1. 2015 do 19. 1. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 85 kB).

9. 3. 2015; Zmluva č. 2014/0100130 o nájme hrob. miesta č. 117 odd. 3, Margita Iskierková, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na n. cint. v Rabči, pre hrob ... Jozef Iskierka, n. 12. 8. 1937, z. 9. 1. 2015, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 9. 1. 2015 do 9. 1. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 65 kB).

9. 3. 2015; Zmluva č. 2014/0100128 o nájme hrob. miesta č. 106 odd. 3, Mária Huráková, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na n. cint. v Rabči, pre hrob ... Johana Maťugová r. Bedrichová, n. 27. 9. 1928, z. 8. 1. 2015, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 8. 1. 2015 do 8. 1. 2045 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 85 kB).

9. 3. 2015; Zmluva č. 2014/0100098 o nájme hrob. miesta č. 394 odd. 2, Johana Jaššáková, Or. Polhora, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na n. cint. v Rabči, pre hrob ... Anton Berdis, n. 11. 11. 1894, z. 11. 11. 1956, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 30. 6. 2015 do 30. 6. 2024 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 61 kB).

9. 3. 2015; Zmluva č. 2014/0100097 o nájme hrob. miesta č. 177 odd. 1, Janka Gužiňáková, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na n. cint. v Rabči, pre hrob ... Ján Madygan, n. 11. 11. 1888, z. 3. 4. 1946, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 30. 6. 2015 do 30. 6. 2024 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 60 kB).

28. 2. 2015; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1.1/2015; Prenajímateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Nájomca: Alena Jancurová, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 4. 2015; výška nájmu za 54,29 m2 nebytových priestorov – na krajčírstvo – šitie a úpravu odevov v ObZS – ročný nájom v sume 1056,25 € v splátkach splatných po 88,02 € mesačne. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 84 kB), 17. 12. 2015.

28. 2. 2015; Zmluva o službách spojených s nájmom nebytových priestorov č. 1.2/2015; Prenajímateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Nájomca: Alena Jancurová, 02944 Rabča; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 4. 2015; úhrada nákladov za 54,29 m2 nebytových priestorov – na krajčírstvo – šitie a úpravu odevov v ObZS – ročne v sume 526,20 € v splátkach splatných po 43,85 € mesačne. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 156 kB), 17. 12. 2015.

28. 2. 2015; Dodávateľ: 36376108, RABČAN, becné služby, Rabčická 334, IČO 41733002; Zmluva o  dielo č. 1/2015; Anton Žitňák, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa práce podľa živnostenského listu a podľa potreby objednávateľa; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 1. 2015  –  31. 1. 2015. Dohodnutá cena: 6 € – 7€/hod za vykonané práce. Zmluva o dielo (pdf, 0.033 MB).

12. 2. 2015; IČO 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, SLOVES-ZO; Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015; 19. 12. 2014; kolektívna zmluva Kolektívna zmluva 2015 (pdf, 0.188 MB).

2014

Dátum zverejnenia; Č. zmluvy; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia.

7. 12. 2014; Zmluva č. 2014/0100112 o nájme hrob. miesta č. 270 odd. 3, Jaroslav Miklušák, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na n. cint. v Rabči, pre hrob ... Jolana Miklušáková r. Hrubjáková, n. 12. 9. 1947, z. 8. 10. 2014, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 8. 10. 2014 do 5. 11. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 85 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č. 2014/0100125 o nájme hrob. miesta č. 403 odd. 1, Terézi Jendreasová, Rabča, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na n. cint. v Rabči, pre hrob ... Juraj Masničák, n. 24. 4. 1882, z. 22. 6. 1957, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 5. 11. 2014 do 5. 11. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 61 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č. 2014/0100124 o nájme hrob. miesta č. 277 odd. 1, Mária Zaťková, Or. Polhora, Predmetom zmluvy je prenájom hrob. miesta na st. cint. v Rabči, pre hrob ... Jozef Rusnák, n. 25. 12. 1897, z. 27. 1. 1965, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 3. 11. 2014 do 3. 11. 2024 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 60 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č. 2014/0100123 o nájme hrobového miesta č. 482 odd. 2, Kristína Lubasová, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Jozef Lubas, n. 6. 5. 1941, z. 23. 10. 2014, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 24. 10. 2014 do 24. 10. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 60 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č. 2014/0100122 o nájme hrobového miesta č. 242 odd. 1, Terézia Kvasniaková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Emil Korman, n. 31. 8. 1948, z. 6. 3. 1949, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 23. 10. 2014 do 23. 10. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 62 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č. 2014/0100120 o nájme hrobového miesta č. 397 odd. 2, Mária Zboroňová, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Anton Zboroň, n. 13. 1. 1941, z. 18. 8. 2014, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 20. 10. 2014 do 20. 10. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 61 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č. 2014/0100119 o nájme hrobového miesta č. 466 odd. 2, Anna Žitňáková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Agnesa Čajková r. Madleňáková, n. 20. 1. 1923, z. 13. 5. 2003, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 20. 10. 2014 do 20. 10. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 61 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č. 2014/0100118 o nájme hrobového miesta č. 466 odd. 2, Anna Žitňáková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Ľudovít Čajka, n. 17. 4. 1917, z. 8. 6. 2001, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 20. 10. 2014 do 20. 10. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 61 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č. 2014/0100117 o nájme hrobového miesta č. 466 odd. 2, Anna Žitňáková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Milan Čajka, n. 15. 10. 1948, z. 23. 2. 1993, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 20. 10. 2014 do 20. 10. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 60 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č.: 2014/0100115 o nájme hrobového miesta č. 339 odd. 1, Mária Genzorová, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na starom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Anton Glovaťák, n. 15. 10. 1953, z. 18. 8. 2014, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 19. 8. 2014 do 18. 8. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 62 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č.: 2014/0100114 o nájme hrobového miesta č. 292 odd. 2, Margita Žajáková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na starom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Monika Žajáková r. Rábiková, n. 15. 4. 1977, z. 24. 8. 2009, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 24. 8. 2014 do 23. 8. 2039 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 60 kB).

13. 11. 2014; Zmluva č.: 2014/0100111 o nájme hrobového miesta č. 384 odd. 1, Margita Žajáková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na starom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Jozef Žaják, n. 2. 3. 1952, z. 4. 2. 2008, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 6. 2. 2008 do 6. 2. 2038 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 63 kB).

13. 11. 2014; Zmluva o nájme bytu s Magdou Haluškovou, 02944 Rabča; 31. 10. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 11. 2014 do 31. 10.2015. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2 obytných a za vedľajších 20 m2 ročné nájomné v sume 794,4 € v mesačných splátkach splatných po 66,20 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.072 MB).

2. 10. 2014; Zmluva o nájme bytu s Lukášom Tyrolom, 02944 Rabča; 25. 9. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 10. 2014. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2 obytných a za vedľajších 17,98 m2 ročné nájomné v sume 813 € v mesačných splátkach splatných po 67,75 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.074 MB).

2. 10. 2014; Zmluva č.: 2014/0100110 o nájme hrobového miesta č. 442 odd. 2, Ján Cubínek, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Vendelín Cubínek, z. 12. 3. 1964, n. 9. 10. 1955 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 12. 8. 2014 do 11. 8. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 64 kB).

2. 10. 2014; Zmluva č.: 2014/0100109 o nájme hrobového miesta č. 168 odd. 2, Vladimír Masničák, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Ján Žitniak, z. 13. 9. 1966, n. 15. 4. 1896 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 12. 8. 2014 do 11. 8. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 63 kB).

2. 10. 2014; Zmluva č.: 2014/0100109 o nájme hrobového miesta č. 168 odd. 2, Vladimír Masničák, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Mária Žitniaková, z. 7. 4. 1953, n. 15. 12. 1886 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 12. 8. 2014 do 11. 8. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 64 kB).

2. 10. 2014; Zmluva č.: 2014/0100107 o nájme hrobového miesta č. 168 odd. 2, Vladimír Masničák, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Anna Masničáková rod. Šubjáková, z. 14. 2. 1964, n. 10. 5. 1889 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 12. 8. 2014 do 11. 8. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 62 kB).

2. 10. 2014; Zmluva č.: 2014/0100106 o nájme hrobového miesta č. 216 odd. 2, Vladimír Masničák, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Štefan Masničák, z. 23. 2. 1957, n. 1. 7. 1884 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 12. 8. 2014 do 11. 8. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 63 kB).

15. 9. 2014; Zmluva č.: 2014/0100104 o nájme hrobového miesta č. 44/2 odd. 3, Marta Vorčáková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Agnesa Pitáková r. Jadvidžáková, z. 10. 9. 2014, n. 18. 1. 1929 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 10. 9. 2014 do 5. 8. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 56 kB).

15. 9. 2014; Zmluva č.: 2014/0100101 o nájme hrobového miesta č. 205/1 odd. 3, Ladislav Miklušák, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Ján Miklušák, z. 1. 8. 2014, n. 17. 3. 1933 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 5. 8. 2014 do 5. 8. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 62 kB).

17. 9. 2014; Zmluva č.: 2014/0100103 o nájme hrobového miesta č. 115 odd. 1, Zuzana Chomátová, Námestovo; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob Jarmila Kubiridžáková rod. Jagnešáková, z. 1. 8. 2014, n. 28. 12. 1964 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 1. 8. 2014 do 1. 8. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 66 kB).

15. 9. 2014; Zmluva č.: 2014/0100102 o nájme hrobového miesta č. 226/1 odd. 3, Jozef Sivka, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Anton Sivka, z. 9. 7. 2014, n. 10. 12. 1921 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 11. 7. 2014 do 11. 7. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 56 kB).

3. 8. 2014; Zmluva č.: 2014/0100099 o nájme hrobového miesta č. 118 odd. 3, Jozef Chutniak, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Jozef Chutniak, z. 22. 7. 2014, n. 10. 10. 1939 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 24. 7. 2014 do 23. 7. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 36 kB).

1. 8. 2014; Zmluva o nájme bytu s Marianou Glovaťákovou, 02944 Rabča; 23. 7. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 8. 2014. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 17,98 m2 ročné nájomné v sume 813 € v mesačných splátkach splatných po 67,75 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.085 MB).

31. 7. 2014; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4.1/2014; Prenajímateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Nájomca: IČO 41965060, Mgr. Lucia Tomovčíková, 02944 Rabča, Rabčická 329; 1. 7. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu od 1. 7. 2014; ročný nájom – ročne za 59,2 m2 nebytových priestorov – prevádzka: kancelárske a sekretárske služby, vedenie účtovníctva, sprostredkovateľská činnosť v ObZS – ročný nájom v sume 1027,33 € v splátkach splatných po 85,61 € mesačne. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 75 kB).

7. 7. 2014; Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č. 4300013909; Odberateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Dodávateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., IČO 36442151; Ulica republiky 5, 01047 Žilina; predmetom zmluvy je úprava hodnoty max. rezervovanej kapacity; Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy (pdf, 94 kB).

7. 7. 2014; Zmluva č.: 2014/0100096 o nájme hrobového miesta č. 321 odd. 1, Anton Labudiak, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Mária Labudiaková, z. 14. 6. 2014, n. 7. 11. 1928 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 16. 6. 2014 do 14. 6. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 36 kB).

9. 6. 2014; Zmluva č.: 2014/0200095 o nájme hrobového miesta č. 457 odd. 1, Jozef Budzeľ, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Ľudovít Žilák, z. 27. 5. 2014, n. 12. 11. 1945 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 28. 5. 2014 do 26. 5. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 62 kB).

27. 5. 2014; Zmluva č.: 2014/0100092 o nájme hrobového miesta č. 61 odd. 2, Anna Cubinková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Ján Brišák na obdobie 30 rokov s platnosťou od 20. 5. 2014 do 19. 5. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 58 kB).

11. 5. 2014; Zmluva č.: 2014/0100092 o nájme hrobového miesta č. 85 odd. 2, Karol Jagelka, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Helena Jagelková rod. Cubinková na obdobie 30 rokov s platnosťou od 19. 4. 2014 do 18. 4. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 57 kB).

4. 5. 2014; Zmluva č.: 2014/0200088 o nájme hrobového miesta č. 202 odd. 1, Stanislav Ďubašák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Ignác Ďubašák na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.058 MB).

4. 5. 2014; Zmluva č.: 2014/0200087 o nájme hrobového miesta č. 205 odd. 1, Stanislav Ďubašák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Margita Ďubašáková na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.055 MB).

4. 5. 2014; Zmluva č.: 2014/0200086 o nájme hrobového miesta č. 180 odd. 1, Stanislav Ďubašák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Ján Ďubašák nar. 5. 5. 1935 a zom. 6. 5. 1968 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.055 MB).

