Na tejto stránke:Cezhraničná spolupráca z českým mestom Šenov | Cezhraničná spolupráca s gminou Świnna z Poľska | Cezhraničná spolupráca s spoločenstvom obcí Wölfersheim z Nemecka | Cezhraničná spolupráca dobrovoľných hasičov z hasičmi z  českej Řeky

This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript.

Cezhraničná spolupráca s poľskou gminou Świnna z Poľska

Plodná cezhraničná spolupráca obce Rabča s gminou Świnna – www.swinna.pl

Spolupráca s gminou Świnna je už od roku 1993 a pokračuje vzájomnou spoluprácou najmä v oblasti kultúrnych akcii (folklórne vystúpenia, športové súťaže, spolupráca so školstvom, spolupráca s obcou). O tejto spolupráci je spracované prezentačné fotovideo DVD s názvom Cezhraničná spolupráca Rabča – Świnna 1993 – 2010.

V roku 2007 sa podarilo uskutočniť prvý spoločný cezhraničný projekt z fondov EÚ v oblasti kultúrnej spolupráce.

Od 27. 9. 2008 – 31 3. 2011 v rámci cezhraničnej spolupráce sa realizoval doposiaľ najväčší investičný projekt obce Rabča „Výstavba kanalizácie a vodovodu v obciach Świnna a Rabča s cieľom zlepšenia prostredia v oblasti Poľsko-Slovenského pohraničia“, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška oprávnených nákladov pre obec Rabča bola 101 740 eur. Celkové náklady projektu boli 2 481 890,33 eur. Z toho: Gminna Świnna 1 464 470,33 eur; Obec Rabča 1 017 420 eur.

Ďalším bol mikroprojekt „Partnerstvo nepozná hranice“. Ide o projekt z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Posledným zrealizovaným projektom v rokoch 2013 – 2014 je projekt „Hľadajme možnosti na spoločné aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí.“

Čriepky z plodnej spolupráce s gminou Świnna

Na základe spoločného pozvania starostov obcí: Rabča, Oravská Polhora, Sihelné a Rabčice v decembri 1993 navštívila delegácia z úradov gminy Jelesnia, Świnna, Koszarava v rámci nadviazania regionálnej spolupráce prišli navštíviť uvedené obce v SR.
Návšteva súvisela aj s otvorením hraničného priechoduv Or. Polhore.

31. 12. 1994 Futbalový turnaj „O pohár SNP – 20. ročník turnaja SNP bol po 1x medzinárodný, štartovali futbalisti z Poľska-Swinná.“

15. 9. 1999 OZ – slávnostné rokovanie 
Išlo o slávnostné rokovanie, po ktorom nasledovalo športové zápolenie s družnou obcou z Poľska – Swinna a voľný spoločenský program v kultúrnom dome.

27. 8. 1999 OZ schválilo poradovník žiadateľov o pridelenie bytu, schválilo i spoločné rokovanie s poslancami družnej obce Swinna z Poľskej republiky s poslancami OZ Rabča

14. 11. 2002 Na stretnutí jubilantov bolo novinkou vystúpenie folklórneho súboru z Poľska, ktorý starosta zabezpečil v rámci cezhraničnej spolupráce s gminou Swinna.

22. 11. 2002 OZ Uznesenie č. 5/2002 Udeliť ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE RABČA pre starostu Poľskej obce Swinna p. Henrykovi Juraszovi za vynikajúcu spoluprácu s obcou Rabča.

5. 4. 2005 Starosta obce Rabča Dušan Ratica podpísal s wójtom Gminy Swinna Henrykom Juraszom List intencyjny o spolupráci medzi poľskou gminou Świnna a obcou Rabča. Kronika obce Rabča, Sp. zn. 6, List intencyjny

29. 4. 2005 OZ Uznesenie č. 3/2005 A. Berie na vedomie Uzavretie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou Rabča a obcou Swinna z Poľska zo dňa 5. 4. 2005.