16. 4. 2014; Zmluva o nájme bytu v 24 b.j. s Ján Odumorek a manželkou Sylviou, 02944 Rabča; podpísaná 14. 4. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 15. 4. 2014. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20,43 m2 ročné nájomné v sume 797,76 € v mesačných splátkach splatných po 66,48 € mesačne vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.071 MB).

7. 4. 2014; Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 14/462; Prevádzkovateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Sprostredkovateľ: TECHEM spol. s r.o., IČO 36403008; Hattalova 12, 83103 Bratislava 3; predmetom zmluvy je súhlas so spracúvaním osobných údajov pre odpis z meračov tepla a pre rozúčtovanie tepla od 1. 1. 2014; Zmluva o spracúvaní osobných údajov (pdf, 54 kB); zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 1. 2014; podpísaná 31. 3. 2014.

7. 4. 2014; Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100165681; Odberateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., IČO 36403008; Pri Rajčianke 8591/461 01047 Žilina; predmetom zmluvy je dodávka elektriny do odberného miesta č. 4502434 na Družstevnej – produkt AKTIV; Zmluva o združenej dodávke elektriny (pdf, 84 kB); zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 21. 3. 2014 do 31. 12. 2018; cena je uvedená podľa platného cenníka dodávky elektriny TOP14-16 II; podpísaná 1. 4. 2014.

7. 4. 2014; Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100162588; Odberateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., IČO 36403008; Pri Rajčianke 8591/461 01047 Žilina; predmetom zmluvy je dodávka elektriny do odberného miesta č. 3316172 na Družstevnej č. 1534 – produkt AKTIV; Zmluva o združenej dodávke elektriny (pdf, 81 kB); zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 21. 3. 2014 do 31. 12. 2016; cena je uvedená podľa platného cenníka dodávky elektriny TOP14-16 II; podpísaná 1. 4. 2014.

1. 4. 2014; Zmluva č.: 2014/0100081 o nájme hrobového miesta č. 330 odd. 1, František Tarčák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Anna Barborová r. Brejčáková nar. 6. 10. 1885 a zom. 5. 4. 1954 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 21. 2. 2014 do 20. 2. 2031 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.060 MB).

1. 4. 2014; Zmluva č.: 2014/0100083 o nájme hrobového miesta č. 439 odd. 1, František Tarčák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Jozef Barbora nar. 11. 11. 1880 a zom. 11. 11. 1912 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 21. 2. 2014 do 20. 2. 2031 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

1. 4. 2014; Zmluva č.: 2014/0000083 o nájme hrobového miesta č. 437 odd. 1, František Tarčák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Martin Barbora nar. 11. 11. 1846 a zom. 10. 12. 1920 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 21. 2. 2014 do 20. 2. 2031 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

1. 4. 2014; Zmluva č.: 2014/0200084 o nájme hrobového miesta č. 965 odd. 1, František Tarčák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Johanu Pienčákovú r. Žitniakovú nar. 7. 2. 1908 a zom. 4. 10. 1932 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 21. 2. 2014 do 20. 2. 2031 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

1. 4. 2014; Zmluva č.: 2014/0100082 o nájme hrobového miesta č. 437 odd. 1, František Tarčák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Ján Barbora nar. 7. 8. 1875 a zom. 3. 5. 1963 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 21. 2. 2014 do 20. 2. 2031 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

1. 4. 2014; Zmluva č.: 2014/0200085 o nájme hrobového miesta č. 368 odd. 1, František Tarčák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Karol Tarčák nar. 20. 10. 1926 a zom. 24. 8. 1969 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 21. 2. 2014 do 20. 2. 2031 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

31. 3. 2014; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3.1/2014; Prenajímateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Nájomca: IČO 34592202, Karol Šutý – obchodná činnosť, Krásno nad Kysucou 143; 31. 3. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 4. 2014; nájom – ročne za 28,212 m2 nebytových priestorov – prevádzka vinotéky a ambulantný predaj sudového vína a na sprostredkovateľskú činnosť v dome služieb – ročný nájom v sume 592,99 € v splátkach splatných po 49,42 € mesačne. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 67 kB).

31. 3. 2014, Dodatok č. 2 k zmluve č.  A-301O-04-2007; Poskytovateľ: IČO: 46919805, TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 90031 STUPAVA; Nadobúdateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 35996129, 02944 Rabča; predmetom zmluvy je zmena aktualizačného poplatku GIS cintorín na 150 € s DPH/rok; podpísaná 27. 3. 2014; Dodatok k zmluve (pdf, 24 kB).

12. 3. 2014; Zmluva č.: 2014/0100019 o nájme hrobového miesta č. 82 odd. 1, Róbert Kovačik, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Marián Kováčik nar. 16. 3. 1956 a zom. 18. 2. 2014 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 21. 2. 2014 do 20. 2. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.056 MB).

7. 3. 2014; Zmluva č.: 2014/0200018 o nájme hrobového miesta č. 986 odd. 1, Margita Veselovská, Námestovo; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Jozef Chromčák nar. 8. 12. 1903 a zom. 22. 6. 1963 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.058 MB).

6. 3. 2014; Zmluva o nájme bytu v 12 b.j. s Karol Bulvas, 02944 Rabča; podpísaná 1. 3. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2 obytných a za vedľajších 20 m2 ročné nájomné v sume 794,40 € v mesačných splátkach splatných po 66,20 € mesačne. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.075 MB).

3. 3. 2014; Zmluva č.: 2014/000017 o nájme hrobového miesta č. 16 odd. 3, Helena Ferleťáková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Ignác Zboroň nar. 21. 1. 1926 a zom. 2. 3. 2014 na obdobie 30 rokov s platnosťou od 4. 3. 2014 do 3. 3. 2044 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.056 MB).

2. 3. 2014; Zmluva o nájme bytu v 12 b.j. s Marek Adamica, 02944 Rabča; podpísaná 28. 2. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2017 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 36,31 m2obytných a za vedľajších 13,47 m2 ročné nájomné v sume 1142,52 € v mesačných splátkach splatných po 95,21 € mesačne vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.072 MB).

2. 3. 2014; Zmluva o nájme bytu v 12 b.j. s Slavomír Tomečko, 02944 Rabča; podpísaná 28. 2. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2017 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 44,60 m2obytných a za vedľajších 11,08 m2 ročné nájomné v sume 1152,58 € v mesačných splátkach splatných po 96,05 € mesačne vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.065 MB).

27. 2. 2014; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1.1/2012; Prenajímateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Nájomca: IČO 14271460, Alena Turácová, 02944 Rabča, Hlavná 241; 14. 1. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu od 15. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 56,98 m2 nebytových priestorov – prevádzka predajne textilu v ObZS – ročný nájom v sume 1197,54 € v splátkach splatných po 99,80 € mesačne. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 471 kB).

18. 2. 2014; Zmluva o pôžičke č. 5520301084; Klient: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Veriteľ: IČO 35923130, Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 06001 Kežmarok; 3. 2. 2014; Sony Xperia J 18 splátok splatných po 7 € mesačne do 14. 8. 2015. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 108 kB).

Dátum zverejnenia, Číslo, IČO, Dodávateľ, Obsah, Dátum schválenia, Cena celkom.

25. 2. 2014; Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1.1/2012; Prenajímateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Nájomca: IČO 37808044, Mudr. Benčíková Ivana, 02901 Námestovo, ul. Slnečná 164/20; 31. 12. 2013; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 60,14 m2 nebytových priestorov – prevádzky neštátneho praktického lekára v ObZS – ročný nájom v sume 1021,78 € v splátkach splatných po 85,15 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 37 kB).

11. 2. 2014; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13.1/1997; Prenajímateľ: IČO: 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča; Nájomca: IČO 46088024, BELLIDENTI s.r.o. – MDDr. Radulayová Kristína, 02944 Rabča, ul. Rabčická 330; 31. 12. 2013; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 64 m2 nebytových priestorov – prevádzky stomatológa v ObZS – ročný nájom v sume 1063 € v splátkach splatných po 88,58 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 40 kB).

2. 2. 2014; Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplateného mýta č. 40608030012 v nadväznosti na zmluvu 40608030011; Prevádzkovateľ vozidla: RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Mýto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, IČO 35919001; Zmluvou sa Správca výberu mýta zavazuje po uzavretí Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky umožniť Prevádzkovateľovi vozidla užívanie Vymedzených úsekov ciest pre vozidlo ev. č. N0145BK; podpísaná 5. 2. 2014; Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky (pdf, 0.160 MB).

2. 2. 2014; Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplateného mýta č. 40608030012 v nadväznosti na zmluvu 40608030011; Prevádzkovateľ vozidla: RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Mýto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, IČO 35919001; Zmluvou sa Správca výberu mýta zavazuje po uzavretí Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky umožniť Prevádzkovateľovi vozidla užívanie Vymedzených úsekov ciest pre vozidlo ev. č. N0145BK; podpísaná 5. 2. 2014; Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky (pdf, 0.165 MB).

2. 2. 2014; Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta; Prevádzkovateľ vozidla: RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Mýto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, IČO 35919001; Zmluvou sa Správca výberu mýta zavazuje po uzavretí Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky umožniť Prevádzkovateľovi vozidla užívanie Vymedzených úsekov ciest pre vozidlo ev. č. N0145BK; podpísaná 5. 2. 2014; Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest (pdf, 0.206 MB).

2. 2. 2014; Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta; Prevádzkovateľ vozidla: RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Mýto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava, IČO 35919001; Zmluvou sa Správca výberu mýta zavazuje po uzavretí Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky umožniť Prevádzkovateľovi vozidla užívanie Vymedzených úsekov ciest pre vozidlo ev. č. N0975BA; podpísaná 5. 2. 2014; Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest (pdf, 0.206 MB).

28. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0100016 o nájme hrobového miesta č. 161 odd. 1, Pavlína Spuchliaková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Jozko_Spuchliak nar. 9. 2. 1966 a zom. 12. 2. 1966 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.055 MB).

28. 1. 2014; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1.1/2013; 35665149, IČO 47044101, Hadent, s.r.o. – Mudr. DanielHarmata; 31. 12. 2013; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 76,54 m2 nebytových priestorov – prevádzky stomatológa v ObZS – ročný nájom v sume 1351,49 € v splátkach splatných po 112,62 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 326 kB).

27. 1. 2014; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1.1/2011; 35656808, BELLIDENTI s.r.o. – MUDr. Kristína Radulayová; 24. 1. 2014; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 64 m2 nebytových priestorov – prevádzky detskej lekárky v ObZS – ročný nájom v sume 1063 € v splátkach splatných po 88,58 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 37 kB).

27. 1. 2014; Zmluva o nájme bytu v 12 b.j. s Monika Jagnešáková, 02944 Rabča; podpísaná 27. 1. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2017 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 55,34 m2obytných a za vedľajších 18,64 m2 ročné nájomné v sume 1540,68 € v mesačných splátkach splatných po 128,39 € mesačne vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.072 MB).

27. 1. 2014; Zmluva o nájme bytu v 12 b.j. s Dušan Skutka, 02944 Rabča; podpísaná 17. 1. 2014; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 20. 1. 2014 do 31. 12. 2014 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 45,60 m2obytných a za vedľajších 14,08 m2 ročné nájomné v sume 1180,42 € v mesačných splátkach splatných po 98,37 € mesačne vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.116 MB).

Dátum zverejnenia; Zmluva číslo; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom; Doba; Dátum schválenia.

23. 1. 2014; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7.1/2010 dodatok č. 1; Nájomca: IČO: 3566647, Monika Čučková, Rabča; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 38,89 m2 nebytových priestorov – zubné laboratórium – ročný nájom v sume 748,11 € v splátkach splatných po 62,34 € mesačne. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 36 kB).

23. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0200013 o nájme hrobového miesta č. 686 odd. 1, Jozefína Adamčíková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na starom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Janu Pinďakovú nar. 11. 11. 1944 a zom. 22. 2. 1944 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.062 MB).

23. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0200015 o nájme hrobového miesta č. 89 odd. 1, Jolana Pitáková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na starom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Máriu Buškovú r. Barutíkovú nar. 3. 9. 1907 a zom. 28. 12. 1976 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.062 MB).

23. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0200014 o nájme hrobového miesta č. 89 odd. 1, Jolana Pitáková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na starom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Jozef Buška nar. 11. 6. 1906 a zom. 4. 7. 1972 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.061 MB).

21. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0100011 o nájme hrobového miesta č. 309 odd. 1, Margita Rentková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Helenu Heretíkovú nna obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.062 MB).

21. 1. 2014; Dodávateľ: 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, IČO 41733002; Zmluva o dielo č. 1/2014; Anton Žitňák, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu a podľa potreby objednávateľa; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 1. 2014  –  31. 12. 2014. Dohodnutá cena: 5 € – 6€/hod za vykonané práce.Zmluva o dielo (pdf, 0.023 MB).

21. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0100011 o nájme hrobového miesta č. 824 odd. 1, Margita Rentková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Jan Heretík nar. 11. 11. 1901 a zom. 11. 11. 1958 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.066 MB).

21. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0100011 o nájme hrobového miesta č. 309 odd. 1, Margita Rentková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Helenu Heretíkovú nna obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.062 MB).

21. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0200010 o nájme hrobového miesta č. 309 odd. 2, Kristina Heretíková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na starom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Anton Heretik nar. 25. 7. 1931 a zom. 7. 5. 1990 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.063 MB).

19. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0200005 o nájme hrobového miesta č. 684 odd. 1, Pavlina Fernezová, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na starom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Anton Jaššák nar. 19. 4. 1904 a zom. 22. 1. 1964 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

19. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0200004 o nájme hrobového miesta č. 186 odd. 1, Peter Plevjak, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na novom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Anna Pleviaková r. Tyrolová nar. 11. 11. 1913 a zom. 11. 11. 1948 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.060 MB).

19. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0200004 o nájme hrobového miesta č. 824 odd. 1, Pavlina Fernezová, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na starom cintoríne v Rabči, pre hrob ... Žófia Jaššáková nar. 26. 11. 1904 a zom. 15. 1. 1962 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.055 MB).

19. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0100008 o nájme hrobového miesta č. 351 odd. 1, Pavol Kekeliak, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, Rabča, hrob ... Jožko Kekeliak nar. 5. 1. 1974 a zom. 10. 8. 1974 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.056 MB).

19. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0100008 o nájme hrobového miesta č. 68 odd. 3, Karol Kekeliak, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Anton Kekeliak nar. 21. 8. 1926 a zom. 9. 5. 1980 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

19. 1. 2013; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3.1/2014; Nájomca: IČO: 41728840, Ivan Trabalík, Námestovo; 30. 12. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 28,28 m2 nebytových priestorov – miestnosti živnosti–  ročný nájom v sume 478,46 € v splátkach splatných po 39,87 € mesačne. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 325 kB).

19. 1. 2014; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1.1/2014; Nájomca: IČO: 41728840, Mária Rusnáková, Rabča; 30. 12. 2013; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 22,58 m2 nebytových priestorov – holíčstvá a kaderníctva... – ročný nájom v sume 420,63 € v splátkach splatných po 35,05 € mesačne. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 65 kB).

19. 1. 2014; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4.1/2009; Nájomca: IČO: 36433721, ELSPOL s.r.o., Rabča; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom nebytových priestorov – prevádzky predajne – ročný nájom v sume 1485,14 € v splátkach splatných po 371,29 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 35 kB).

15. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0200003 o nájme hrobového miesta č. 1032 odd. 1, Anna Kozáková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Ján Heretík nar. 5. 3. 1906 a zom. 1. 6. 1963 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

15. 1. 2014; Zmluva č.: 2014/0200002 o nájme hrobového miesta č. 1032 odd. 1, Milan Heretík, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Heretíkovej Pavlíny nar. 26. 8. 1923 a zom. 8. 9. 1981 na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

12. 1. 2014; Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5.1/2009; 35656808, MUDr. Marie Matúšová, s.r.o.; 31. 12. 2013; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 126,86 m2 nebytových priestorov – prevádzky detskej lekárky v ObZS – ročný nájom v sume 2917,78 € v splátkach splatných po 126,86 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 42 kB).

12. 1. 2014; Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10.1/1997; 35996129, Mudr. Marta Plevová; 27. 12. 2013; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 56,94 m2 nebytových priestorov – prevádzky gynekológa v ObZS – ročný nájom v sume 983,20 € v splátkach splatných po 81,93 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 39 kB).

12. 1. 2014; Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13.1/1997; 35665149, Mudr. Hornák Jozef; 31. 12. 2013; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 65,36 m2 nebytových priestorov – prevádzky stomatológa v ObZS – ročný nájom v sume 868,53 € v splátkach splatných po 72,38 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 36 kB).

12. 1. 2014; Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4.1/2005; 0062302, Lekáreň VIOLA; 2. 1. 2014; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 161,83 m2 nebytových priestorov – prevádzky lekárne v ObZS – ročný nájom v sume 3722,09 € v splátkach splatných po 310,17 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 41 kB).

12. 1. 2014; Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3.1/2011; 35996129, H+B s.r.o., Rabča; 27. 12. 2014; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 232,70 m2 nebytových priestorov – prevádzky predajne – ročný nájom v sume 4477,22 € v splátkach splatných po 373,10 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 38 kB).

12. 1. 2014; Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4.1/2011; 46361383, Ján Maťuga, Rabča; 27. 12. 2013; Dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu od 1. 1. 2014; prenajímateľ na základe uznesenia OZ zvyšuje nájom – ročne za 170,32 m2 nebytových priestorov – prevádzky predajne – ročný nájom v sume 3210,66 € v splátkach splatných po 267,56 € mesačne. Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf, 33 kB).

2013

Dátum zverejnenia; Č. zmluvy; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia.

28. 12. 2013; Zmluva č.: 2013/02O0058 o nájme hrobového miesta č. 115 odd. 1, Jozef Adamčík, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 27. 12. 2013 do 26. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.058 MB).

28. 12. 2013; Zmluva č.: 2013/02O0057 o nájme hrobového miesta č. 115 odd. 1, Jozef Adamčík, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov, ostatní v hrobe 0, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 15. 4. 2001 do 14. 4. 2031 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

28. 12. 2013; Zmluva č.: 2013/02O0056 o nájme hrobového miesta č. 621 odd. 1, Jozef Adamčík, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 27. 12. 2013 do 26. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

28. 10. 2013; IČO 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, SLOVES-ZO; Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014; 10. 12. 2013; kolektívna zmluva Kolektívna zmluva 2014 (pdf, 0.088 MB).

17. 12. 2013; Zmluva č.: 2013/01O0055 o nájme hrobového miesta č. 436 odd. 1, Peter Skurcoňák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 17. 12. 2013 do 16. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

17. 12. 2013; Zmluva č.: 2013/01O0054 o nájme hrobového miesta č. 437 odd. 1, Peter Skurcoňák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 17. 12. 2013 do 16. 12. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.062 MB).

11. 12. 2013; Zmluva o nájme bytu v 24 b.j. s Tomáš Zaťko, 02944 Rabča; podpísaná 5. 12. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 5. 12. 2013 do 30. 6. 2014 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20,43 m2 ročné nájomné v sume 97,76 € v mesačných splátkach splatných po 66,48 € mesačne vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.092 MB).

24. 11. 2013; Zmluva o nájme bytu v 12 b.j. s Marcela Fernezová, 02944 Rabča; 14. 11. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15. 11. 2013 do 30. 5. 2014 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 57,95 m2obytných a za vedľajších 25,32 m2 ročné nájomné v sume 1.613,28 € v mesačných splátkach splatných po 134,34 € mesačne vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.072 MB).

24. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100053 o nájme hrobového miesta č. 220 odd. 1, Vilma Plevjáková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Mária Plevjáková, zomr. 11. 11. 1958, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

24. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100051 o nájme hrobového miesta č. 482 odd. 2, Kristína Lubasová, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Jozefína Slovíková, zomr. 29. 3. 1962, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

24. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100050 o nájme hrobového miesta č. 482 odd. 2, Kristína Lubasová, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Kristína Kvasňáková, zomr. 17. 3. 1962, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.058 MB).

24. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100046 o nájme hrobového miesta č. 215 odd. 1, Pavlína Černáková, Námestovo; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Žófia Jurášková, zomr. 10. 11. 2013, ostatní v hrobe 0, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 12. 11. 2013 do 11. 11. 2033 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.058 MB).

24. 11. 2013; Zmluva č.: 2011 o nájme hrobového miesta č. 220 odd. 1, Vilma Plevjáková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Anton Plevják, zomr. 16. 11. 2011, ostatní v hrobe 0, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 8. 7. 2003 do 7. 7. 2033 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

19. 11. 2013; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Telefónica Slovakia, s.r.o.; Zmluva o poskytovaní verejných služieb z O2; predmetom zmluvy je program pre mobilné telefónné číslo 02 Fér s platbou na faktúru; zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú ; dohodnutá cena podľa platného cenníka Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.087 MB); podpísaná 11. 11. 2013

19. 11. 2013; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 02944 Rabča, IČO: 35996129; Telefónica Slovakia, s.r.o.; Zmluva o poskytovaní verejných služieb z O2; predmetom zmluvy je program pre mobilné telefónné číslo 02 Fér s platbou na faktúru; zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú ; dohodnutá cena podľa platného cenníka Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.103 MB); podpísaná 7. 11. 2013

19. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100047 o nájme hrobového miesta č. 65 odd. 3, Augustín Adamčík, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Pavla Adamčíka, nar. 1. 12. 1957 a zomr. 12. 11. 2013, ostatní v hrobe 0, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 14. 11. 2013 do 31. 11. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.056 MB).

19. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100048 o nájme hrobového miesta č. 335 odd. 1, Jolana Pienčáková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Plevjáková Terézia, nar. 24. 6. 1905 a zomr. 3. 6. 1986, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

19. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100048 o nájme hrobového miesta č. 337 odd. 1, Jolana Pienčáková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Rusnák Ján, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.058 MB).

6. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100045 o nájme hrobového miesta č. 163 odd. 3, Janka Vorčáková, Oravská Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Janka Vorčáková, rod. Metesová, nar. 7. 6. 1941, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.056 MB).

6. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100039 o nájme hrobového miesta č. 191 odd. 1, Janka Vorčáková, Oravská Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Vorčák, Ján, rod. Vorčák, nar. 8. 11. 1908, zomrelého (ej) 30. 8. 1947, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.056 MB).

6. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100044 o nájme hrobového miesta č. 191 odd. 1, Janka Vorčáková, Oravská Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Vorčák, Ján, rod. Vorčák, nar. 8. 11. 1908, zomrelého (ej) 30. 8. 1947, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.056 MB).

6. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0200042 o nájme hrobového miesta č. 287 odd. 1, Milada Precnerová, Preselany; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Briš, Ján, rod. Briš, nar. 20. 02.1890, zomrelého (ej) 19. 12.1964, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 31. 10. 2013 do 30. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.069 MB).

6. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0200041 o nájme hrobového miesta č. 406 odd. 1, Milada Precnerová, Preselany; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Harbut, Ignác, rod. Harbut, nar. 26. 11. 1904, zomrelého (ej) 12. 12. 1935, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 31. 10. 2013 do 30. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.056 MB).

6. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0200040 o nájme hrobového miesta č. 406 odd. 1, Milada Precnerová, Preselany; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov Brišová, Janka, rod. Svetlošáková, nar. 9. 8. 1899, zomrelého (ej) 19. 8. 1980, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 31. 10. 2013 do 30. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

3. 11. 2013; Zmluva o nájme bytu v 12 b.j. s Slávka Kolčáková s manželom Petrom, 02944 Rabča; 3. 10. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2016 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 36,70 m2obytných a za vedľajších 18,64 m2 ročné nájomné v sume 1.540,67 € v mesačných splátkach splatných po 128,39 € mesačne vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.076 MB).

3. 11. 2013; Zmluva č.: 2013/0100039 o nájme hrobového miesta č. 434 odd. 1, Ľudovít Rusnák, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohéj Anna Tarčáková, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 28. 10. 2013 do 27. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.060 MB).

14. 10. 2013; Zmluva o nájme bytu v 12 b.j. s Marián Ferneza, 02944 Rabča; 3. 10. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 3. 10. 2013 do 30. 9. 2013 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 29,05 m2obytných a za vedľajších 7,88 m2 ročné nájomné v sume 808,75 € v mesačných splátkach splatných po 67,40 € mesačne vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.067 MB).

14. 10. 2013; Zmluva č.: 2012-0100-032 o nájme hrobového miesta č. 113 odd. 1, Oľga Zboroňová, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohého Ján Zboroň, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 10. 10. 2013 do 9. 10. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

7. 10. 2013; IČO 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, SLOVES-ZO; Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2013; 1. 8. 2013; kolektívna zmluvaKolektívna zmluva 2013 (pdf, 0.088 MB).

2. 10. 2013; prenajímateľ: RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, Zmluva o nájme bytu 24.-bytového nájomného domu s 8 bytovou nadstavbou s nájomcami manželmi Danielou a Petrom Strapoňovcami, 02944 Rabča; 27. 8. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2016 s možnosťou predlženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 36,31 m2obytných a za vedľajších 13,47 m2 ročné nájomné v sume 1.142,52 € v mesačných splátkach splatných po 95,21 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.073 MB).