20. 4. 2006 Wójt Gminy Swinna pozval na stretnutie „radných Gminy“ Rabča s radnými Gminy Swinna. Miesto stretnutia je v sále GOK v Swinnej.

6. 9. 2006 Vytvorme nové hodnoty cezhraničnej spolupráce – Rabča – Swinna 2006 Medzi obcou Rabča a gminnou Swinna bol vytvorený projekt pod názvom Vytvorme nové hodnoty cezhraničnej spolupráce – Rabča – Swinna 2006. Celkové náklady tohto projektu boli vyčíslené celkom 556 000 Sk.

12. 5. 2007 Rabčiansky okruh IX. Bol podporovaný z projektu Vytvorme nové hodnoty cezhraničnej spolupráce – Rabča – Swinna 2006 Program Iniciatívy INTEREG III A. Začiatok okruhu bol o 9.00 hod. z ihriska Gaceľ a trasa sa ukončila znovu na ihrisku. Potom každý účastník, ktorý prešiel danú trasu okruhu pešo obdržal diplom a bolo mu poskytnuté občerstvenie.

1. 5. 2007 Beh ulicami o pohár wójta gminy Swinna V rámci medzinárodnej spolupráce pozval wójt gminy Swinna Henryk Jurasz starostu obce Rabča Dušana Raticu a žiakov ZŠ a občanov z Rabče na beh ulicami o pohár wójta gminy Swinna.

1. 9. 2007 Dozynki Gminny Swinna Dňa 1. 9. 2007 sa konali v družobnej obci gminy Świnna v Rychwaldku tzv. dožinky „Slávnosť a Rodinný turnaj“. Táto slávnosť sa koná každý rok na konci letnej sezóny vždy v inej obci gminy Świnna. Je to poďakovanie za úrodu, dary zeme, zdravie. Začala sa slávnostnou sv. omšou, pri ktorej obetné dary prinášali zástupcovia rôznych organizácií gminy Świnna napr. spevokol, hasiči, školy… Obetné dary boli vytvárané z darov zeme, úrody, kvetov. Bolo povzbudivé zúčastniť sa takéhoto poďakovania a uvedomenia si potreby ďakovať za to, čo nám zem a príroda dáva. V rámci cezhraničnej spolupráce s gminou Świnna je potrebné spomenúť „Východ slnka na Babej hore“. Rabčianski a Poľskí nadšenci spolu sa zúčastnili výstupu na Babiu horu kde prenocovali a čakali na východ slnka.

29. 6. 2007 VII. Dni Rabče Obec Rabča v rámci programu Iniciatívy Spoločenstva INTEREG III a s názvom „Vytvorme nové hodnoty cezhraničnej spolupráce – Rabča – Swinna“ zorganizovala VII. Dni Rabče. V nedeľu 1. 7. 2007 vystúpil aj ORCHESTER z Trebiny (Poľska), KGW KUMARATKY z Podvilku (Poľsko). Zároveň bola otvorená dokumentárna výstava fotografií s Rabče aj zo Świnnej.

30. októbra 2008 Uznesenie č. 10/2008: Vstup obce Rabča ako partnera projektu spolufinancovaním vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt „Výstavba kanalizácie a vodovodu v obciach Swinna a Rabča s cieľom zlepšenia prostredia v oblasti poľsko-slovenského pohraničia” t.j. vo výške 1 532 540 Sk (50 871,01 eur).

9. 5. 2009 Rabčiansky okruh – zúčastnili sa z družobnej gminy Swinna.

1. 5. 2009 Mini maratón V piatok 1. mája 2009 sa konal v družobnej poľskej gmine Świnna MINIMARATÓN O pohár wójta gminy Swinna. Jozef Jagelka v kategórii nad 40 rokov získal 2. miesto Iveta Babinská v kategórii mladších žiačok tiež 2. miesto, Michaela Maxová v kategórii starších žiačok 4. mieste a Tadeáš Joščák v kategórii starších žiakov tiež 4.

17. 3. 2010 Partnerstvo nepozná hranice 
Uskutočnila sa úvodná konferencia k mikroprojektu „Partnerstvo nepozná hranice PL-SK/ZS/IPP/I/010 v Rabči“. Ide o projekt z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Cieľom projektu je vytvoriť cezhraničné kontakty od predškolákov cez základnú školu až po dospelosť. Zároveň chceme vytvoriť novú spoluprácu medzi školami, učiteľmi a deťmi. Týmto projektom chceme deti zblížiť, aby nevznikala rečová bariéra, aby nedochádzalo k zániku tradícií a o obohatenie vzdelávania o vzdelávanie v družobnej obci. Mikroprojekt z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci ktorého vznikne za 4 mesiace medzi budovou škôlky a telocvičňou nové detské ihrisko. So základnou školou v poľskej obci Pewel Mała, ktorá je súčasť gminy Swinna sa dohodlo, že sa bude pracovať komplementárne – zrkadlovo. Predstavenie hodiny vyučovania v materskej škôlke učiteľom z družobnej gminy z Poľska sa uskutočnilo 6. mája. Deti a učiteľky v tričkách s logom projektu najskôr predviedli rozcvičku a po nej nasledovalo vyučovanie s tematikou prípravy programu na Deň matiek. Deti recitovali, spievali odpovedali, kreslili. Na záver vyučovacej hodiny venovali symbolický darček učiteľkám z Poľska.

1. 1. 2010 Partnerstvo nepozná hranice (školské ihrisko), Výstavba kanalizácie a vodovodu v obciach Swinna a Rabča s cieľom zlepšenia prostredia v oblasti poľsko-slovenského pohraničia.
„Výstavba kanalizácie a vodovodu v obciach Świnna a Rabča s cieľom zlepšenia prostredia v oblasti poľsko-slovenského pohraničia“
Ide o doteraz najväčší investičný projekt obce Rabča. Realizoval sa na základe dlhodobej cezhraničnej spolupráce s gminou Świnna a na základe súhlasu obidvoch starostov, tak z gminny Šwinna, ako aj obce Rabča schváleným obecným zastupiteľstvom. Zodpovedným „lídrom“ projektu bola gmina Świnna.
Schválené výdavky projektu boli 2 481 890,33 eur. Z toho tvorí: Gmina Świnna 1 464 470,33 eur a obec Rabča 1 017 420  eur. 
Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov: v Poľskej republike: 75% Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 25% z prostriedkov gminy Świnna; v Slovenskej republike: 85 % EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5% z rozpočtu obce Rabča. 
Výstupom projektu v obci Rabča – časť „Trchovnica“ – Adamovka III. je vybudovanie 1 385 m vodovodnej siete, 1 542 m splaškovej kanalizácie, 1 428 m dažďovej kanalizácie. 
Mgr. Margita Kvasničáková

2. 7. 2011 Dobrovoľní hasiči z Rabče pod vedením p. Jozefa Galisa sa zúčastnili súťaže v poľskej družobnej gmine Świnná a 2. júla hasičského dňa v českej Řeke.

Naši dobrovoľní hasiči v sobotu 20. augusta 2012 oslávili 80. výročie činnosti rabčianskeho dobrovoľného hasičského spolku, ktorý bol založený v máji 1926 spoločne s hasičmi okolitých obci. 
Dobrovoľný hasičský zbor obce Rabča slávnostne nastúpil pred novou hasičskou stanicou a novým hasičským vozidlom z Nemecka spolu s českými hasičmi z Řeky a poľskými zo Świnnej. 
Wojt gminy Świnna s hasičmi z Poľska ocenili doterajšiu spoluprácu predsedu p. Jozefa Galisa a udelili mu pamätnú plaketu. Šoférovi nového hasičského vozidla darovali kombinézu. 
Duchovný otec Vdp. farár Ľuboš Satina posvätil za asistencie kostolníka p. Ľ. Rusnáka nové hasičské vozidlo a novú hasičskú stanicu. Hasiči novému vozidlu dali meno Klára.