12. 9. 2013; Zmluva č.: 2012-0100-032 o nájme hrobového miesta č. 404 odd. 1, Margita Prisenžňáková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohého Pavlína Labudjáková, ostatní v hrobe 0, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

12. 9. 2013; Zmluva č.: 2012-0200-030 o nájme hrobového miesta č. 794 odd. 1, Margita Prisenžňáková, Or. Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohého Mária Spuchláková, ostatní v hrobe 0, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

20. 8. 2013; Zmluva o nájme bytu s Monikou Slovíkovou, 02944 Rabča; 1. 8. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2016 s možnosťou predlženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 45,60 m2obytných a za vedľajších 14,08 m2 ročné nájomné v sume 1180,42 € v mesačných splátkach splatných po 98,37 € mesačne pozadu vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.077 MB).

31. 7. 2013; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5.1/2013; 4173078, Ján Domin, Rabča; 30. 6. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 7. 2013; Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 56,9 m2 nebytových priestorov – prevádzky služieb pre obyvateľstv – ročný nájom v sume 1181 € v splátkach splatných po 98,42 € mesačne. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za služby spojené s nájmom podľa uzatvorenej zmluvy. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 85 kB).

28. 7. 2013, Licenčná zmluva č. tz2013-06-28bt1; Poskytovateľ: IČO: 46919805, TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 90031 STUPAVA; Prijímateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 35996129, 02944 Rabča; predmetom zmluvy je zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk; podpísaná 15. 7. 2013; cena 0,06 € bez DPH/objekt, doterajší počet objektov je 2703; Licenčná zmluva č. tz2013-06-28bt1 (pdf, 0.223 MB).

28. 7. 2013, Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/3010/04/2007; Poskytovateľ: IČO: 46919805, TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 90031 STUPAVA; Prijímateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 35996129, 02944 Rabča; predmetom dodatku zmluvy je aktuálizácia firemných údajov k zmluve o poskytovaniu software; podpísaná 15. 7. 2013; Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/3010/04/2007 (pdf, 0.030 MB).

28. 7. 2013; Zmluva o nájme bytu v 12 b.j. s Jankou Bielakovou, 02944 Rabča; 23. 7. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 23. 7. 2013 do 31. 7. 2014 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 55,34 m2obytných a za vedľajších 18,64 m2 ročné nájomné v sume 1540,67 € v mesačných splátkach splatných po 128,39 € mesačne pozadu vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.077 MB).

28. 7. 2013; Zmluva č.: 2012-0200-030 o nájme hrobového miesta č. 865 odd. 2, Vendelín Pilarčík, Praha; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohého Pilarčik Ján, ostatní v hrobe 0, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2023 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.060 MB).

26. 5. 2013; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3.1 a 3.2/2013; IČO 46724672, Magdaléna Mlynarčíková, Rabča; 30.  4. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,14 m2 nebytových priestorov – pánske, dámske a detské kaderníctvo – ročný nájom v sume 445,17 € v splátkach splatných po 37,10 € mesačne. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za služby spojené s nájmom ročne v sume 406,80 € v splátkach splatných ako záloha vo výške 33,90 € mesačne. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 131 kB).

23. 4. 2013; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2.1/2013; IČO 47117699, Nikola Prisenžňáková, Rabča; 31. 1. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 54,72 m2 nebytových priestorov – kozmetické služby a kúpu tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi ročný nájom v sume 1065,17 € v splátkach splatných po 88,76 € mesačne Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 121 kB).

19. 4. 2013; Kúpna zmluva; Milan Štefaňák, Rabča; 18. 4. 2013; Predaj okenných líšt za 20.90 €, okno za 100 €, sadrový poter za 55 €, stropné svetlá 7 ks za 133 € pre RABČAN, obecné služby; Kúpna zmluva (pdf, 21 kB).

19. 4. 2013; Kúpna zmluva; Jozef Skurcoňák, Rabča; 18. 4. 2013; Predaj kazet na strop v dome kultúry v cene 422,50 € pre RABČAN, obecné služby; Kúpna zmluva (pdf, 21 kB).

7. 4. 2013; Zmluva o nájme 31. 31. 1. 2013; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 67,69 m2 nebytových priestorov – detské opatrovateľské centrum OVEČKA, ročné nájomné v sume 1356,30 € v splátkach splatných po 113,02 € mesačne Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 71 kB).

6. 3. 2013; Účastník: GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s., IČO 35709332, Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava; RABČAN, obecné služby, IČO 35996129; Poistná zmluva č. 5720057759; účastníci uzavreli poistnú zmluvu o poisteni stavieb a zodpovednosti za škodu; 11. 2. 2013. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 12. 2. 2013. Dohodnuté ročné jednorazové poistné: 3081 € ktorú treba uhradiť do 12. 2. príslušného kalendárneho roka. Poistná zmluva č. 5720057759 (pdf, 0.380 MB).

6. 3. 2013; Objednávateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 35996129; Zmluva o dielo č. 6/2013; Zhotoviteľ: Tomáš Sivka ELTOS, IČO 37979965, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 1. 3. 2013. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 4. 3. 2013  –  31. 3. 2013. Dohodnutá cena: 6 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 6/2013 (pdf, 0.023 MB).

5. 3. 2013; Objednávateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 35996129; Zmluva o dielo č. 4/2013; Zhotoviteľ: Kobyliak Juraj, IČO 46780017, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 1. 3. 2013. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 4. 3. 2013  –  31. 3. 2013. Dohodnutá cena: 6 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 3/2013 (pdf, 0.023 MB).

5. 3. 2013; Objednávateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 35996129; Zmluva o dielo č. 4/2013; Zhotoviteľ: Kamil Kvasňák, IČO 46052551, Oravská Polhora; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 1. 3. 2013. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 4. 3. 2013  –  31. 3. 2013. Dohodnutá cena: 7 – 8 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 3/2013 (pdf, 0.023 MB).

20. 2. 2013; Zmluva o nájme bytu s Katarínou Odumorkovou, 02944 Rabča; 30. 11. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 3. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20,06 m2 ročné nájomné v sume 794,88 € v mesačných splátkach splatných po 66,24 € mesačne pozadu vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.226 MB).

20. 2. 2013; Objednávateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 35996129; Zmluva o dielo č. 4/2013; Zhotoviteľ: Jozef Tomčík, IČO 44201116, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 10. 2. 2013. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 11. 2. 2013  –  31. 3. 2013. Dohodnutá cena:5 – 6 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 3/2013 (pdf, 0.022 MB).

20. 2. 2013; Objednávateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 35996129; Zmluva o dielo č. 5/2013; Zhotoviteľ: Peter Kovalíček, IČO 37731955, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 10. 2. 2013. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 11. 2. 2013  –  31. 3. 2013. Dohodnutá cena:5 – 6 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 3/2013 (pdf, 0.021 MB).

11. 2. 2013; Vykonávateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 35996129; Zmluva o dielo č. 1/2013; Objednávateľ: Obec Sihelné, IČO 314862, Sihelné; Vykonávateľ bude podľa objednávky zabezpečovať odvoz komunálného odpadu z KUKA nádob; 11. 1. 2013. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od: 11.  1. 2013. Dohodnutá cena cena za odvoz odpadu:0,8166 €/110 l KUKA nádobu; špecifikáciu druhu a počtu nádob, ich umiestnenia a taktiež cyklu vývozu je objednávateľ povinný ohlásiť vykonávateľovi pri objednaní vývozu. Zmluva o dielo č. 1/2013 (pdf, 0.053 MB).

9. 2. 2013; Objednávateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 35996129; Zmluva o dielo č. 3/2013; Zhotoviteľ: Ján Kovalíček, IČO 41733002, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 14. 1. 2013. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 2. 2013  –  31. 12. 2013. Dohodnutá cena:5 – 6 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 3/2013 (pdf, 0.022 MB).

9. 2. 2013; Objednávateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 0035996129; Zmluva o dielo č. 2/2013; Zhotoviteľ: František Jagnešák, IČO 35996129, Sihelné; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 14. 1. 2013. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 2. 2013  –  31. 12. 2013. Dohodnutá cena:5 – 6 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo č. 2/2013 (pdf, 0.022 MB).

9. 2. 2013; Objednávateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 0035996129; Zmluva o dielo č. 1/2013; Zhotoviteľ: Anton Žitňák, IČO 41733002, Rabča; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa; 14. 1. 2013. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 15. 1. 2013  –  31. 12. 2013. Dohodnutá cena:5 – 6 €,/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo 1/2013 (pdf, 0.022 MB).

14. 1. 2013; Zmluva o poskytovaní služieb č. 2932012; Objednávateľ: RABČAN, obecné služby, IČO 0035996129; Zhotoviteľ: DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO 35810734; Predmetom zmluvy je poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie – počítačový program s obchodným názvom "Informačný systém KORWlN" pre 1 používateľa; Cena za poskytovanie služieb podpory podľa je mesačne 15.60 €/mesiac; podpísaná 27. 12. 2012; Dodatok č. 12012 k Zmluve na poskytnutie služby č. 108/2007 (pdf, 0.100 MB).

5. 2. 2013; IČO 35996129, RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, SLOVES-ZO; Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2013; 31. 1. 2013; kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. 12. 2013Kolektívna zmluva 2013 (pdf, 0.171 MB).

18. 9. 2013; Zmluva č.: 2013-010-000 o nájme hrobového miesta č. 404 odd. 2, Emília Plevjáková, Rabča; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohého Ignáca Sivku, ostatní v hrobe 0, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 23. 3. 2013 do 23. 3. 2043 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.061 MB).

2012

Dátum zverejnenia; Č. zmluvy; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia.

21. 12. 2012, Poistná zmluva čislo 355 – 0055334; IČO 00585441; Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel; KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrála spoločnosti, ul. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, Slovenská republika; lehotná platba 590,11 €. Poistná zmluva pre poistenie vozidiel (pdf, 0.085 MB).

21. 12. 2012; Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci; s Milanom Štefaňákom, 02944 Rabča; predmetom zmluvy je kúpa lapačov snehu na 24 b.j. v sume 55 € a 2,2 x Plyn C02 v sume 18,00 €  celkom 73 €; podpísaná 6. 12. 2012. Kúpna zmluva (pdf, 0.020 MB).

21. 12. 2012; Zmluva č.: 2012-0100026 o nájme hrobového miesta č. 117 odd. 1, Peter Jurášek, Oravská Polhora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohého František Jurášek - zomrelého 9. 11. 2012, ostatní v hrobe 0, na obdobie 30 rokov s platnosťou od 13. 11. 2012 do 12. 11. 2042 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.055 MB).

5. 12. 2012; Zmluva o nájme bytu s Antonom Žitňákom, 02944 Rabča; 30. 11. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2015 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 36,70 m2obytných a za vedľajších 18,64 m2 ročné nájomné v sume 1540,68 € v mesačných splátkach splatných po 128,39 € mesačne pozadu vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.069 MB).

24. 11. 2012; Zmluva o dielo č. 4/2012; zmluva je na práce podľa živnostenského listu a podľa potreby objednávateľa v cene 5 € – 6 €/hod. s účinnosťou od 1. 11. 2012; Zhotoviteľ Dušan Zboňák, 02944 Rabča; 30. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 11. do 31. 12. 2012. Zmluva bola podpísaná 31. 10. 2012. Zmluva o dielo (pdf, 0.021 MB).

24. 11. 2012; Dodatok č. 1 k mluve na prenájom nebytových priestorov č. 411/2011 s účinnosťou od 1. 9. 2012, IČO 37047591; Ján Maťuga, 02944 Rabča; 30. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 170,32 m2 ročné nájomné v sume 2811,15 €, v splátkach mesačne po 234,26 € Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.031 MB).

14. 11. 2012; Zmluva o nájme nebytových priestorov; IČO 36631124, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 22. 10. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 72,05 m2 nebytových priestorov ročné nájomné v sume 1 029,95 € v splátkach splatných po 257,49 € štvrťročne Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.131 MB).

7. 11. 2012; Zmluva o nájme bytu s Vladimírom Brandysom, 02944 Rabča; 31. 10. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 11. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 57,95 m2obytných a za vedľajších 25,32 m2 ročné nájomné v sume 1731,23 € v splátkach splatných po 144,27 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.064 MB).

2. 11. 2012; Zmluva o nájme bytu s Borisom Gracikom, 02944 Rabča; 31. 10. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 11. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 18,01 m2 ročné nájomné v sume 813,60 € v splátkach splatných po 67,80 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.063 MB).

30. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Marekom Adamicom, 02944 Rabča; 25. 10. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 11. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20,43 m2 ročné nájomné v sume 797,70 € v splátkach splatných po 66,48 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.069 MB).

25. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Máriou Metesovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20,00 m2 ročné nájomné v sume 794,40 € v splátkach splatných po 66,20 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.073 MB).

23. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Vierou Kojdjákovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 17,98 m2 ročné nájomné v sume 813,00 € v splátkach splatných po 67,75 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.063 MB).

22. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Andreou Miškovicovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20,43 m2 ročné nájomné v sume 797,76 € v splátkach splatných po 66,48 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.072 MB).

22. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Ľudovítom Zboroňom, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 18,10 m2 ročné nájomné v sume 813,60 € v splátkach splatných po 67,80 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.069 MB).

22. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Jánom Špigurom, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 67,75 m2 ročné nájomné v sume 813,00 € v splátkach splatných po 65,82 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.069 MB).

22. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Stanislavom Špigurom, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 14,88 m2 ročné nájomné v sume 789,72 € v splátkach splatných po 65,82 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.070 MB).

22. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Štefanom Jaňákom s manželkou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20 m2 ročné nájomné v sume 794,4 € v splátkach splatných po 66,20 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.068 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o dielo č. 3/2012; Karolom kolčákom, 02944 Rabča; predmetom zmluvy sú práce v cene 5 €/hod. až 6 €/hod., podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa; podpísaná 3. 9. 2012. Zmluva o dielo (pdf, 0.023 MB).

7. 10. 2012; Zmluva č.: 2012-0100026 o nájme hrobového miesta č. 117 odd. 1, Ján Marenišťak, Brestovany; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohého Antona Marenišťaka nar. 13. 12. 1905 zomrelého 20. 02. 1953, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 9. 2012 do 30. 8. 2022 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

7. 10. 2012; Zmluva č.: 2012-0100027 o nájme hrobového miesta č. 75 odd. 2, Kristína Jirásková, Kutná Hora; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohej Justíny Pilarčíkovej nar. 19. 10. 1950 zomrelej 13. 11. 1951, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2022 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.058 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Stanislavom Vonšákom, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20 m2 ročné nájomné v sume 794,4 € v splátkach splatných po 66,20 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.080 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Milanom Vajdečkom, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 17,98 m2 ročné nájomné v sume 813 € v splátkach splatných po 67,75 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.72 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Imrichom Tóthom, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20 m2 ročné nájomné v sume 794,4 € v splátkach splatných po 66,20 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.096 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Jánom Sivkom, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 17,98 m2 ročné nájomné v sume 813 € v splátkach splatných po 67,75 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.218 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Jozefom Randjakom, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 17,98 m2 ročné nájomné v sume 813 € v splátkach splatných po 67,75 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.071 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Ingrid Meškovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajšie priestory ročné nájomné v sume 797,76 € v splátkach splatných po 66,48 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.101 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Katarínou Masničákovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20 m2 ročné nájomné v sume 794,4 € v splátkach splatných po 66,20 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.081 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Darinou Kocúrovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 17,98 m2 ročné nájomné v sume 813 € v splátkach splatných po 67,75 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.075 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Margitou Kekeliakkovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20 m2 ročné nájomné v sume 794,4 € v splátkach splatných po 66,20 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.076 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Katarínou Jagnešákovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20 m2 ročné nájomné v sume 794,4 € v splátkach splatných po 66,20 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.073 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Marcelou Ferancovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2012 na jeden rok. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 21,22 m2obytných a za vedľajších 20 m2 ročné nájomné v sume 794,4 € v splátkach splatných po 66,20 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.073 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Katarínou Budzeľovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 17,98 m2 ročné nájomné v sume 813 € v splátkach splatných po 67,75 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.071 MB).

7. 10. 2012; Zmluva o nájme bytu s Janou Bjalončíkovou, 02944 Rabča; 27. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 23,32 m2obytných a za vedľajších 17,98 m2 ročné nájomné v sume 813 € v splátkach splatných po 67,75 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme bytových priestorov (pdf, 0.076 MB).

3. 9. 2012; Zmluva o nájme bytu s Máriou Sivkovou, 02944 Rabča; 30. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 8. 8. 2012 do 7. 8. 2015. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 55,34 m2 ročné nájomné v sume 789,72 € v splátkach splatných po 65,81 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.080 MB).

3. 9. 2012; Zmluva o nájme bytu s Máriou Ritkalovou, 02944 Rabča; 30. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 38,20 m2 ročné nájomné v sume 789,72 € v splátkach splatných po 65,81 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.068 MB).

3. 9. 2012; 3. 9. 2012; Zmluva o nájme bytu s Rudolfom Žilakom, 02944 Rabča; 22. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 9. 2012. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 41,28 m2 ročné nájomné v sume 794,88 € v splátkach splatných po 66,24nbsp;€ mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.068 MB).

2. 9. 2012; Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3.1/2011, IČO 46369449, H+B s. r.o., 02944 Rabča; podpísaná 29. 8. 2011; predmetom zmluvy je prenajom nebytovych priestorov, náchadzajúcich sa v obci Rabča LV 1283, číslo parc. 456911 – časť budovy Kultúrny dom ul. Hlavná 426 – suterén, vo výmere 232,77 m2 od 1. 7. 2012 na dobu neurčitú za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v kombinácii s predajom na priamu konzumáciu. Výška mesačnej splátky je 326.44 €/mesiac. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.053 MB).

2. 9. 2012; Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci; Františkom Gurom, 02944 Rabča; predmetom zmluvy je kúpa: satelitného kompletu v cene 500 €, celkom 190 €; podpísaná 24. 8. 2012. Kúpna zmluva (pdf, 0.027 MB).

2. 9. 2012; Zmluva o nájme bytu s Milanom Sivkom, 029 44 Rabča; 22. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.  9. 2012 do 31.  8. 2015. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 49,99 m2 ročné nájomné v sume 1.147,32 € v splátkach splatných po 95,61nbsp;€ mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.075 MB).

2. 9. 2012; Zmluva o nájme bytu s Miroslavom Raticom, 029 44 Rabča; 22. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.  9. 2012 do 31.  8. 2015. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 51,21 m2 ročné nájomné v sume 1.175,28 € v splátkach splatných po 97,94nbsp;€ mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.078 MB).

2. 9. 2012; Zmluva o nájme bytu s Miroslavou Kutlákovou, 029 44 Rabča; 22. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.  9. 2012 do 31.  8. 2015. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 49,78 m2 ročné nájomné v sume 1.142,52 € v splátkach splatných po 95,21nbsp;€ mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.065 MB).

2. 9. 2012; Zmluva o nájme bytu s Eduardom kosmeľom, 029 44 Rabča; 22. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 49,78 m2 ročné nájomné v sume 1.142,52 € v splátkach splatných po 95,21nbsp;€ mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.067 MB).

2. 9. 2012; Zmluva o nájme bytu s Monikou Jagnešákovou, 029 44 Rabča; 22. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 49,78 m2 ročné nájomné v sume 1.142,52 € v splátkach splatných po 95,21nbsp;€ mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.063 MB).

2. 9. 2012; Zmluva o nájme bytu s Yvetou Glustikovou, 029 44 Rabča; 22. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 48,60 m2 ročné nájomné v sume 1.115,40 € v splátkach splatných po 92,95nbsp;€ mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.078 MB).

2. 9. 2012; Zmluva o nájme bytu s Michalom Štetiarom, 029 44 Rabča; 22. 8. 2012; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 9. 2012 od 31. 8. 2015. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za 35,55 m2 ročné nájomné v sume 1.147,32 € v splátkach splatných po 95,61 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.060 MB).

30. 7. 2012; Zmluvy č.: 2012-0100023, 2012-0100024, 2012-0100025 o nájme hrobového miesta č. 3 odd. 1, Oľga Ondreková, 02901 Námestovo; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohej Jozefíny Srokovej nar. 11. 11. 1899 zomrelej 11. 11. 1970, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2022 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.156 MB).

21. 6. 2012; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, IČO: 35996129 a Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10 82513 Bratislava, IČO: 35763469; Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb; Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorou sa Zmluva o poskytovani verejných služieb s číslom uvedeným v časti "Informácie o zmluve" meni a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku; podpísaný 15. 6. 2012.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.074 MB).

14. 6. 2012; Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci; Milan Štefaňák, 02944 Rabča; 31. 5. 2012; predmetom zmluvy je kúpa: PERO na LIAZ BOBR v sume 70,00 € a vrchnej farby na T 148 s tužidlom v cene 120 €, celkom 190 €; podpísaná 31. 5. 2012. Kúpna zmluva (pdf, 0.028 MB).

14. 6. 2012; Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4.1/2012, IČO 33600619, Dušan Ratica ml., 02944 Rabča; 30. 9. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v obci Rabča, ul. Rabčická – časť budovy domu kultúry s.č. 426, prízemie o výmere 10,4 m2 od 1. 6. 2011 na dobu neurčitú za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v kombinácii s predajom na priamu konzumáciu. Výška mesačnej splátky je 17.34 mesiac. Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.080 MB).

10. 5. 2012; 2/2012; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, IČO: 35996129; PSČ 02944, a Jozef Lach, Rabčice IČO: 35076089; Zmluva o dielo č. 2/2012; zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa práce podľa živnostenského listu podľa potreby objednávateľa v obci Rabča; 10. 4. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 11. 4. 2012  –  30. 4. 2012. Dohodnutá cena: 5 – 6 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní. Zmluva o dielo 2/2012 (pdf, 0.092 MB).

13. 4. 2012; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, IČO: 35996129; Anna Ratulovská, Rabča IČO: 34838953; Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 2.1./2012; predmetom zmluvy je prenájom nasledovných nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v obci Rabča – časť budovy ObZS na ulici Rabčická 330 – miestnosti č.: 36, 37, 38-1, 38-2 a chodby na prízemí na obchodnú činnosť – obchod s textilom; zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 2 roky od 1. 5. 2012  –  13. 4. 2012; dohodnutá cena: nájom 495,78 €/rok.Nájomná zmluva 2.1./2012 (pdf, 0.087 MB).

4. 4. 2012; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, IČO: 35996129; Kód predajcu FROOl027001; Zmluva o poskytovaní verejných služieb z O2; predmetom zmluvy je program pre mobilné telefónné číslo 02 Fér s platbou na faktúru; zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú ; dohodnutá cena podľa platného cenníka.Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.077 MB).

2. 4. 2012; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, IČO: 35996129; Blanka Plevjáková, Oravská Polhora IČO: 4663500; Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 3.1./2012; predmetom zmluvy je prenájom nasledovných nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v obci Rabča – časť budovy ObZS na ulici Rabčická 330 – miestnosti č.: 36, 37, 38-1, 38-2 a chodby na prízemí na obchodnú činnosť – obchod s textilom; zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 2. 4. 2012  –  2. 4. 2012; dohodnutá cena: nájom 406,01 €/rok.Nájomná zmluva 3.1./2012 (pdf, 0.065 MB).

31. 3. 2012; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, SLOVES-ZO; Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012; 31. 1. 2012; kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. 12. 2012.Kolektívna zmluva 2012 (pdf, 0.152 MB).

25. 3. 2012; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, IČO: 35996129 a Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10 82513 Bratislava, IČO: 35 763 469; Zmluva o poskytovaní verejných služieb; Verejná telefónna služba pre používanie mobilu 0901/705931 ako služba Podnikateľ 90 NEW; 18. 1. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohodnutá cena podľa platného cenníka Slovak Telekom.Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf, 0.170 MB).

25. 3. 2012; RABČAN, obecné služby, Rabčická 334, 029 44 Rabča, IČO: 35996129 a Anton Žitňák, Rabča IČO: 41733002; Zmluva o dielo č. 1/2012; zhotoviteľ bude vykonávať práce pre objednávateľa podľa živnostenského listu a podľa potreby objednávateľa; 1. 3. 2012. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od: 1. 3. 2012  –  31. 12. 2012. Dohodnutá cena: 5 – 6 €/hod za vykonané práce, ktoré sa budú faktúrovať po ukončení príslušného mesiaca, so splatnosťou do 14 dní.Zmluva o dielo 1/2012 (pdf, 0.051 MB).

25. 3. 2012; Zmluva č. 2012-0100017 o nájme hrobového miesta č. 256 odd. 2, Katarína Ptačinová, Rabča; 7. 3. 2012; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohého Ľudovít Prisenžňák, 31. 8. 1932, zomrelého 1. 3. 2012, na obdobie na obdobie 30 rokov, s platnosťou od 3. 3. 2012 do 2. 3. 2042 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.130 MB).

28. 2. 2012; Zmluva č. 2012-0100017 o nájme hrobového miesta č. 641 odd. 1, Anna Fidriková, Or. Polhora; 12. 1. 2012; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohej Jozefíny Srokovej nar. 11. 11. 1899 zomrelej 11. 11. 1970, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2021 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.064 MB).

28. 2. 2012; Zmluva č. 2012-0100021 o nájme hrobového miesta č. 456 odd. 1, Ferdinand Bandík, Or. Polhora; 31. 1. 2012; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne  –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo uloženie urny za účelom uloženia ľudských pozostakov alebo ostatkov nebohého Jozef Zošák nar. 17. 3. 1893 zomrelého 18. 6. 1960, ostatní v hrobe 0, na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2022 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.063 MB).

5. 2. 2012; Zmluva č. 2007-0100019 o nájme hrobového miesta č. 1066 odd. 1, Margita Rentková, Or. Polhora; 24. 1. 2012; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 10 rokov s platnosťou od 24. 1. 2012 do 23. 1. 2021 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.060 MB).

5. 2. 2012; Zmluva č. 2007-0100018 o nájme hrobového miesta č. 741 odd. 2, Kristína Heretíková, Or. Polhora; 24. 1. 2012; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 10 rokov s platnosťou od 24. 1. 2012 do 31. 12. 2021 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.060 MB).

5. 2. 2012; Zmluva č. 2007-0100020 o nájme hrobového miesta č. 5 odd. 2, Jozef Vorčák, Or. Polhora; 24. 1. 2012; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 30 rokov s platnosťou od 23. 1. 2012 do 22. 1. 2041 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.060 MB).

5. 2. 2012; Zmluva č. 2007-0100015 o nájme hrobového miesta č. 5 odd. 2, Jozef Vorčák, Or. Polhora; 1. 2. 2012; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 30 rokov s platnosťou od 3. 1. 2012 do 2. 1. 2042 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.063 MB).

19. 1. 2012; Zmluva č. 2007/0100016 o nájme hrobového miesta č. 159 odd. 2, Milan Prisenžňák, Rabča; 3. 1. 2012; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 10 rokov s platnosťou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.060 MB).

19. 1. 2012; Zmluva č. 2007/10200014 o nájme hrobového miesta č. 613 odd. 1, Anna Fidríková, Rabča; 28. 12. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 30 rokov, s platnosťou od 28. 7. 2011 do 27. 7. 2041 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

19. 1. 2012; Zmluva č. 200710200013 o nájme hrobového miesta č. 612 odd. 1, Anna Fidríková, Rabča; 28. 12. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  starý cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 30 rokov, s platnosťou od 28. 7. 2011 do 27. 7. 2041 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

2011

Dátum zverejnenia; Č. zmluvy; Dodávateľ; Odberateľ; Obsah; Cena celkom v €; Doba; Dátum schválenia.

22. 12. 2011; Zmluva č. 2007/0100012 o nájme hrobového miesta č. 418/3, Oľga Skurcoňáková, Rabča; 13. 12. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 30 rokov, s platnosťou od 6.10.1995 do 5.10.2025 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

22. 12. 2011; Zmluva č. 2007/01000009 o nájme hrobového miesta č. 577, Helena Plevjáková, Or. Polhora; 5. 12. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 10 rokov, s platnosťou od 1.12.2011 do 30.11.2021 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.060 MB).

22. 12. 2011; Zmluva č. 2007/0100008/2 o nájme hrobového miesta č. 263/2, Vladimír Zboroň, Or. Polhora; 30. 11. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 10 rokov, s platnosťou od 30.11.2011 do 29.11.2021 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.057 MB).

22. 12. 2011; Zmluva č. 2007/0100008/2 o nájme hrobového miesta č. 263/2, Vladimír Zboroň, Or. Polhora; 30. 11. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 30 rokov, s platnosťou od 30.11.2011 do 29.11.2041 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

22. 12. 2011; Zmluva č. 2007/0200007 o nájme hrobového miesta č. 659, Pavlína Zemanová, Rabča; 12. 12. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 10 rokov, s platnosťou od 22.11.2011 do 21.11.2021 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

22. 12. 2011; Zmluva č. 2007/0100011 o nájme hrobového miesta č. 254/1, Terézia Žilincová, Námestovo; 12. 12. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 30 rokov, s platnosťou od 12.12.2011 do 11.12.2041 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.061 MB).

22. 12. 2011; Zmluva č. 2007/01000010 o nájme hrobového miesta č. 407, Terézia Žilincová, Námestovo; 12. 12. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 10 rokov, s platnosťou od 12.12.2011 do 11.12.2021 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.058 MB).

22. 12. 2011; Zmluva č. 2007/01000006/1 o nájme hrobového miesta č. 485/2, Helena Plevjáková, Or. Polhora; 18. 11. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 10 rokov, s platnosťou od 18.11.2011 do 17.11.2021 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.059 MB).

22. 12. 2011; Zmluva č. 2007/01000006/2 o nájme hrobového miesta č. 485/2, Helena Plevjáková, Or. Polhora; 18. 11. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom hrobového miesta na cintoríne –  nový cintorín, ul. Kostolná v obci Rabča na obdobie 10 rokov, s platnosťou od 18.11.2011 do 17.11.2021 podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy Zmluva o nájme hrobového miesta (pdf, 0.061 MB).

28. 11. 2011; Zmluva o nájme nebytových priestorov, IČO 46369449, H + B, s.r.o. Ing. Pavol Harbut a Ján Bublák, 029 44 Rabča; 30. 9. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v obci Rabča, Kultúrny dom ul. Hlavná 426 – suterén od 1. 11. 2011 na dobu neurčitú, vo výmere 57.71 m2 za účelom poskytovania pohostinskej činnosti. Výška mesačnej splátky je 193.85 mesiac Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.079 MB).

28. 11. 2011; Zmluva o nájme nebytových priestorov, IČO 35097698, Rudolf Ratulovský, 029 44 Rabča; 30. 9. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v obci Rabča, ul. Rabčická – časť budovy s. č. 330 – miestnosti č. 36, 37, 38-1, 38-2 a chodieb na prízemí od 1. 10. 2011 na dobu neurčitú, vo výmere 39.76 m2 za účelom zabezpečenia poskytovania obchodnej činnosti – obchod s textilom. Výška mesačnej splátky je 39.60 mesiac Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.104 MB).

28. 11. 2011; Zmluva o nájme nebytových priestorov, IČO 34417869, Marta Adamčíková, 029 44 Rabča; 7. 10. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v obci Rabča, ul. Rabčická – časť budovy s. č. 334 od 6. 12. 2011 na dobu neurčitú vo výmere 307.12 m2 za účelom zabezpečenia poskytovania obchodnej činnosti v rámci voľných živností a na sprostredkovateľskú činnosť. Výška mesačnej splátky je 25.60 mesiac Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.075 MB).

28. 11. 2011; Zmluva o nájme bytu s Martou Baranyaiovou, 029 44 Rabča, nájom bytu č. 11, v 12-bytovke č. 1169 na III. poschodí, ul. Bystrá; 13. 10. 2011; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2014 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné v sume 1 613.28 € v splátkach splatných po 134.44 € mesačne pozadu vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.083 MB).

28. 11. 2011; Zmluva o nájme bytu s Helenou Hampelovou, 029 44 Rabča, nájom bytu č. 2, v 12-bytovke č. 1169 na prízemí, ul. Bystrá; 30. 9. 2011; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2014 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné v sume 807.75 € v splátkach splatných po 67.40 € mesačne pozadu vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.087 MB).

28. 11. 2011; Zmluva o nájme bytu s Ferdinandom Majerčíkom, 029 44 Rabča, nájom bytu č. 5, v 12-bytovke č. 1169 na II. poschodí, ul. Bystrá; 29. 9. 2011; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2014 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné v sume 1 1 613.33 € v splátkach splatných po 134.44 € mesačne pozadu vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.098 MB).

28. 11. 2011; Zmluva o nájme bytu s Darinou KOcÚrovou, 029 44 Rabča, nájom bytu č. 9, v 24-bytovke č. 336 na II. poschodí, ul. Bystrá; 26. 9. 2011; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 10. 2011. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné v sume 677.58 € v splátkach splatných po 56.46 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.090 MB).

28. 11. 2011; Zmluva o nájme bytu s Jozefom Jagnešákom, 029 44 Rabča, nájom bytu č. 7, v 12-bytovke č. 1169 na II. poschodí, ul. Bystrá; 29. 9. 2011; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2014 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné v sume 1 540.67 € v splátkach splatných po 128.39 € mesačne pozadu vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.088 MB).

28. 11. 2011; Zmluva o nájme bytu s Ladislavom Chromekom, 029 44 Rabča, nájom bytu č. 10, v 12-bytovke č. 1169 na III. poschodí, ul. Bystrá; 14. 10. 2011; Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2014 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné v sume 1 540.68 € v splátkach splatných po 128.39 € mesačne pozadu vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.082 MB).

28. 11. 2011; Zmluva o nájme bytu s Stanislavom Vonšákom a manželkou, 029 44 Rabča, nájom bytu č. 8, v bytovke č.336 na I. poschodí, ul. Bystrá; 10. 10. 2011; Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné v sume 662.02 € v splátkach splatných po 55.17 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.085 MB).

28. 11. 2011; Zmluva z 7. 10. 2011 o nájme nebytových priestorov, BELLIDENT1 s.r.o. MDDr. Radulayová Kristína Zubný lekár, Na Vinohrady 936/1, 911 05 Trenčín; 17. 3. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v obci Rabča, ul. Rabčická – časť budovy s. č. 330 vo výmere 64 m2 za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore zubný lekár a činnosti s tým spojených, 12. 4. 2011, Zmluva č. 1.1/2011 o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.225 MB).

13. 4. 2011; Zmluva č. 1.1/2011 o nájme nebytových priestorov, BELLIDENT1 s.r.o. MDDr. Radulayová Kristína Zubný lekár, Na Vinohrady 936/1, 911 05 Trenčín; 17. 3. 2011; Predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov v obci Rabča, ul. Rabčická – časť budovy s. č. 330 vo výmere 64 m2 za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore zubný lekár a činnosti s tým spojených, 12. 4. 2011, Zmluva č. 1.1/2011 o nájme nebytových priestorov (pdf, 0.225 MB).

13. 4. 2011; Zmluva o nájme bytu, nar. 1977, Jozef Randjak, 029 44 Rabča, Prenájom bytu č. 11, na II. poschodí bytového domu s.č. 336, ul. Bystrá; 1. 2. 2011, Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné ná|omné v sume 677,58 € a v splátkach splatných po 56.46 € mesačne pozadu vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Mesačné zálohy za plnenia spojené s užívaním bytu za vodu. stočné a elektrinu sú splatné spolu s nájomným rozpísané na evidenčnom liste, ktorý je súčasťou zmluvy. Zmluva o nájme bytu (pdf, 0.277 MB).

Objednávky RABČAN, obecné služby

2011

1. 1. 2011 – 8. 2. 2011 (txt, 1 KB).

Dodávateľské faktúry RABČAN, obecné služby

Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 7/2014 bod E. č. 8. z 30. 10. 2014 zverejňuje RABČAN, obecné služby dodávateľské faktúry nad 100 €.