8. 7. 2012 Dni Rabče na novom námestí so zahraničnou účasťou z gminy Świnna a s nemeckého spoločenstva obcí Wölfersheim. 
Henrik Jurasz s delegáciou z poľskej gminny Świnna aj na týchto Dňoch Rabče nás prekvapil domácimi špecialitami a jemnými domácimi pálenkami (chlopskou potuzou...), ktorú na koštovku ponúkol priamo na námestí cez ženy z poľskej gminy Świnna oblečených v krojoch ľuďom aj nemeckým hosťom. Koštoval aj náš starosta a hostia z Nemecka. 
Na Dňoch Rabče vystúpila aj ľudová hudba Hajduky z družobnej gminy Świnna z Poľska

Dňa 16. septembra 2012 sa naši hasiči zúčastnili na rabčianskej hasičke na medzinárodnej súťaži v Poľskej republike v obci Pewel Mała v gmine Świnna.
Zo štvrtkového dopoludnia, 22. novembra 2012 mali radosť malí i veľkí. V ZŠ s MŠ v Rabči sa neučilo ani neskúšalo, ale oslavovalo. Žiaci i pedagógovia si v tento deň pripomenuli už 50. výročie otvorenia novej školy v Gaceli. 
Medzi pozvanými nechýbali ani zástupcovia družobnej školy z poľkej obce Świnna – riaditeľka školy Ewa Dybezak a starosta obce Świnna Henryk Jurasz.

27. 5. 2013, Polsko, Gmina Świnna. Zástupcovia obce a najmä zo Základnej školy v Rabči sa zúčastnili na pozvanie wojta Henryka Jurasza z družobnej gminy Świnna konferencie na ktorej bola prezentácia cezhraničného mikroprojektu „Komputer łączy pokolenia” (Počítač spája pokolenia), na ktorý získali z fondov EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce 28 724 €. Obec Rabča – ZŠ s MŠ v Rabči tiež podala zrkadlový mikroprojekt „Dedko, babka vnúčik o počítači naučí ťa všetko", ale obec Rabča nebola úspešná. Obec sa pokúsi byť úspešná s týmto projektom v ďalších výzvach.

2. 3. 2013, Polsko, Gmina Świnna. Zástupcovia našej obce sa aktívne zúčastnili na pozvanie wojta Henryka Jurasza z družobnej gminy Świnna 7. ročníku Európskeho dňa žien, ktorý je venovaný najmä ženám z domácnosti.

Hľadajme možnosti na spoločné aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí
Mikroprojekt „Hľadajme možnosti na spoločné aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí“ číslo projektu PL-SK/ZA/IPP/III/046, ktorý bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, bol neinvestičný. 
Zahŕňal aj malú investičnú akciu, ktorou bola rekonštrukcia dolného ihriska na oddychový areál. Tento má slúžiť na stretávanie sa o oddych pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. 
Celkový rozpočet na projekt bol schválený vo výške 50 272,58 eur, z čoho samotná stavebná investícia bola 34 194,32 eur. Ostatné peňažné prostriedky boli použité na náklady spojené s aktivitami, ktoré sa konali aj na oddychovom areáli. Doplnil sa stolmi a lavicami, ako aj iným zariadením pre deti a to hojdačkami, kolotočom, grilom a pieskoviskom. 
V rámci projektu sa konalo 10 stretnutí „Tvorivých dielní“, kde sa cca 30 žien s deťmi učilo zručnostiam z prútia, papiera, bibulkovaniu, servítkovú metódu a základy aranžovania. 
Realizovalo sa aj stretnutie záujmových skupín a stretnutie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Náklady spojené s realizáciou týchto aktivít, ako aj náklady na publicitu a  informovanosť projektu, prevádzkové náklady, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou projektu, zahŕňala ostatná časť rozpočtu. Keďže projekt bol realizovaný s gminnou Świnna z Poľska, ukončili sme ho záverečnou konferenciou, ktorá prezentovala ciele a výsledky projektu. 
Projektom chceme docieliť vhodné využitie voľného času detí aj dospelých, posedenie v prírode, trojgeneračné stretnutie rodín. 
Mgr. Margita Kvasničáková

Spracoval V. Briš

Cezhraničná spolupráca s nemeckým spoločenstvom obcí Wölfersheim

Spolupráca obce Rabča s spoločenstvom obcí Wölfersheim – www.woelfersheim.de

Spoluprácu začala medzi Základnou školou v Rabči a nemeckou miestnou školou Singbergschule vo Wölfersheime sa realizuje už 10 rokov.
V máji 2001 nemeckí žiaci našu školu a obec navštívili prvýkrát.
Naši žiaci boli v Nemecku prvý raz vvroku 2007. Vtedy sa zájazdu zúčastnilo 40 iakov.
Druhý raz sa 22. – 28. mája 2011 zúčastnili pobytu v Nemecku 28 detí 6. – 9. ročníka zo ZŠ Rabča.
Žiaci boli zatriedení do rodín a okrem výletov sa zúčastnili aj vyučovania v miestnej škole. Sprevádzali ich tu: starosta obce, kontrolór, prekladateľka a dve pani učiteľky. Adriana Tropeková takto hodnotí návštevu: „Výmenný pobyt našich žiakov v Nemecku hodnotím veľmi pozitívne. Naše deti takto mohli spoznať inú kultúru, novú krajinu, porovnať svoj spôsob života so životom svojich rovesníkov v Nemecku. Okrem toho mali po prvýkrát možnosť vyskúšať si svoje znalosti cudzieho jazyka v „reálnom živote“ a zároveň ich porovnať s nemeckými žiakmi.
Myslím si, že väčšina z nich až teraz skutočne pochopila význam svojho štúdia a veľmi ich to motivovalo a posunulo vpred.“

Starosta obce Rabča Dušan Ratica vtedy pre Rabčiansky chýrnik povedal: „Chceme rozšíriť túto spoluprácu, aby ľudia z Nemecka prezentovali svoju kultúru v našej obci a našinci zase našu kultúru u nich. Na rokovaní so starostom a predstaviteľmi Wölfersheimu sme sa dohodli, že spracujú rámcovú dohodu o spolupráci, ktorú by potom prezentovali na budúcoročných Dňoch Rabče, počas ktorých by nás navštívili aj s kultúrnym programom. Rabča plánuje dlhodobo spolupracovať s hessenskou obcou Wölfersheim nielen v oblasti školstva, ale aj kultúry, športu a hasičstva.“

prišli ako cudzinci a odišli ako priatelia Nech sa aj my máme lepšie

Spolková republika Nemecko sa skladá zo 16 čiastočne suverénnych krajín. Každá z nich si uchováva svoje vlastné kultúrne a historické dedičstvo.
Nemecko sa stále rozdeľuje podľa starého zvyku na západné a východné. Existujú rozdiely medzi jednotlivými mestami. Jedno majú však všetci spoločné. Uchovávajú si vlastné nemecké dedičstvo. Hrdosť na svoju minulosť.
Rabčania mohli toto ich dedičstvo spoznať počas návštevy družobného mesta Wölfersheim – malebné mestečko neďaleko piateho najväčšieho mesta Nemecka, Frankfurtu nad Mohanom.

Na víkendový pobyt Rabčanov v Nemecku s radosťou spomínajú aj hostitelia.
V piatok 12.voktóbra 2012 po takmer štrnástich hodinách strávených cestovaním (cca 1000 km), autobus svviac ako 40 Rabčanmi dorazil do Wölfersheim, kde ich privítali vejúcimi vlajočkami.
Po uvítaní si návštevníkov rozdelili do hostiteľských rodín. Približne 20 rodín sa dohodlo ubytovať hostí vo vlastných domovoch...
Na medzinárodný víkend takto spomína starosta Rouven Kötter: „Wölfersheim tento víkend ukázal svoju pohostinnosť. Rodiny pozvali do svojich domov cudzincov a už ako priatelia boli pozvaní na Slovensko. Hostili ich na svoje vlastné náklady. Teší ma to, pretože to ukazuje, že partnerstvo je naplnené životom a nie je to len partnerstvo na papieri. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli na tento víkend. Zvlášť Partnerskému združeniu s Annou Küchenmeister na čele.“
Nemci sa od nás naozaj veľmi nelíšia. Ak nerátame naše peňaženky. Tiež sú to len obyčajní ľudia, ktorí sa radi zabavia a pochutia si na dobrom jedle. Po letnom výlete Nemcov v Rabči si predsavzali, že našich uhostia v rovnakej miere. Pretože na pohostinnosť Oravcov doteraz s vďakou spomínajú. Verím, že dobré jedlo a zábava nie sú to jediné, čo si Rabčania z cudzej krajiny odniesli. Za krátky víkend mohli spoznať čosi z kultúry a zvykov. Aj takéto výmeny nám môžu pomôcť k rozvoju.
Veronika Václavová, RCH312.