2015

Doklad, č. faktúry dodávateľa, IČO, dodávateľ, popis, fakt. čiastka v € s DPH, dát. doručenia
232/2015, 15000336, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 245,50 €, teplo lekáreň, Položky: teplo lekáreň, 1 ks, Suma položky 245.50 €, 4. 12. 2015;
229/2015, 15000326, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 1691,52 €, teplo ZŠ, 4.12. 2015;
228/2015, 15000325, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 2333 €, teplo KD, 4. 12. 2015;
227/2015, 15000324, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 483,23 €, teplo DS, Položky: teplo DS, 1 ks, 4. 12. 2015;
226/2015, 15000323, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 649,92 €, teplo 12 b.j., 4. 12. 2015;
225/2015, 201506461, 1/1500006, 46035770, RUBBER TRADE, s.r.o., Škultétyho 1, 83103 Bratislava – Nové Mesto, 1252 €, gumy mercedes, 3.12. 2015;
224/2015, 150104801, 1/1500007, 44229950, SLOVPAP SK, s.r.o., Pittsburgská 5, 01008 Žilina, 128,35 €, tovar predajňa OS, 26.11. 2015;
223/2015, 2152427706, 31338551, Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava – Petržalka, 221,63 €, vyúčtovanie kopírovania, 26. 11. 2015;
222/2015, 3059039203, 36391000, DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 787,74 €, 240 ks á 3,20 €, 24. 11. 2015;
219/2015, 2152164, 31045901, HUBA Miloš – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 02601 Dolný Kubín, 210,23 €, tovar do predajne OS, 13. 11. 2015;
217/2015, 1317500014, 314838, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, 4180,53 €, El. energia verejné osvetlenie, námestie a urbársky dom, Položky: El. energia námestie, 1 ks, Suma položky 515.37 €, El. energia urbársky dom, 1 ks, Suma položky 258.81 €, El. energia verejné osvetlenie, 1 ks, Suma položky 3244.14 €, el. energia Verejné WC, 1 ks, Suma položky 162.21 €, 25. 11. 2015
213/2015, 1590302936373150, Benzol, s.r.o., Bystrická cesta 2825, 03401 Ružomberok, 2042,40 €, nafta 2000 l, 6. 11. 2015;
211/2015, 0528201545510393, BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra, 792 €, Kuka nádoby 30 ks, 5. 11. 2015;
205/2015, 1500029636376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 2207,99 €, teplo ZŠ, 2. 11. 2015;
204/2015, 1500029536376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 257,87 €, teplo lekáreň, 2. 11. 2015;
203/2015, 1500029436376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 2261,60 €, teplo KD, 2. 11. 2015;
202/2015, 1500029336376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 447,58 €, teplo DS, 2. 11. 2015;
201/2015, 1500029236376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča, 644,30 €, teplo 12 b.j., 2. 11. 2015;
200/2015, 915040746919805, TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 2366/25 B, 90031 Stupava, 729,12 €, exteriérová vitrína + orientačná mapa, 2. 11. 2015;
199/2015, 2015035736423084, KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 02951 Lokca, 310,03 €, uhlie + žľaby, 30. 10. 2015;
198/2015, 305903614836391000, DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 722,89 €, 220 ks á 3,20 €, 29. 10. 2015;
197/2015, 5610047131355625, Techem spol. s.r.o., Hattalová 12, 83103 Bratislava, 132 €, dodávka a montáž pomerových meračov na ZS, 28. 10. 2015;
195/2015, 201518937047167, ALFA Viktor Bombjak, Hlavná 527, 02943 Zubrohlava, 240 €, skloker. pec byt č. 336/8, 26. 10. 2015;
194/2015, 150038846128026, Franek Albín, Veľkosklad, Or. Veselé 604, 02962 Or. Veselé, 180,03 €, tovar do predajne, 21. 10. 2015;
193/2015, 5610022931355625, Techem spol. s.r.o., Hattalová 12, 83103 Bratislava, 216,12 €, Rozúčtovanie nákladov na teplo, 16. 10. 2015;
186/2015, 2015159, 43993648, Dávid Boldovják, Grúňanská 982, 02944 Rabča, 396.62 €, náhradné diely traktor: Položky: NO 887 AA, 1 ks, Suma položky 111.62 €, NO 600 AB, 1 ks, Suma položky 285 €, 16. 10. 2015;
179/2015, 1500352, 46128026, Franek Albín Veľkosklad, 02962 Oravské Veselé 604, 161.04 €, tovar do predajne: Položky: tovar do predajne, 1 ks, Suma položky 161.04 €, 9. 10. 2015,
177/2015, 3059031792, – 36391000, DOXX  – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 658.05 €, 200 ks á 3.20 €, Položky: 200 ks á 3.20 €, 1 ks, Suma položky 640  €, poplatky za lístky, 1 ks, Suma položky 18.05 €, 23. 9. 2015;
176/2015, 150000176, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 996 €, Práce HMK a T 148 kanalizácie a cesty, ul. Úbočná + Grúňanská, Položky: kan. A cesty, 1 ks, Suma položky 996.00 €, 18.9.2015;
175/2015, 2015061, 31627340, C.F. spol. s.r.o., Mlynská 347, 02944 Rabča, 1879.20 €, rezivo na lavice a mosty, Položky: rezivo, 1 ks, Suma položky 1879.20 €, 16. 9. 2015;
174/2015, 15902435, 36373150, Benzol, s.r.o., Bystrická cesta 2825, 03401 Ružomberok, 2056.58 €, nafta 2032 l, Položky: nafta 2032 l, 1 ks, Suma položky 2056.58 €, 24. 9. 2015;
172/2015, 2151654, 31045901, Miloš Huba – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 02601 Dolný Kubín, 231.79 €, tovar do predajne OS, Položky: tovar do predajne OS, 1 ks, Suma položky 231.79 €, 11. 9. 2015;
169/2015, 201510058, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 474.01 €, voda 24 b.j. 2. odpis 2015, Položky: voda 24 b.j., 1 ks, Suma položky 474.01 €, 11. 9. 2015;
168/2015, 201510057, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 168 €, voda 12 b.j. 2 odpis 2015, Položky: voda 12 b.j., 1 ks, Suma položky 168 €, 11. 9. 2015;
167/2015, 201510054, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 355.51 €, voda KD 2. odpis 2015, Položky: voda KD, 1 ks, Suma položky 355.51 €, 11 .9. 2015;
166/2015, 201510045, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 172.18 €, voda ZS 2. odpis 2015, Položky: voda ZS, 1 ks, Suma položky 172.18 €, 11. 9. 2015;
161/2015, 515066, 36732290, Herplast, s.r.o., Oravská Polhora 746, 02947 Oravská Polhora, 638.40 €, materiál TJ, Položky: materiál budova TJ, 1 ks, Suma položky 638.40 €, 9. 9. 2015;
161/2015, 515066, 36732290, Herplast, s.r.o., Or. Polhora 746, 02947 Or. Polhora, 638,40 €, materiál TJ, 8. 9. 2015;
159/2015, 4801500241, 35896931, Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., Padlýchhrdinov, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice, 279,07 €, tovar predajňa OS, 7. 9. 2015;
158/2015, 150103481, 44229950, SLOVPAP SK s.r.o., Pittsburgská 5, 01008 Žilina, 148,44 €, tovar predajňa OS, 2. 9. 2015;
157/2015, 515066, 30218713, Ľubomír GANOBJAK, Hlavná 102, 02944 Rabča, 542,00 €, rôzny materiál TJ, 31. 8. 2015;
156/2015, 15602, 14168821, Marián Grígel, ul. Miestneho priemyslu 1023, 02944 Rabča, 500,40 €, materiál ZÚC, 4. 9. 2015;
152/2015, 2152417690, 31338551, Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava-Petržalka, 295,82 €, vyúčtovanie kopírovania, 25. 8. 2015;
151/2015, 150296, 46128026, Franek Albín Veľkosklad, Or. Veselé 604, 02962 Or. Veselé, 304,74 €, tovar do predajne, 26. 8. 2015;
150/2015, 150000242, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 210,00 €, Práce HMK cintorín, 25. 8. 2015;
149/2015, 3059028498, 36391000, DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 982,27 €, 300 ks á 3,20 €, 24. 8. 2015;
147/2015, 1311500011, 314838, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, 1963,92 €, materiál osvetlenie, 17. 8. 2015;
145/2015, 150103162, 44229950, SLOVPAP SK s.r.o., Pittsburgská 5, 01008 Žilina, 583,45 €, tovar predajňa OS, 12. 8. 2015;
142/2015, 150000226, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 180 €, Práce HMK kanalizácie a cesty, ul. ADAMOVKA III, 6. 8. 2015;
138/2015, 3059025449, 36391000, DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 982,27 €, 300 ks á 3,20 €, 28. 7. 201;
137/2015, 1311500010, 314838, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, 3949,77 €, poistenie motorových vozidiel a majetku Zberný dvor;
27. 7. 2015;
136/2015, 36042015, 35919965, EkoDEA & Dr.Stefan, s.r.o., Súmračná 23, 82102 Bratislava – Ružinov, 517,20, €, koše na psie exkrementy, 1. 7. 2015;
133/2015, 150000212, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 16109,98 €, Údržba budovy lekárne po požiari;
128/2015, 515014, Marián Pienčak, Oravská Polhora 183, 02947 Oravská Polhora, 220 €, materiál lavičky námestie, 2. 7. 2015;
127/2015, 150000207, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 486 €, Práce HMK kanalizácie a cesty, ul. ADAMOVKA III, 1. 7. 2015;
125/2015, 3059021259, 36391000, DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 982,27 €, 300 ks á 3,20 €, 23. 6. 2015;
118/2015, 15000177, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 1210.76 €, teplo ZS, 5.6.2015;
117/2015, 15000176 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 127,45 €, teplo lekáreň položky: teplo lekáreň1 ks, suma položky 127.45 €, 8. 6. 2015;
116/2015, 15000175 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 1540,46 €, teplo KD, položky: teplo KD 1 ks, suma položky 1540.46 €, 8. 6. 2015;
115/2015, 15000174 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 298,10 €, teplo DS, položky: teplo DS 1 ks, suma položky 298.10 €, 8. 6. 2015;
114/2015, 15000173 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 393,18 €, teplo 12 b.j., položky: teplo 12 b.j., 1 ks, suma položky 393.18 €, 8. 6. 2015;
113/2015, 2015039 31627340, C.F. spol. s.r.o., Mlynská 347, 02944 Rabča, 126,15 €, hranole prístrešok pre hasičov, položky: TJ, 1 ks, suma položky 126.15 €, 5. 6. 2015;
111/2015, 150193 46128026, Franek Albín – Veľkosklad, Oravské Veselé 604, 108,18 €, tovar do predajne, položky: tovar do predajne, 1 ks, suma položky 108.18 €, 2. 6. 2015;
108/2015, 3059018324 36391000, DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 982,27 €, 300 ks á 3,20 €, položky: 300 ks á 3,20 €, 1 ks, suma položky 960 €, poplatky za lístky, 1 ks, suma položky 22.27 €, 29. 5. 2015;
110/2015, 56051409 31355625, Techem spol. s.r.o., Hattalová 12, 83103 Bratislava, 510 €, dodávka a montáž pomerových meračov na lekáreň ZS, položky: dodávka a montáž pomerových meračov na ZS, 1 ks, suma položky 510€, 29. 5. 2015;
109/2015, 56051410 31355625, Techem spol. s.r.o., Hattalová 12, 83103 Bratislava, 1958,40 €, dodávka a montáž pomerových meračov na ZS, položky: dodávka a montáž pomerových meračov na ZS, 1 ks, suma položky 1958.40 €, 29. 5. 2015;
107/2015, 515014 30218713, Ľubomír GANOBJAK, Hlavná 102, 02944 Rabča, 189,81 €, rôzny materiál, položky: materiál škôlka, 1 ks, suma položky 55.76 €, osvetlenie, 1 ks, suma položky 42 €, cintorín, 1 ks, suma položky 42 €, námestie, 1ks, suma položky 50.05 €, 31. 5. 2015;
106/2015, 515016, ,30218713, Ľubomír GANOBJAK, Hlavná 102, 02944 Rabča, 2271,80 €, materiál cintorín, položky: 1 ks, suma položky 2271.80 €, 31. 5. 2015;
103/2015, 3115000146 44007841, IMAO electric, s.r.o., Ďurďové 54, 01822 Ďurďové, 431,72 €, materiál verejné osvetlenie, položky: verejné osvetlenie, 1 ks, suma položky 431.72 €, 3. 6. 2015;
101/2015, 15901186 36373150, Benzol, s.r.o., Bystrická cesta 2825, 03401 Ružomberok, 2300,24 €, nafta 2003 l, položky: nafta 2003 l, 1 ks, suma položky 2300.24 €, 8. 6. 2015;
100/2015, 5150557 30228573, BCI-S&T, s.r.o., Bytčianska 498, 01003 Žilina, 692,16 €, servis vozidla Mercedes, položky: 1 ks, suma položky 692.16 €, 28. 5. 2015;
98/2015, 2152406768 31338551, Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava – Petržalka, 285,97 €, vyúčtovanie kopírovania, položky: Vyúčtovanie kopírovania, 1 ks, suma položky 285.97 €, 1. 6. 2015;
97/2015, 2015114 36693693, VIAPRO, s.r.o., Strojárenská 8481/4, 91702 Trnava, 335,40 €, spomaľovací pás, položky: spomaľovací pás, 1 ks, suma položky 335.40 €, 11. 5. 2015;
95/2015, 150000150 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 252 €, Práce HMK  kanalizácie a cesty, ul. ADAMOVKA II, položky: kan. a cesty, 1 ks, suma položky 252.00 €, 11. 5. 2015;
92/2015, 2150821, 31045901, Miloš Huba – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 02601 D. Kubín, 149,12 €, tovar do predajne OS, 6. 5. 2015;
91/2015, 02502015, 45510393, BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra, 528,00 €, Kuka nádoby 20 ks, 6. 5. 2015;
86/2015, 150001228620, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 161,87 €, teplo lekáreň, 5. 5. 2015;
85/2015, 15000121, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 1760,54 €, teplo ZS, 5. 5. 2015;
84/2015, 15000120, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 2356,80 €, teplo KD apríl, 5. 5. 2015;
83/2015, 15000119, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 431,63 €, teplo DS apríl, 5. 5. 2015;
82/2015, 15000118, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 605,96 €, teplo 12 b. j. apríl, 5. 5. 2015;
81/2015, 20150156, 36423084, KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 02951 Lokca, 138,60 €, radlica na sneh, 30. 4. 2015;
78/2015, 201510032, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 571,61 €, voda 24 b.j. 1. odpis 2015, 30. 4. 2015;
77/2015, 201510031, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 178,45 €, voda 12 b.j. 1. odpis 2015, 30. 4. 2015;
76/2015, 201510028, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 275,35 €, voda KD 1. odpis 2015, 30. 4. 2015;
75/2015, 201510018, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 247,46 €, voda ZS 1. odpis 2015, 30. 4. 2015;
74/2015, 2151003243, 36530786, AB-COM, s.r.o., M. Rázusa 4795/34, 95501 Topoľčany, 120,59 €, materiál osvetlenie, 29. 4. 2015;
72/2015, 3059014807, 36391000, DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 658,05 €, 200 ks á 3,20 €, 29. 4. 2015;
70/2015, 15000099, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 594,24 €, Práce KD, 6. 5. 2015;
69/2015, 15000096, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 210 €, Práce HMK K a C, 5. 5. 2015;
68/2015, 2015008, 31637213, MSC s.r.o., Farská 86/34, 02744 Tvrdošín, 164,70 €, tovar predajňa OS, 20. 4. 2015;
66/2015, 20150141, 36423084, KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 02951 Lokca, 990 €, RADLICA NA SNEH, 16. 4. 2015;
65/2015, 15051, 31698948, VIKTÓRIA – HÁMOR, s.r.o., Šugovská dolina 10, 04425 Medzev, 187,20 €, Struna do kosačky, 16. 4. 2015;
67/2015, 150101409, 44229950, SLOVPAP SK s.r.o., Pittsburgská 5, 01008 Žilina, 118,95 €, tovar predajňa OS, 15. 4. 2015;
61/2015, 15000086, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 461,47 €, nafta, 9. 4. 2015; 58/2015, 15000073, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 1971,17 €, teplo ZŠ marec;
57/2015, 15000072, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 174,17 €, teplo lekáreň marec, 1 ks, 174.17 €, 1. 4. 2015;
56/2015, 15000071, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 2588,84 €, teplo KD marec, 1 ks, 2588.84 €, 1. 4. 2015;
55/2015, 15000070, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 481,97 €, teplo DS marec, 1. 4. 2015;
54/2015, 15000069, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 661,19 €, teplo 12 b.j. marec 1. 4. 2015;
50/2015, 3059010525, 36391000, DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 852,58, €, 260 ks á 3,20 € , 24. 3. 2015;
47/2015, 150092, 46128026, Franek Albín Veľkosklad, Oravské Veselé 604, 238,07 €, tovar do predajne, 11. 3. 2015;
44/2015, 15000055, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 1122,29 €, nafta, 9. 3. 2015.

43/2015, 2142435028, 31338551, Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava – Petržalka, 331,88 €, vyúčtovanie kopírovania;
42/2015, 15000053, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 102,36 €, teplo Nadstavba nad lekárňou Miklušáková február, 3. 3. 2015,
40/2015, 15000043, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 2043,77 €, teplo ZS február, 16. 3. 2015;
39/2015, 15000042, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 181,00 €, teplo lekáreň február, 3. 3. 2015;
38/2015, 15000041, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 2780,44 €, teplo KD február, 3. 3. 2015;
37/2015, 15000040, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 510,05 €, teplo DS február, 3. 3. 2015;
36/2015, 15000039, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 688,44 €, teplo 12 b.j. február, 3. 3. 2015;
32/2015, 20150170, 30329132, Gergel Ondrej – Moger, Krásno 105, 95843 Krásno, 221,83 €, OPP, 26. 2. 2015;
31/2015, 150992, 46919805, TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 2366/25 B, 90031 Stupava, 194,62 €, Aktualizácia programov a dodatkov cintorín, 23. 2. 2015;
30/2015, 1313500005, 314838, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, 1393,51 €, El. energia verejné osvetlenie a urbársky dom, 20. 2. 2015;
29/2015, 15000034, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 217,50 €, Práce HMK pri ZUC, 23. 2. 2015;
28/2015, 1312500006, 314838, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, 227,38 €, El. energia verejné osvetlenie a urbársky dom, 20. 2. 2015;
27/2015, 140796, 46919805, TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 2366/25 B, 90031 Stupava, 150,00 €, Aktualizácia programov a dodatkov cintorín, 20. 2. 2015;
26/2015, 2142433479, 31338551, Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava – Petržalka, 137,92 €, prenájom zariadenia, 20. 2. 2015;
25/2015, 1314500004, 314838, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, 1243,94 €, El. energia verejné osvetlenie a urbársky dom, 10. 2. 2015;
24/2015, 2015002, 31637213, MSC s.r.o., Farská 86/34, 02744 Tvrdošín, 118,20 €, tovar predajňa OS, 8. 2. 2015;
23/2015, 150100458, 44229950, SLOVPAP SK s.r.o., Pittsburská 5, 01008 Žilina, 189,30 €, tovar predajňa OS, 5. 2. 2015;
22/2015, 621500475, 35810734, DATALAN, a.s., Galvániho 17/0 A, 82104 Bratislava – Staré Mesto, 108,00 €, Práce na programe Korwin, 19. 2. 2015;
20/2015, 1500046, 46128026, Franek Albín, Veľkosklad, Oravské Veselé 604, 275,61 €, tovar do predajne, 6. 2. 2015;
19/2015, 15000029, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 103,13 €, teplo Nadstavba nad lekárňou Miklušáková január, 17. 2. 2015;
17/2015, 15000019, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 2407,91 €, teplo ZS január, 3. 2. 2015;
16/2015, 15000018, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 212,24 €, teplo lekáreň január, 3. 2. 2015;
15/2015, 15000017, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 3323,20 €, teplo KD január, 4. 2. 2015;
14/2015, 15000016, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 620,48 €, teplo DS január, 17. 2. 2015;
13/2015, 15000015, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 800,57 €, teplo 12 b.j. január, 3. 2. 2015;
12/2015, 15000032, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 818,16 €, nafta, 6. 2. 2015;
10/2015, 201501, 41733002, Anton Žitňák, Soľná 394, 02944 Rabča, 1124,50 €, práce vodiča, oprave mot. Vozidiel, 12. 2. 2015;
04/2015, 2150052, 31045901, Miloš Huba – ORSA, M. R. Štefánika 2263, 02601 Dolný Kubín, 153,58 €, tovar do predajne OS, 13. 2. 2015;
03/2015, 3059004044, 36391000, DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina, 982,27 €, 300 ks á 3,20 €, 28. 1. 2015;
02/2015, 2142429428, 31338551, Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava – Petržalka, 137,92 €, prenájom zariadenia, 19. 1. 2015.

2014

Doklad, č. faktúry dodávateľa, IČO, dodávateľ, popis, fakt. čiastka v € s DPH, dát. doručenia
244/2014, 14000267, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča 249,00 €, Práce HMK, ul. Goborová;
243/2014, 14000269, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča 180 €, Práce HMK, ul. Goborová;
241/2014, 20140294, 36423084, KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, Lokca 190,20 €, Uhlie, dielňa;
238/2014, 14000254, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča 1863,94 €, teplo ZŠ sept., október;
237/2014, 14000253, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča 264,67 €, teplo lekáreň september. október;
236/2014, 14000252, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča 2361,00 €, teplo KD máj;
235/2014, 14000251, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča 450,17 €, teplo DS september, október;
234/2014, 14000250, 36376108, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, Rabča 626,65 €, teplo 12 b.j. september, október.

2012
Doklad, č. faktúry, popis, fakt. čiastka s DPH, dát. doručenia, dodávateľ, IČO
211/2011, „Teplo december Zdravotné stredisko“, 2190.34 €, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 36376108, 31. 12. 2011;
209/2011, „Teplo december KD“, 3513.78 €, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 36376108, 31. 12. 2011;
200/2011, „Štrk a piesok na cesty, materiál na posyp – ZÚC, položky: štrk a piesok na cesty, materiál na posyp – ZÚC, 1 ks, suma položky 206.39 €, štrk a piesok na cesty, materiál na posyp – ZÚC“, 1 ks, suma položky 1406.51 €, 1612.90 €, Dárius Korman, Ferletova 1111, 02944 Rabča, 33756953, 31. 12. 2011;
190/2011, „Teplo november KD“, 3381.48 €, RABČAN, s.r.o. Rabčická 334, 02944 Rabča, 36376108, 16. 12. 2011;
188/2011, „Teplo november ZS“, 2017.72 €, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 36376108, 2. 12. 2011;
169/2011, „Teplo október Kultúrny dom“, 2862.36 €, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 36376108, 7. 11. 2011;
167/2011, „Teplo október ZS“, 1944.64 €, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 36376108, 7. 11. 2011;
164/2011, „Pomocné práce pri stavbách“, 1000 € Anton Kvasňák, Hlavná 287, 02944 Rabča, 33754802, 31. 10. 2011;
163/2011, „Vodič nákladnej dopravy + oprava vozidiel“, 1500 €, Karol Kolčák Pod Magurou 1043, 02944 Rabča, 40748758, 31. 10. 2011;

2011
1. 7. 2011 – 24. 10. 2011 (txt, 1 KB), 30. 5. 2011 – 29. 6. 2011 (txt, 6 KB), stav k 27. 5. 2011 (txt, 5 KB), stav k 19. 4. 2011 (txt, 7 KB), 1. 1. 2011 – 8. 2. 2011 (txt, 1 KB).;

Odberateľské faktúry RABČAN, obecné služby – hlavná činnosť | Odberateľské faktúry – vedľajšia činnosť

2012

Doklad, č. faktúry, popis, fakt. čiastka v € s DPH, dát. doručenia, dodávateľ, IČO
1317100498, 25328.59 €, „Fakturácia spotreby tepla za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania.“, 27. 12. 2011, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, 314838;
1316100486, „Fakturujeme Vám nájom bytu podľa NZ“, 1027,12 € Dávid Vojtěch, Rabča, 30. 11. 2011;
1316100473, „Fakturujeme Vám služby za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania (Obecná knižnica)“, 2779.36 €, 24. 11. 2011, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, 314838;
1313100463, „Fakturujeme Vám služby za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania: Klub hasičov„, suma položky 982.96 €, a Hasičská garáž, suma položky 636.38 €“, 1619.34 €, 16. 11. 2011, Obec Rabča Hlavné 426, 02944 Rabča, 314838;
1311100465, „Fakturácia spotreby tepla za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania“, 2693.84 €, 16. 11. 2011, Adamčíková Monika, Radová 479, 02944 Rabča, 7049062;
1314100462, „Fakturujeme Vám služby za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania“, 5569.95 €, 16. 11. 2011, RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 02944 Rabča, 36376108;
1312100451, „Fakturujeme Vám služby za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania“, 1843.36 €, 16. 11. 2011, Lekáreň VIOLA, Rabčická 329, 02944 Rabča, 00623024;
1311100449, „Fakturujeme Vám služby za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania“, 1346.37 €, 16. 11. 2011, MUDr. Bendžala Juraj s.r.o., Rabčická 331, 02944 Rabča, 36439045;
1312100448, „Fakturujeme Vám služby za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania“, 1692.87 €, 16. 11. 2011, MUDr. Marie Matúšová, s.r.o., Rabčická 331, 02944 Rabča, 36865176;
1314100446, „Fakturujeme Vám služby za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania“, 2211.33 €, 16. 11. 2011, MUDr. Kanderková Viera, Rabčická 330, 02944 Rabča, 35993987;
1316100444, „Fakturujeme Vám služby za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania“, 2482.65 €, 16. 11. 2011, MUDr. Harmata Daniel, Rabčická 330, 02944 Rabča, 31928773;
1317100443, „Fakturujeme Vám služby za rok 2010 podľa pripojeného vyúčtovania“, 1803.98 €, 16. 11. 2011, MUDr. Hornák Jozef, Rabčická 330, 02944 Rabča, 35665149;
1319100412, „Refundácia nákladov pri stavbe Rozšírenie Kultúrneho domu“, 1410.54 €, 10.11.2011, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 02944 Rabča, 314838.

2011
1. 7. 2011 – 24. 10. 2011 (txt, 3 KB), 27. 5. 2011 – 29. 6. 2011 (txt, 9 KB), 4. 5. 2011 – 27. 5. 2011 (txt, 6 KB).

Odberateľské faktúry RABČAN, obecné služby – vedľajšia činnosť

2011
27. 5. 2011 – 29. 6. 2011 (txt, 2 KB), stav k 27. 5. 2011 (txt, 2 KB), stav k 19. 4. 2011 (txt, 7 KB), 1. 1. 2011 – 8. 2. 2011 (txt, 9 KB).

Zákazky RABČAN, obecné služby

2014

Majetok RABČAN, obecné služby

2014