Príchod nemeckých priateľov do Rabče – 5. 7. – 8. 7. 2012

Po absolvovaní 1000-kilometrovej cesty a 14-hodinách v autobuse sa pred obedom ubytovali priatelia z Nemecka v penzióne AMITO.
Od štvrtej poobede sa uskutočnilo s nimi v sále domu kultúry prvé uvítacie stretnutie. Hostia sa zapísali do pamätnej knihy obce. Obec im venovala symbolické pohľadnice obce. Po vystúpení nášho chlapca v goralskom kroji s heligónkou a goralskými piesňami starosta nemeckých priateľov srdečne privítal, zvlášť poďakoval našej rodáčke Anne Küchemeisterovej rodenej Ratičákovej, že vďaka jej sobášu s Thomasom sa spolupráca s nemeckými hosťami dostala až na takú úroveň. Príhovor ukončil prípitkom šampanským. Nasledoval príhovor usmievavého starostu Rouvena Köttera z nemeckého 10-tisícového spoločenstva piatich obci Wölfersheim, ktorý prejav začal slovensky so slovami „Milí priatelia z Rabče“. Ďalej povedal, že sa teší, že všetko dobre dopadlo a že už sú tu. Srdečne ďakuje za milé srdečné privítanie. Tiež ako aj náš starosta našej obce, má trochu trému, pretože takáto ďaleká a medzinárodná družba sa u nich robí po prvýkrát. Veľmi sa teší, že z ich strany bol o nadviazanie priateľských vzťahov už na úrovni obce takýto záujem. Teší sa preto, že s ním prišlo viacero skupín: sú to ľudia z ich parlamentu, sú tu požiarnici, ako i ľudia z rozličných spolkov, aj športových spolkov a čo ho najviac teší, že je tu takmer kompletný spolok družby, ktorý pred dvoma mesiacmi založili.
Ide o dobrovoľné partnerské združenie (Partnerschaftsverein offiziell), čo bolo pre nich nevyhnutné, aby takáto družba mohla fungovať. Spolok má svojho predsedu, podpredsedu, pokladníka a výbor.
Hostia po krátkom občerstvení navštívili školu, školský areál, materskú školu, námestie, pozreli si z Grúňa výhľad na Babiu horu a Pilsko, navštívili náš krásny neskorobarokový kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1772. Program pokračoval na Bielej farme, kde ich uvítal zo susednej Oravskej Polhory gajdoš v typickom goralskom kroji a ukážky rodea na jazdeckých koňoch. Slnko pomaly zapadlo spať. Prišla ešte Rabčianska dychovka a pri hudbe, rozhovoroch vonku skončil prvý deň ich pobytu...

Piatok, 6. júl 2012 Zvítanie sa nemeckých hostí s našimi hasičmi. Nasledovalo posedenie v hasičskej klubovni.

Dňa 6. 7. 2013 bolo posedenie s družobným spoločenstvom obcí Wőlfersheim z Nemecka v novej hasičskej zbrojnici.
Hasiči pripravili domácu pochúťku z chutnej bravčoviny, bolo čo aj zapiť a nechýbalo ani pivo. S manželom Anny Thomasom Küchemeisterom sa dalo dobre rozprávať, pretože po slovensky už celkom dobre rozumie a vie aj slovensky rozprávať a tak sme sa s ním veľa rozprávali.
V nemeckej delegácii bola ešte jedna Slovenka pochádzajúca z Prešova, ktorá sa tam tiež vydala za Nemca a prišla k nám pozrieť.
A aké by to bolo posedenie, keby nik nezahral a nezaspieval. Prišiel bývalý dlhoročný predseda hasičov Jozef Galis s heligónkou a začal hrať. Hneď sa k nemu pridali dvaja hasiči Lubasovci s vlastnoručne vyrobenými ozembuchmi a už bolo veselo.
Jedlo, pilo, spievalo sa a aj tancovalo pred klubovňou do polnoci. Hosťom veľmi chutila pripravená bravčová pochúťka, veľmi si cenili milé prijatie a srdečnosť hasičov a našich ľudí.

Sobota, 7. júl Vystúpenie nemeckej hudobnej skupiny ROT

Podpis zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi obcami Rabča, Slovenská republika a Wölfersheim, Spolková republika Nemeckonedeľa, 8. júl 2012

O tretej nasledoval podpis Zmluvy o priateľstve avspolupráci medzi obcami Rabča, Slovenská republika a Wölfersheim, Spolková republika Nemecko.
Naša rodáčka Anna Küchemeister uviedla, že keď sa učila v Banskej Bystrici na vysokej škole za učiteľku, tak v rámci družby vysokých škôl spoznala svojho terajšieho manžela Thomasa a že teraz toto priateľstvo prerástlo do priateľstva oboch obcí.
Starosta Wölfersheim Rouven Kötter sa prihovoril k plnému zaplnenému námestiu po slovensky a zožal búrlivý potlesk.

V prejave uviedol, že rozvinutie spolupráce nielen vvrámci škôl ale už aj v rámci spriatelených obcí dohodol s naším starostom Dušanom Raticom, keď bol na návšteve v Nemecku vvich obci Wölfersheim vvmáji 2011. Táto spolupráca bude v najbližších rokoch bude oveľa väčšia a nebude sa týkať len detičiek zovškôl, ale aj našich hasičov, športovcov a ostatných zvdediny, čiže to bude takáto obojstranná spolupráca a teraz sa dohodli, že podpíšu takú malú dohodu o vzájomnom medzinárodnom priateľstve a spolupráci Rabče a Wölfersheimu.

Následne došlo k podpisu zmluvy o priateľstve v slovenskej aj nemeckej verzii. Zmluvu podpísal ich starosta Rouven Kötter za prítomnosti predsedu ich parlamentu a za našu obec Rabču náš starosta Dušan Ratica.
Po podpise v mene spoločenstva obci Wölfersheim starosta Rouven Kötter spolu s predsedom ich parlamentu venoval ručne krásne maľovaný symbolický obraz, na ktorom je na ľavej strane namaľovaná ich obec Wölfersheim avna pravej strane naša obec Rabča prepojená farbami obcí a kopcami oboch obcí vyjadrujúca medzinárodné prepojenie.
Starosta obce Rabča Dušan Ratica za doterajšiu spoluprácu, priateľstvo venoval starostovi Wölfersheim Rouvenovi Kötterovi farebný zarámovaný Pamätný list s venovaním avfotografiou celej obce Rabča.
Ďalší farebný zarámovaný Pamätný list s venovaním a fotografiou centra obce Rabča s novým námestím venoval našej rodáčke Anne Küchemeister.

Cezhraničná spolupráca dobrovoľnými hasičmi z českej Řeky

Cezhraničná spolupráca dobrovoľných hasičov z  dobrovoľnými hasičmi z českej Řeky

Cezhraničná spolupráca dobrovoľných hasičov z  dobrovoľnými hasičmi z českej Řeky sa koná vždy vzájomnou aktivitou na hasičských súťažiach.

Cezhraničná spolupráca z českým mestom Šenov

Cezhraničná spolupráca z českým mestom Šenov

Dňa 17. 12. 2015 bola v obci Rabča podpísana zmluva o cezhraničnej spolupráci obce Rabča s českým mestom Šenov.